Informace

Grantová služba státního podniku Lesy České republiky, s.p. zajišťuje řádný průběh zadávání a následné řešení projektů a výzkumných úkolů, jejichž předmět spočívá ve výzkumu, vývoji a inovaci zejména v odvětví lesního i vodního hospodářství a myslivosti. Účelem těchto projektů je přínos i pro jiné vlastníky lesa, instituce a další organizace. Výsledky výzkumu jsou zpřístupněny široké veřejnosti. Grantová služba LČR podporuje i spolufinancování lesnicky zaměřeného výzkumu, který je primárně hrazen z jiných zdrojů grantových agentur.

Statut Grantové služby LČR
(k 1.9.2019)

Náměty vhodné pro výzkum řešený prostřednictvím GS mohou podávat jednotlivé odbory ředitelství a všechny organizační jednotky LČR, předkládat je mohou i výzkumní pracovníci a členové Grantové komise. Předkládány by měly být náměty na takové výzkumné projekty, které řeší aktuální nebo dlouhodobou potřebu výše vyjmenovaných odvětví a jejich vyřešení je tudíž pro tato odvětví přínosem.
Uzávěrka předkládaných námětů je stanovena vždy k poslednímu pracovnímu dni měsíce února a měsíce srpna příslušného kalendářního roku. V naléhavých případech lze námět schválit i mimo uvedené termíny.

Formulář pro předkládání námětů

Kontakt – Grantová služba LČR:

Lesy České republiky, s. p., Oddělení výzkumu a projektů,
U Elektry 830/2b, 190 00 Praha 9
Tel.: 606 098 042
E-mail: gs@lesycr.cz 
Jak se k nám dostanete