Výsledek výběrového řízení

Soutěž – podzim 2019

(Výzva z 31. 10. 2019)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Návrh reprezentativní soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v lesích u LČR“
  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 • Téma č. 2 „Vliv změny druhové skladby lesů na populaci klíšťat“
  nebyla předložena žádná nabídka

 • Téma č. 3 „Zlepšení vodohospodářských poměrů v lesních komplexech v Třeboňské pánvi “
  nebyla předložena žádná nabídka

 • Téma č. 4 „Využití prostředků zadržujících vodu u kořenových systémů při výsadbě lesních dřevin“
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.


Soutěž – mimořádný termín červen 2019

(Výzva z 10. 06. 2019)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Možnosti využití technologie zplyňování dřevní biomasy v podmínkách ČR“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma č. 2 „Vybrané aspekty bionomie podkorního hmyzu u borovice a jejich význam v ochraně lesa“
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Téma č. 3 „Budoucnost českého lesnictví – role Lesů ČR v adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu“
  nebyla přijata žádná z podaných nabídek


Soutěž – jarní termín 2019

(Výzva z 10. 4. 2019)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 2 „Vývoj insekticidních sítí pro asanaci kůrovcového dříví“ – MEDIVA VENTURES s.r.o.

Pro téma č. 1 nebyla přijata žádná z podaných nabídek.

Soutěž – podzimní termín 2018

(Výzva z 31. 10. 2018)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 3 „Zranitelnost stávajících a potenciálních stanovišť borovice lesní, dubu zimního a buku lesního vůči komplexním dopadům environmentální změny“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 4 „Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrického proudu“ – Mendelova univerzita v Brně.

Pro téma č. 1 nebyla přijata žádná z podaných nabídek a pro téma č. 2 nebyla předložena žádná nabídka.

Soutěž – jarní termín 2018

(Výzva z 30. 04. 2018)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblasti LS Vítkov v reakci na možné klimatické změny“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 3 „Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice“ – Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Téma č. 4 „Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy“ – Mendelova univerzita v Brně.
 • Téma č. 5 „Splaveninový režim drobných vodních toků“ – ENVICONS, s.r.o.
 • Téma č. 6 „Vyhodnocení současné situace v oblasti dřevěného stavitelství v ČR s důrazem na požární problematiku včetně návrhu řešení pro zvýšení spotřeby dřeva v této oblasti“ – Nadace dřevo pro život.

Pro téma č. 2 nedošlo k uzavření smlouvy ze strany vítězného uchazeče.

Soutěž – podzimní termín 2017

(Výzva z 20. 10. 2017)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Ověření systémové důvěryhodnosti výstupů z PC harvestorů (analýza SW)“ – Ing. Luděk Šarman
 • Téma č. 2 „Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR“ – Moravský lesnický institut, z. ú.
 • Téma č. 3 „Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalurozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 4 „Nové možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví“ – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Téma č. 5 „Zpracování a ověření metodiky uplatnění pozemního laserového skenování pro zjišťování objemu hroubí a nehroubí stojících stromů a jejich sortimentaci“ – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Soutěž – jarní termín 2017

(Výzva z 28. 04. 2017)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub)“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 2 „Stanovení životnosti vozovek lesních cest jako podklad pro optimalizaci odepisování dlouhodobého hmotného majetku LČR“ – Mendelova univerzita v Brně.
 • Téma č. 3 „Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko“ – Mendelova univerzita v Brně.
 • Téma č. 4 „Diferenciální renta“ – FORESTA SG, a.s.
 • Téma č. 5 „Vymezení a kvantifikace funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy“ – Univerzita Karlova.
 • Téma č. 6 „Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři“ – Mendelova univerzita v Brně.
 • Téma č. 7 „Rozvoj celoplošného monitoringu rojení hmyzu“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 8 „Vybrané aspekty bionomie klikoroha borového a jejich využití pro optimalizaci ochrany lesa“ – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Pro téma č. 9 nebyla přijata žádná z podaných nabídek.

Soutěž – podzimní termín 2016

(Výzva z 31. 10. 2016)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Zjištění stavu výživy lesních porostů v Jizerských horách“- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 2 „Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov ve správě LČR“ – Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Téma č. 4 „Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblastech s aktuálním chřadnutím lesních porostů v reakci na možné klimatické změny“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 6 „Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí na příkladu fragmentované krajiny v oblasti Plaské pahorkatiny “ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pro téma č. 3 a 5 nebyla přijata žádná z podaných nabídek.

