Vodní hospodářství

Vodní hospodářství, meliorace a hrazení bystřin

Lesy České republiky, s. p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa. K 31. 12. 2016 spravovaly více než 38,5 tisíc km vodních toků a 887 malých vodních nádrží.

Péče o vodní toky v rámci LČR představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hodnotě 5,92 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo sedm správ toků s územní působností dle oblastí povodí, včetně nově zřízené ST – oblast povodí Berounky. Metodicky jsou řízené Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR.

V roce 2016 probíhaly na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:

  • odstraňování povodňových škod z roku 2013 a 2014,
  • realizaci investičních i neinvestičních akcí zaměřených na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
  • realizaci akcí za účelem oprav a údržby majetku,
  • přípravu a realizaci akcí v rámci dotačních programů MZe Prevence před povodněmi III. etapa a Opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích,
  • další činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních toků, mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin apod.,
  • vedení Centrální evidence vodních toků, vodních nádrží a inventarizace majetku.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a investice) byla financována zejména z vlastních zdrojů podniku a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na programy MZe dle § 102 vodního zákona. Jsou to „Podpora na odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku“ (OPŠ), „Podpora prevence před povodněmi III“ (PPO III) a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (DVT). Dále byly využívány fondy EU – Operační program životního prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV). Činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkově vynakládaným finančním prostředkům nepřinášejí prakticky žádný zisk.

V souvislosti se správou toků LČR vynaložily v roce 2016 celkem 522,8 mil. Kč, z čehož výdaje investičního charakteru činily 173,7 mil. Kč. V uvedené částce jsou zahrnuty nejen stavební investice, ale i strojní a nehmotné investice a nákupy pozemků na správách toků. Z tohoto objemu investic představují 123,5 mil. Kč vlastní prostředky. Na výkon správy určených drobných vodních toků a opravu a údržbu majetku s tím souvisejícího bylo použito 349,1 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků  336,8 mil. Kč. Na odstranění povodňových škod bylo celkově vynaloženo 41,7 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků 27,3 mil. Kč. V uvedených objemech jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků a vodních nádrží.  Tržby získané za odběry povrchové vody k úhradě správy vodních toků činily 13,2 mil. Kč.

Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2016 ukazuje následující tabulka:

Vodní hospodářství – úplné náklady v rámci LČR v roce 2016 (v mil. Kč)
Lesy ČR, s.p. Celkem Vlastní zdroje
celkem
Dotace celkem Z toho povodňové škody
Vlastní zdroje Dotace
Investice 173,7 123,5 50,2 8,5 11,5
Neinvestice 349,1 336,8 12,3 18,8 2,9
Celkem 522,8 460,3 62,5 27,3 14,4
Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých oblastech povodí:

Na Správě toků – oblast povodí Odry byla dokončena poslední etapa obnovy opevnění koryta toku Javornického potoka, sloužící k ochraně obyvatel a majetku ve městě Javorník. Dále byla provedena údržba Bystrého potoka v obci Baška na Frýdecko-Místecku a dva příčné objekty na Podolském potoce v Rýmařově.

Z významnějších staveb zařazených do dotačních programů byly dokončeny stavby protipovodňové ochrany z programu MZe – PPO III úpravy Kobylího potoka v Karlovicích v okrese Bruntál a Děhylovského potoka v obci Děhylov na Ostravsku. Zahájena byla významná akce na vodním toku Mušlov v obci Třemešná u Města Albrechtice. Z dotačního programu MZe – DVT zahájila správa toků výstavbu opatření ke stabilizaci koryta vodního toku Kopytná u Bystřice na Třinecku.

Ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byly zahájeny dvě stavby hrazení bystřin v obci Morávka v Beskydech.

Na přelomu měsíce května a června byly zaznamenány menší povodňové škody na přítocích Opavice u Města Albrechtice. Na konci července napáchala blesková povodeň škody na vodních tocích v obci Mosty u Jablunkova. Všechny škody byly následně odstraněny.

Na Správě toků – oblast povodí Dyje probíhaly opravy a údržby objektů v majetku LČR na tocích Hodonínka ve Štěpánově, Rumzovský járek v Dubňanech, Pístovecký potok v Kněžicích, Kamenička v Kamenici nebo Radiměřský potok v Radiměři. Dále byla provedena obnova retenční nádrže Julinka na Třebíčsku.

Realizovány byly akce na zajištění protipovodňové ochrany zařazené do dotačního programu MZe – PPO III na Blanensku Úprava Hodonínky v km 13,670 – 15,700 v Olešnici a Šebrovka ve Sv. Kateřině, na Svitavsku Černý potok v Borové, na Hodonínsku SN Horky v obci Čeložnice a na Žďársku Brťovský potok.

