Vodní hospodářství

 

Lesy České republiky, s. p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa. K 31.12. 2017 spravovaly 38,6 tisíc km vodních toků a 887 malých vodních nádrží.

Péče o vodní toky v rámci LČR představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hodnotě téměř 6 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo sedm správ toků s územní působností dle oblastí povodí. Metodicky jsou řízené Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR.

V roce 2017 probíhaly na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:

  • realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
  • obnovy a opravy vodních nádrží za účelem zadržení vody v krajině,
  • realizaci akcí za účelem oprav a údržby majetku,
  • přípravu a realizaci akcí v rámci dotačních programů MZe Prevence před povodněmi III. etapa a Opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích,
  • další činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních toků, mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin apod.,
  • vedení Centrální evidence vodních toků, vodních nádrží a inventarizace majetku.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a investice) byla financována zejména z vlastních zdrojů podniku a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na programy MZe dle § 102 vodního zákona. Jsou to „Podpora prevence před povodněmi III“ (PPO III) a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (DVT). Dále byly využívány fondy EU – Operační program životního prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV). Činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkově vynakládaným finančním prostředkům nepřinášejí prakticky žádný zisk.

V souvislosti se správou toků LČR a vodních nádrží vynaložily v roce 2017 celkem 583,9 mil. Kč, z čehož výdaje investičního charakteru činily 229,7 mil. Kč. V uvedené částce jsou zahrnuty nejen stavební investice, ale i strojní a nehmotné investice a nákupy pozemků na správách toků. Z tohoto objemu investic představují 127,1 mil. Kč vlastní prostředky. Na výkon správy určených drobných vodních toků a opravu a údržbu majetku s tím souvisejícího bylo použito 354,2 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 334,4 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 35,1 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 23,3 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků a vodních nádrží. Tržby získané za odběry povrchové vody k úhradě správy vodních toků činily 15,1 mil. Kč.

Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2017 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady v mil. Kč na vodní hospodářství v roce 2017
Lesy ČR, s.p. Celkem Vlastní zdroje
celkem
Dotace celkem Z toho povodňové škody
Vlastní zdroje Dotace
Investice 229,7 127,1 102,6 8,5 10,7
Neinvestice 354,2 334,4 19,8 14,8 1,1
Celkem 583,9 461,5 122,4 23,3 11,8

V roce 2017 bylo správami toků dokončeno 72 ks staveb investičního charakteru. Z toho je 5 vodních nádrží, 4 stavby typu velkých příčných objektů, 31 podélných úprav vodních toků a 32 drobných staveb typu Program 2020 (tůňky, informační tabule, odpočinkové objekty apod.). Dále byly zpracovány 4 studie odtokových poměrů.

Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých oblastech povodí:

Nízké stavy vody na vodních tocích zapříčiněné suchem v minulých letech se v roce 2017 mírně zvýšily. Významné povodňové události v roce 2017 nebyly. Správy toků se zaměřily nejen na budování nových protipovodňových opatření, ale také na údržbu majetku a zejména na obnovu vodních nádrží.

Lesy ČR také pořádají akce pro veřejnost, zejména pro děti v rámci lesní pedagogiky. O své práci pravidelně informují veřejnost.

Správa toků – oblast povodí Odry

dokončila rekonstrukci a opravu opevnění vodního toku Mušlov v obci Třemešná na Osoblažsku částečně financovaná z dotačního programu MZe – PPO III. Ze stejného programu byla zahájena výstavba protipovodňových opatření na Ondřejovickém potoce ve Zlatých Horách a Trutovském potoce ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Z dotačního programu MZe – DVT správa toků dokončila výstavbu opatření ke stabilizaci koryta vodního toku Kopytná u Bystřice na Třinecku. Další tři akce byly zahájeny, nejvýznamnější je údržba a rekonstrukce vodní nádrže Sedlinka nedaleko Opavy. Cílem této akce je zvýšit retenční účinek nádrže a zvýšit protipovodňovou ochranu sídelních útvarů nacházejících se níže v povodí.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byly dokončeny tři stavby hrazení bystřin v obci Morávka a Krásná v Beskydech.

V květnu způsobila blesková povodeň škody na vodním toku Stará Voda v obci Staré Heřminovy a další drobné škody byly zaznamenány v okolí Bruntálu. Škody byly následně odstraněny.

Správa toků – oblast povodí Dyje

provedla opravy a údržby vodních děl v majetku LČR např. na Bělském potoce v Brněnci, Senoradském potoce v Senoradech u Brna nebo Plenkovickém potoce na Znojemsku. V tomto okrese byly také obnoveny vodní plochy; retenční nádrže Pod Tvarůžkem a vodní nádrže Lechovice. Další zaniklá malá retenční nádrž Police byla obnovena v okrese Třebíč.

Realizovány byly akce na zajištění protipovodňové ochrany zařazené do dotačního programu MZe – PPO III, a to Černý potok v Oldříši na Svitavsku a Prokopka v Knínicích okres Jihlava. V rámci tohoto programu byla provedena i suchá nádrž Čeložnice na Čeložnickém potoce a rekonstrukce objektů vodní nádrže Osvětimany v Osvětimanech okres Uherské Hradiště.

Z akcí ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byla dokončena realizace dvou retenčních nádrží na Znojemsku – RN Višňové a RN Tvarůžek a byla zahájena obnova retenční nádrže pro lesní správu Telč. Dále proběhla realizace retenční přehrážky na přítoku Zavadilky v obci Dolní Smržov na Blanensku.

V rámci dotačního programu MZe – DVT proběhla oprava koryta vodního toku Křeptovského potoka v Křeptově, Brusné v Brusné, Lysického potoka v Lysicích, Kavinského potoka v Trpíně a Chrastové v obci Rašov. V obci Doubravice byla rekonstruována retenční přehrážka na vodním toku Nešůrka. Z vodních nádrží byla provedena obnova retenční nádrže Břímovka u obce Herálec a retenční nádrže Lišný nad obcí Hostim. Nově byla zahájena na Třebíčsku obnova retenčních nádrží Cihelna a U Fialovy hájenky.

Z fondů EU – PRV byla dokončena akce Barácký potok, která řeší povodňové škody z roku 2014 v obci Bransouze na Třebíčsku.

Správa toků – oblast povodí Labe

V oblasti východních Čech se nízké stavy vody na vodních tocích, vzniklé po suchu z let 2015 a 2016, zvýšily zejména po vydatnějších srážkách v průběhu září 2017. Významné povodňové události na tomto území v roce 2017 neproběhly.

Správa toků dokončila údržbu a opravu majetku na vodním toku Mikulášský potok v obci Vraclav, na Býšťském potoce v Býšti a na toku Kladrubský napaječ v areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Významné vodohospodářské akce byly dokončeny na přítoku č. 8 Lužické Nisy v Bílém Kostele nad Nisou (přeložka koryta vodního toku, vč. vybudování přehrážky), na přítoku Metuje v Teplicích nad Metují (výstavba přehrážky) a na Osečnickém potoce v obci Osečnice (rekonstrukce opevnění koryta VT).

Z dotačního programu MZe – PPO III probíhala realizace stavby suché nádrže a úpravy koryta v obci Němčice na vodním toku Zlatý pásek u České Třebové.

V rámci dotačního programu MZe – DVT proběhla úprava Městeckého potoka v obci Krucemburk a údržbové práce na odstranění sedimentu na úsecích Hlubokého potoka v obcích Sendražice, Býchory a Hradišťko. Na přítoku Jindřichovického potoka v Jindřichovicích pod Smrkem a toku Brodec v obci Přestavlky byly ukončeny rekonstrukce opevnění koryt.

Ve veřejném zájmu Pardubického kraje dle § 35 lesního zákona byly zrealizovány dotační akce na přítoku Od Říček v osadě Klopoty Orlického Podhůří, toku Bystřička ve Včelákově a v neposlední řadě byl obnoven retenční prostor na Horském potoce v Kunvaldu.

Z fondů EU – OPŽP byla realizačně dokončena revitalizace na Uhřínovském potoce v lokalitě Malého Uhřínova.  Dále probíhala realizace RVT Zelenky v Orlickém Záhoří. Nadále probíhá projekční příprava dalších akcí a byla podána jedna žádost o poskytnutí finančních prostředků na revitalizaci potoka Vlčinec v extravilánu obce Olešnice v Orlických horách.

V rámci Programu 2020 byly zřízeny tůně pro podporu obojživelníků, instalovány vzdělávací prvky pro veřejnost a dále pokračovala reintrodukce střevle potoční a pstruha potočního v CHKO Jizerské hory. Průběžně probíhá likvidace nepůvodních druhů rostlin (křídlatka, netýkavka, lupina).

Na území působnosti správy toků probíhaly i akce v rámci lesní pedagogiky – Slavnost přátel přírody a myslivosti v Sopotnici a Den s Lesy ČR – Loučení s ptáky v NPR Bohdanečský rybník.

Správa toků – oblast povodí Vltavy

Došlo k finalizaci stavby vodní nádrže Kapelunk v Novohradských horách, realizované ve veřejném zájmu dle §35 lesního zákona.

Byla dokončena rekonstrukce Miletínského potoka v ř.km 7,890-7,920 v k.ú. Miletín a části toku Jemčina O15 v k.ú. Hatín. V jihočeském kraji byly dále vyčištěny tři retenční přehrážky na Zlatém potoce. Pro Lesní správu Třeboň proběhlo vyčištění vodní nádrže I. Rybník.

V reakci na významná období sucha byla dokončena příprava rekonstrukcí několika vodních nádrží, které jsou plánovány částečně financovat z dotačních prostředků MZe – DVT. Např. nádrže Hazard a Sůvák u Českého Krumlova, MVN Zlatěšovice v okrese České Bzudějovice nebo z dotací ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona –  VN Dolní a Horní Čtvrtník na Benešovsku a MVN Nepraš na Jindřichohradecku.

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla dokončena příprava revitalizace Losinského potoka v okrese Kutná Hora a Chřástalího potoka okres Český Krumlov. Realizace obou staveb proběhne v následujícím roce za přispění financí z EU.

V roce 2017 jsme úspěšně navázali na tradici projektu „Schwarzenberský plavební kanál -kulturní dědictví ožívá“ spolufinancovaného z prostředků EU. V září roku 2017 byl ve spolupráci partnery uspořádán „Den s Lesy ČR“. V návaznosti na tuto kulturní památku se správa toků v roce 2017 úspěšně zapojila do dalšího projektu přeshraniční spolupráce – „Interreg Rakousko – Česká republika“ – „Schwarzenberský plavební kanál / Bavorská niva“, a to ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s.p. na české straně a Tourismus verband Böhmerwald na rakouské straně. V rámci projektu bude realizována obnova Schwarzenberského kanálu v ř. km 0,000 – 0,760, oprava Otovského potoka, výstavba lesní cesty K Oponě a obnova toku Světlá.

Správa toků – oblast povodí Berounky

v reakci na dlouhodobá suchá období připravuje stavby vodních nádrží z dotačních prostředků MZe – DVT a dle § 35 lesního zákona. Z dokončených akcí lze jmenovat Rekonstrukci RN Na Vrbovně či VN Plivátko. Dalších 12 nádrží je ve fázi projektové přípravy či realizace stavby.

V rámci údržby koryt a zajištění stability jejich opevnění bylo provedeno odstraňování sedimentů z koryt vodních toků a zejména v intravilánech obcí pak opravy podélných úprav a stabilizace upravených koryt. Jednalo se např. o stabilizaci koryta Chumavy ř.km 11,245 – 11,340 v Hostomicích, Divokého potoka ř.km 3,550 – 5,880 v Řenčích a Vodokrtech či vyčištění koryta Voldušského potoka ř.km 6,890 – 7,610 v intravilánu obce Volduchy.

V rámci protipovodňové ochrany byla dokončena stavba splaveninové přehrážky nad městem Kdyně na Kojetickém potoce v ř.km 3,200 a dále byla dokončena příprava Revitalizace Lichovského potoka u obce Krsy z dotačního titulu EU – OPŽP, u které se předpokládá realizace v r. 2018.

Zejména v Českém lese, ale i v jiných lokalitách, řeší správa odstraňování bobřích hrází a pozornost je věnována také údržbě břehových porostů podél koryt vodních toků.

Správa toků – oblast povodí Ohře

v roce 2017 dokončila z vlastních zdrojů práce na Pryském potoce v ř.km 4,514–5,364 v obci Dolní Prysk na Českolipsku, kde došlo k destrukci opevnění a provedla opravu drenážního potrubí v patě hráze vodní nádrže Býčkovice v obci Býčkovice na Litoměřicku. Z vlastních zdrojů byla rovněž zajištěna oprava a odtěžení sedimentů z přehrážek na Děčínsku na Folgenském potoce v obci Dobrná a na Veleňském potoce v obci Malá Veleň a odtěžení sedimentů z Chloumecké strouhy a jejich přítoků v obci Německý Chloumek na Karlovarsku.

Z dotačního programu MZe – PPO III byla realizována stavba přehrážky na Olešnickém potoce v ř.km 1,962–2,050 v Olešnici na Ústecku; z vlastních zdrojů pak byla zajištěna oprava navazujícího opevnění na Olešnickém potoce.

Z dotací dle § 35 lesního zákona byla dokončena oprava historického hrazení na Tiském potoce v ř.km 2,6–4,7 u Blatna na Lounsku a stavba nové vodní nádrže Rynoltice – Polesí u obce Rynoltice na Liberecku.

Z finančních prostředků dotačního programu MZe – DVT byla provedena rekonstrukce retenční nádrže v obci Prácheň na Českolipsku a bylo provedeno odtěžení sedimentů z koryta Dobranovského potoka v Dobranově na Českolipsku.

Z programu k zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (Program 2020) správa toků zrealizovala opravu dřevěných konstrukcí na turistické stezce Moravanka v obci Dolní Zálezly na Ústecku.

Správa toků – oblast povodí Moravy

v rámci běžné údržby provedla odstranění nánosů z koryt vodních toků především v zastavěných částech území (intravilánech). Největší z těchto akcí byly Vesník v Poteči okres Vsetín, Červená voda okres Šumperk, Blazický potok v Sovadině na Kroměřížsku a Holomňa v Pašovicích u Uherského Hradiště. Byla dokončena oprava koryta Losinky ve Velkých Losinách a opravena hráz a objekty vodní nádrže Sovín na Uherskohradišťsku. Z investičních akcí hrazených z vlastních prostředků LČR byly realizovány úpravy Bohdalovského potoka v Pěčíkově okres Svitavy a Koménky v Komni u Uherského Hradiště.

V rámci § 35 lesního zákona byly zahájeny dvě akce a to opravy Hučivé Desné na Šumpersku a oprava Miloňovského potoka na Vsetínsku.

V roce 2017 pokračovalo čerpání prostředků z dotačního programu MZe – DVT na opravy a údržby pro zlepšení průtočnosti koryt. Byla dokončena oprava toku Jasenice v okrese Vsetín, Malínského potoka okres Šumperk a úprava Břenůvky v Jeřmani na Olomoucku.

Z dotačního programu MZE – PPO III byla realizována protipovodňová opatření v okrese Uherské Hradiště na Buchlovickém potoce v Buchlovicích a na Bzovském potoce v obci Bzová.

V průběhu roku 2017 musela správa v rámci svého území řešit přes 30 havarijních stavů způsobených větrem nebo činností bobra evropského – odstraňování poškozených dřevin a hrází. Zejména v jižní části území působí velké škody napadení jasanů houbovým patogenem Chalara fraxinea, který způsobuje odumírání jasanů v břehových porostech s nutností následné likvidace napadených stromů.

Pracovníci správy se podílejí také na akcích lesní pedagogiky. Pořádají akce na školách, vystoupili s prezentací na mysliveckém táboře a podíleli se také na akci „Oslavy lesa“ v Olomouci.