Předčasná úhrada faktur (skonto)

Úhrada přijatých faktur před datem původní splatnosti na základě žádosti (smlouvy) dodavatele

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) na základě opakovaných žádostí přistupují k opatření sjednání možnosti úhrady plnění před datem původní splatnosti.

LČR standardně hradí přijaté faktury ke dni jejich splatnosti. Na základě žádosti dodavatele (zhotovitele, prodávajícího apod.) je možné provést úhradu faktury i před datem smluvně ujednané splatnosti. V takovém případě je nezbytné s dodavatelem o tomto uzavřít smlouvu. Tuto smlouvu je možné s dodavatelem uzavřít pouze za podmínky, že LČR bude ze strany dodavatele poskytnuta sleva ve výši 0,5% z fakturované částky, přičemž tato skutečnost a výslovný souhlas dodavatele s takovým postupem bude uveden ve smlouvě.

Úhrada přijatých faktur před datem splatnosti

LČR standardně hradí přijaté faktury ke dni jejich splatnosti. Důvodem je péče řádného hospodáře a nezvýhodňování jednotlivých obchodních partnerů.

Na základě žádosti dodavatele je možné provést úhradu faktury i před datem smluvně ujednané splatnosti. V takovém případě je nezbytné s dodavatelem uzavřít Smlouvu, jejímž předmětem bude dohoda o zkrácení lhůty splatnosti faktur/y. Tuto smlouvu je možné s dodavatelem uzavřít pouze za následujících podmínek:

  • Na vynaložené náklady (provozní i investiční) nebude žádáno o dotaci. Jedná se o nedotovanou akci.
  • Dodavatel zašle za svou stranu podepsanou Smlouvu (o zkrácení lhůty splatnosti), která je/bude k dispozici na webových stránkách LČR.Obdržení této podepsané smlouvy budou LČR považovat za žádost ze strany dodavatele o předčasnou úhradu faktur/y, která/é budou specifikované v zaslané smlouvě. Vzor této smlouvy je umístěn zde
  • Tuto Žádost/Smlouvu zašle dodavatel (v jedné zásilce) spolu s fakturami, u kterých je předčasná úhrada požadována.
  • Zároveň se Žádostí/Smlouvou a předmětnými fakturami zašle dodavatel ve stejné zásilce také opravný daňový doklad k původním fakturám. Tento opravný doklad bude vystaven na částku odpovídající slevě (skonto) za předčasnou úhradu faktur/y. Poskytnutí skonta je považováno za zdanitelné plnění. Při fakturaci v režimu přenesené daňové povinnosti vystaví dodavatel opravený doklad na částku bez DPH.

Výše uvedené podklady zasílá smluvní partner na příslušnou organizační jednotku, resp. vychází z podpisu původní smlouvy. Tato organizační jednotka také administruje celý proces, viz přiložený seznam kontaktů, který je umístěn zde. V případě podpisu smlouvy generálním ředitelem je možné obracet se přímo na adresu sídla podniku.

LČR nemají povinnost uzavřít Smlouvu o předčasné úhradě faktur/y. Pokud však nebudou k odmítnutí závažné důvody, bude snahou LČR Smlouvu s dodavatelem vždy uzavřít. V případě odmítnutí uzavřít Smlouvu o předčasné úhradě faktur/y, LČR Smlouvu nepodepíší a obdržený opravný daňový doklad vrátí zpět dodavateli. K úhradě plné výše původní faktury dojde pak v den její splatnosti.

V případě schválení Smlouvy o předčasné úhradě faktur/y, likviduje příslušná účtárna fakturu i opravný doklad k faktuře současně (všechny schvalovací procedury probíhají současně). V rámci účtování obou faktur se provede vzájemný zápočet vyúčtovaného skonta za předčasnou úhradu faktury proti úhradě této faktury a na účet dodavatele se poukáže částka úhrady ponížená o provedený zápočet.

Dokumenty ke stažení: