Vodní hospodářství

Lesy České republiky, s.p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa. K 31. 12. 2015 spravovaly více než 38 tisíc km vodních toků a 829 malých vodních nádrží.

Péče o vodní toky v rámci LČR představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hodnotě 5,90 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo šest správ toků s územní působností dle oblastí povodí, metodicky řízených Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR.

V roce 2015 probíhaly na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:

  • odstraňování povodňových škod z roku 2013 a 2014,
  • realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
  • realizaci akcí za účelem oprav a údržby majetku,
  • přípravu akcí v rámci dotačních programů MZe Prevence před povodněmi III. etapa a Opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
  • činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních toků, mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin apod.,
  • vedení Centrální evidence vodních toků, vodních nádrží a inventarizace majetku.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a investice) byla financována zejména z vlastních zdrojů podniku a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na programy MZe „Podpora na odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku“, „Podpora prevence před povodněmi III“ a podpora neinvestiční dotace na DVT dle § 102 vodního zákona. Dále byly využívány fondy EU – OPŽP a Program rozvoje venkova (PRV).

V souvislosti se správou toků LČR vynaložily v roce 2015 celkem 484,9 mil. Kč, z čehož výdaje investičního charakteru činily 134,5 mil. Kč. V uvedené částce jsou zahrnuty nejen stavební investice, ale i strojní a nehmotné investice a nákupy pozemků na správách toků. Z tohoto objemu investic představují 106,1 mil. Kč vlastní prostředky. Na výkon správy určených drobných vodních toků a opravu a údržbu majetku s tím souvisejícího bylo použito 350,4 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 335,0 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 47,5 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 40,3 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků. Tržby získané za odběry povrchové vody k úhradě správy vodních toků činily 10,7 mil. Kč.

Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2015 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady v mil. Kč na vodní hospodářství v roce 2015
Lesy ČR, s.p. Celkem Vlastní zdroje
celkem
Dotace celkem Z toho povodňové škody
Vlastní zdroje Dotace
Investice 134,5 106,1 28,4 12,9 2,4
Neinvestice 350,4 335,0 15,4 27,4 4,8
Celkem 484,9 441,1 43,8 40,3 7,2

V roce 2015 bylo dokončeno 115 ks staveb investičního charakteru. Z toho je 7 vodních nádrží, 11 staveb typu velkých příčných objektů, 48 podélných úprav vodních toků, 7 studií a 42 drobných staveb typu Program 2020 (tůňky, informační tabule, odpočinkové objekty apod.).

Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých oblastech povodí:

Na Správě toků – oblast povodí Odry byly dokončeny stavby ke stabilizaci a zkapacitnění koryt vodních toků, především úpravy Čuvného a Hluchého potoka v obci Pražmo a úprava Jestřábího potoka v Dolní Lomné – vše na Frýdeckomístecku a Volský potok v Malé Morávce, okres Bruntál.

Pokračovaly práce na dokončení odstraňování povodňových škod z května 2014. V Beskydech to byly toky Čeladenka v obci Čeladná, Zrzávka v Bludovicích u Nového Jičína, Raduňka v Raduni, Satina v Malenovicích a také na Bystrém potoce v Janovicích a v Lubně. V Jeseníkách byly dokončeny práce na vodním toku Olešnice a na Kolnovickém potoce, obojí v Mikulovicích.

V roce 2015 byly zahájeny první akce na zajištění protipovodňové ochrany zařazené do dotačního programu MZe – PPO III. etapa – na Kobylím potoce v Karlovicích a na Děhylovském potoce v Děhylově u Ostravy.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byly zrealizovány obnovy přehrážek na bystřinách Ropičný a Blatný v Beskydech. Na Jesenicku se prováděly opravy spočívající v zajištění obnovení funkce přehrážek Komora v Holčovicích a Solný potok ve Městě Albrechtice.

Správa toků – oblast povodí Odry čerpala dotační prostředky také na opravy a údržby pro zlepšení průtočnosti koryt v rámci přímých dotací DVT. Byly dokončeny akce Podolský potok v Rýmařově, Odlehčovací rameno Frýdlantské Ondřejnice ve Frýdlantě nad Ostravicí, Záviliší v Hradci nad Moravicí a LP Opavice (Celňák) v obci Město Albrechtice.

Na Správě toků – oblast povodí Dyje probíhaly opravy a údržby objektů v majetku LČR na tocích Markvartický a Přibyslavický potok na Třebíčsku, Křtinský potok a Zemanův Žleb na Blanensku a Ketkovický a Dílský potok na Brněnsku.

Z akcí ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona, byly realizovány dvě vodní nádrže v lokalitě Pustý zámek na Znojemsku.

Z fondů EU – PRV byla opravena a rekonstruována koryta vodních toků na Vysočině – Slavonického potoka ve městě Slavonice, Besénku v obci Brumov a Svatoslavského potoku v obci Svatoslav.

Dotačních prostředků MZe na zlepšení průtočnosti koryt v rámci přímých dotací DVT bylo využito pro údržbu kanálu v Drnholci na Břeclavsku a údržbu vodního toku Korejtka v obci Vítějeves v okrese Svitavy.

V oblasti Správy toků – oblast povodí Labe byly dokončeny úpravy na tocích Vortovský ve Vortové u Chrudimi, Chuchelenský v Chuchelné u Semil a v Orlických horách Rybenský v Rybné, VN Těchlovice v Těchlovicích, Bačetínský potok u Valu u Dobrušky a Bohdašínský u Nového Města nad Metují.

Byla dokončena opatření k odstraňování povodňových škod z května 2014 na toku Brodec ve Velké Skrovnici na Ústeckoorlicku a na Kundratickém potoce v Kundraticích. Akce byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byla ukončena akce Smědavská hora – hrazení strží v Libereckém kraji. Z Programu 2020 na zajištění cílů veřejného zájmu u LČR správa toků realizovala výstavbu zvoničky na Liberecku, informačních a odpočinkových zařízení pro veřejnost (altány, posezení a informační tabule), zřízení tůní pro podporu obojživelníků ad. I v tomto roce probíhala opatření s cílem reintrodukce střevle potoční a pstruha potočního v CHKO Jizerské hory.

Mezi nejvýznamnější činnosti Správy toků – oblast povodí Vltavy lze zařadit odstraňování povodňových škod z roku 2013 na Svinařském potoce u Berouna, Úžickém u Kutné Hory, Zvolském a Ohrobeckém potoce u Vraného nad Vltavou, na vodním toku Trnová u Černošic a Hrachovce u Příbrami. Po povodni byly také opraveny Kamenický potok v obci Čakovice a Zahořanský potok ve Středočeském kraji.

Mezi další významné akce lze uvést dokončení revitalizace Maňavského potoka s jeho levostranným přítokem na Českokrumlovsku financované z dotací EU (Operační program životního prostředí). Pro posílení revitalizačního účinku jsou v toku realizovány vhodné příčné objekty z přírodních materiálů a byla provedena rovněž výsadba doprovodné vegetace.

V roce 2015 byly dále dokončeny stavební akce hrazení bystřiny Sedlec, rekonstrukce nárže Raška III. v západních Čechách a na Vysočině hrazení přítoků Jestřebického potoka financované z dotací ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona. V rámci udržitelnosti projektu „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ spolufinancovaného z prostředků EU, proběhl v září 2015 „Den s Lesy ČR“ pod záštitou Správy toků – oblast povodí Vltavy.

Správa toků – oblast povodí Ohře v roce 2015 dokončila mimo jiné II. etapu revitalizace přítoku Bynoveckého potoka v Nové Olešce na Děčínsku, opravu a rekonstrukci koryta Černockého potoka v obci Velká Černoc na Lounsku a oprava opěrné zdi Homolského potoka v obci Velké Březno na Ústecku.

V roce 2015 správa toků dokončila realizaci odstraňování povodňových škod z června 2013 na levobřežním přítoku Struhařského potoka u Lubence v okrese Louny.

Byly dokončeny dvě stavby realizované ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a to doplnění hrazení Falcké strže u Nečemic na Žatecku a realizace retenční nádrže na Bečovském potoce na Karlovarsku.

Na Správě toků – oblast povodí Moravy byla provedena řada akcí na odstranění nánosů z koryt vodních toků a oprav vodních děl, např. na toku Loučka – Nasobůrky u Litovle, na vodní nádrži Nemilka na Šumpersku a oprava samotížných zdí na Rokytence ve Vsetíně.

V rámci § 35 lesního zákona byla dokončena přehrážka na přítoku Jeleního potoka a rekonstrukce retenčních nádržek Hájenky u Slavičína, okres Zlín .

V rámci nového dotačního programu MZe na opravy a údržby pro zlepšení průtočnosti koryt DVT byly odstraněny nánosy z koryt Biskupického potoka na Moravskotřebovsku a Rokytenky v Rokytnici na Valašskokloboucku.

V roce 2015 se dokončovala projektová příprava akcí do dotací MZe – PPO III. etapa a to Bzovský a Buchlovický potok na Uherskohradišťsku a k zahájení realizace je připravena akce Retenční objekt Klášťov na Valašskokloboucku.

Zejména na Uherskohradišťsku, ale i v jiných lokalitách, musí správa toků řešit činnost bobra evropského na vodních tocích, který způsobuje škody na břehových porostech a úpravách koryt.

Správy toků se také zapojily do akcí pro veřejnost, zejména pro děti v rámci lesní pedagogiky a o své činnosti pravidelně informují veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv.