Protikorupční program

státního podniku Lesy České republiky, s.p.

My, státní podnik jako právnická osoba oprávněná hospodařit s majetkem České republiky, vedeni snahou potírat korupční jednání a připojit se k boji proti korupci, navazujíc na snahy Vlády České republiky a Ministerstva zemědělství České republiky, zavazujeme se dodržovat tento protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání v našem podniku.

Korupční jednání neschvalujeme v jakékoli jeho formě.

Naší prioritou je zcela odstranit či v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání a v návaznosti na identifikovaná korupční rizika přijmout efektivní opatření k jejich minimalizaci. Důraz klademe na prevenci, změny systémového charakteru v kontrolní a řídící oblasti a na vytvoření transparentního prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům.

Korupční jednání je společensky nepřijatelné, způsobuje nedůvěryhodnost
a podrývá důvěru vlastních zaměstnanců.

Korupčně jedná ten, kdo využije svých pravomocí tak, že svým jednáním získá nebo sám poskytne jakoukoli neoprávněnou výhodu ovlivněním jednání nebo rozhodování svého vlastního či jiného, který jest takovou potřebnou pravomocí nadán, a to vše s úmyslem sebe či jiného obohatit; zda se fakticky jedná o žádost, nabídku, poskytnutí či přijetí takové výhody, resp. úplatku, není rozhodující.

Úplatkem je nutno rozumět nejen poskytnutí určité finanční částky (peněz),
ale i poskytnutí věcí, služeb či informací.

Právní řád ČR postihuje korupční jednání zejména jako jednání trestné, jehož úpravu lze naleznout v zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Přijetí úplatku, Podplacení, Nepřímé úplatkářství), za některých doplnění zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Trestní zákoník vymezuje úplatek jako „neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok“. Prvky korupčního jednání lze však dále spatřovat i v trestných činech Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, Zneužití informace a postavení v obchodním styku apod.

V souvislosti s eliminací korupčního jednání a prevencí jeho vzniku usilujeme o posílení morální integrity našich zaměstnanců, posílení a propagaci etického chování a v neposlední řadě rovněž o snižování motivace našich zaměstnanců ke korupčnímu jednání. K takovému mimo jiné slouží Etický kodex zaměstnanců, který vychází z obecně uznávaných morálních zásad a vzájemného působení mezilidských vztahů v demokratické společnosti.

K řešení případů korupčního a neetického jednání jsme zřídili Etickou komisi, která nejen že se zabývá dodržováním Etického kodexu jako celku, ale především hodnotí veškerá oznámení řešená Odborem interního auditu a identifikuje oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem. Cílem Etické komise je mimo jiné posílení loajality našich zaměstnanců a jejich spolupráce s podnikem na identifikaci společných cílů a hodnot.

Systém pro oznámení podezření na korupci či neetické jednání

Podezření na případné korupční či neetické jednání zaměstnanců státního podniku je možné oznamovat na elektronickou adresu: korupce@lesycr.cz či etickakomise@lesycr.cz

Podezření na korupční či neetické jednání je možné také oznamovat písemně či osobně přímo na odbor interního auditu státního podniku, popř. etické komisi, na níže uvedených adresách:

Lesy České republiky, s.p.
Odbor interního auditu
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p.
Etická komise
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové