Výzva k podání nabídek na řešení výzkumného projektu – mimořádný termín leden 2020

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu k podání nabídek na řešení výzkumného projektu.

Podrobná specifikace a požadavky na řešení výzkumného projektu jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Výzva k podání nabídek
příloha č. 1 – Téma na výzkumný projekt
příloha č. 2 – Vzor smlouvy
příloha č. 3 – Formulář pro předkládání nabídek
příloha č. 4 – Čestné prohlášení (vzor)
Lhůta pro podání nabídek je do 3.2.2020, 15.00 hod.

Proces Grantové služby LČR je popsán ve Statutu GS.