Soutěž – jarní termín 2016

(Výzva z 30. 04. 2016) P
Přijetí nejvhodnějších nabídek
– vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genových markerů“ – Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Téma č. 2 „Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření“ – Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Téma č. 3 „Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve“ – Mendelova univerzita v Brně.
 • Téma č. 4 „Stanovení poddruhové příslušnosti tetřeva hlušce a posouzení míry příbuznosti u jedinců z odchovu a volné přírody“ – Technická univerzita vo Zvolene.
 • Téma č. 5 „Monitoring migračních tahů zvěře jelena lesního v jihozápadní části Šumavy – v honitbách LZ Boubín“ – Česká zemědělská univerzita v Praze.

Soutěž – podzimní termín 2015

(Výzva z 30. 10. 2015)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Ekonomické, technologické a energetické posouzení dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami“ – České vysoké učení technické v Praze.
 • Téma č. 2 „Analýza současného stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství, skutečnost a potenciál uplatnění a návrh opatření pro zvýšení jejich využití v LH – s vylišením národních plemen (norik, slezský norik, českomoravský belgik)“ – FORESTA SG, a. s.
 • Téma č. 3 „Socio-ekonomická studie stanovující ekonomické dopady do regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park““ – Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Téma č. 4 „Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR“ – Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Téma č. 5 „Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek“ –  Mendelova univerzita v Brně.

Soutěž – srpen 2015

(Výzva z 28. 8. 2015)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Možnosti uplatnění malých vodních elektráren na drobných vodních tocích“ – DHP Conservation, s. r. o.
 • Téma č. 3 „Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných případně oglejených stanovišť (CHS 25, 45, 55, 57 …)“ –  Mendelova univerzita v Brně.
 • Téma č. 4 „Ekologické možnosti a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách (1. až 3. LVS) – vhodné stanovištní podmínky, dostupnost ekotypů a místních populací chlumního smrku, optimální způsoby obnovy a výchovy vedoucí k omezení nutnosti jejich přeměn“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
 • Téma č. 5 „Statistická analýza zdrojů dat a výsledku konstrukce vývoje cen dříví v rámci aukcí nastojato Lesů České republiky, s.p.“ – FORESTA SG, a. s. 
 • Téma č. 7 „Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních podmínek“ – EKOTOXA, s. r. o.
 • Téma č. 8 „Výpočet rozdílů objemu hroubí vypočteného podle tvarové křivky kmene a Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“ – IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.
 • Téma č. 9 „Analýza dopadů a zvýšení objemu dříví, zpracovaného na území České republiky“ – APICON, s. r. o.

Pro téma č. 6 a 10 nebyla přijata žádná z podaných nabídek, a pro téma č. 2 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče.  

Soutěž – jarní termín 2015

(Výzva z 29. 4. 2015)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Návrh opatření ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR“ – Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
 • Téma č. 4 „Ověření možného vlivu intenzity a časování výchovy jasanových porostů na napadení a úhyn jasanů působený houbou Chalara fraxinea“ – Mendelova univerzita v Brně  

Pro téma č. 3 nebyla přijata žádná z podaných nabídek, a pro téma č. 2 a 5 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče. 

Soutěž – prosinec 2014

(Výzva z 22. 12. 2014)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin, resp. minimalizace rizika pádu zvětrávajících hornin na svazích v důsledku lesopěstebních postupů“ – Mendelova univerzita v Brně
 • Téma č. 3 „Současný stav zpracování dříví v ČR – stupně a druhy jeho finalizace a možnosti dalšího rozvoje ke zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků“ – Mendelova univerzita v Brně  

Pro téma č. 2 nebyla přijata žádná z podaných nabídek, a pro téma č.4 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče.

Soutěž – podzimní termín 2014

(Výzva z 5. 11. 2014)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Téma č. 2 „Vyhodnocení přežívání zajíce v krajině na základě uplatnění monitorovací techniky a možnosti zvyšování jeho stavů“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pro téma č. 3  – nebyla přijata žádná z podaných nabídek.

Soutěž – červen 2014 

(Výzva z 27. 6. 2014)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 2 „Možnosti snížení škod ponravami chrousta“ – Mendelova univerzita v Brně
 • Téma č. 4 „Diapauza lýkožrouta severského – možná cesta ke zvýšení efektivity obranných zásahů“ – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Téma č. 5 „Stanovení koeficientu očekávané produkce u jelena siky“ – Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Téma č. 6 „Douglaska – ověření vlivu stáří porostů na výtěžnost klíčivého osiva v podmínkách ČR“ – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pro téma č. 1 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče, a pro téma č. 3 – nebyla přijata žádná z podaných nabídek.