Z akcí ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona byla zahájena realizace dvou retenčních nádrží na Znojemsku, a to RN Višňové a RN Tvarůžek.

V rámci nového dotačního programu MZe – DVT proběhla oprava koryta vodního toku Chrastová v obci Rašov a déle byly zahájeny práce na úpravě koryt sedmi dalších vodních toků a obnově dvou vodních nádrží.

Z fondů EU – PRV byla zahájena akce Barácký potok, která řeší povodňové škody z roku 2014 v obci Bransouze na Třebíčsku.

Na Správě toků – oblast povodí Labe byly i v roce 2016 výrazné srážkové deficity, sucho a došlo ke zhoršení situace vzniklé v roce 2015, především v oblasti východních Čech. Sucho mělo za následek nízké stavy vody na vodních tocích a řada toků i vyschla.

Z vlastních zdrojů byla dokončena akce Zbytský potok v obci Koberovy, stavební práce probíhají mimo jiné na přítoku č. 8 Lužické Nisy v Bílém Kostele nad Nisou a přítoku Metuje v Teplicích nad Metují. Z dotačního programu MZe – PPO III byla zahájena stavba suché nádrže a úprava koryta v obci Němčice na vodním toku Zlatý pásek  u České Třebové.

V rámci nově vytvořeného dotačního programu MZe – DVT proběhla úprava Počáteckého potoka v Počátkách a Sedloňovského potoka v Sedloňově. Dále byly zahájeny práce na přítoku Jindřichovického potoka v Jindřichovicích pod Smrkem, na akcích Brodec – Přestavlky v Borovnici, Městecký potok v městysu Krucemburk a dalších.

U akcí z fondů EU – OPŽP probíhá projekční příprava a podání dvou žádostí o poskytnutí finančních prostředků na dvě revitalizace – toku Zelenka v Orlickém Záhoří a  Uhřínovského potoka v Uhřínově.

Mezi nejvýznamnější činnosti Správy toků – oblast povodí Vltavy lze zařadit dokončení odstraňování povodňových škod z června 2013. V Jihočeském kraji se jednalo o úpravu na Miletínském potoce na Českobudějovicku a na toku Bedrna protékajícím Poněšickou oborou poblíž zámku Hluboká nad Vltavou. Ve Středočeském kraji to byly akce Brtnický potok protékající pod hradem Český Šternberk a Chotouňský potok v okrese Praha – západ.

Dále byla zrekonstruována přehrážka na Jindrovském potoce nedaleko města Dobříš a proběhla úprava koryta Losinského potoka u Kutné Hory v místě poškozeném sesuvem svahu.

Správa toků též čerpala prostředky z dotačního programu MZe – DVT. Byly provedeny udržovací práce na Komárovské stoce na Táborsku. Na Petroupimském potoce v okresu Benešov došlo k odstranění sedimentu a zpevnění břehů.

Jako již v předešlých letech, v rámci udržitelnosti projektu „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ spolufinancovaného z prostředků EU, proběhl v září letošního roku „Den s Lesy ČR“ pod záštitou Správy toků – oblast povodí Vltavy.

Správa toků – oblast povodí Berounky prováděla akce k odstraňování sedimentů z koryt vodních toků, zajišťování maximální průtočné kapacity převážně v upravených úsecích toků a dále údržbu stávajících objektů v korytech toků. Jednalo se např. o Rakovský potok v Rokycanech, Mlýnecký potok vč. přítoku v Postřekově, Chumava v obci Radouš, Býkovský potok v Hromnici, Žihlický potok v Žihli nebo Starý potok u Lešovic.

Mezi významné akce lze zařadit dokončení odstraňování povodňových škod na přítoku  Tyterského potoka v obci Skřivaň či rekonstrukci kamenného klenbového mostu na Sklářském potoce na území CHKO Český les.

Jako reakce na významná období sucha probíhají přípravy na rekonstrukci několika vodních nádrží. Tyto akce jsou připraveny pro dotace dle § 35 lesního zákona a z dotačních prostředků MZe – DVT. Dokončenou stavbou nádrže je rekonstrukce Černého rybníka u obce Plachtín.

Z dotačního titulu EU – OPŽP jsou v přípravě dvě revitalizace: Lichovského potoka u obce Krsy a toku „U Křížku“ u obce Dlouhý Újezd.

Zejména v Českém lese, ale i v jiných lokalitách, řeší správa odstraňování bobřích hrází a dalších škod na břehových porostech a korytech toků.

Správa toků – oblast povodí Ohře v roce 2016 opakovaně zasahovala při provádění zabezpečovacích prací při zajišťování průtoku po povodňových stavech na Lučním, Chudoslavickém, Trojhorském a Homolském potoce na Litoměřicku. Na Lounsku byla dokončena realizace oprav povodňových škod z června 2013 na historickém hrazení levobřežního přítoku Struhařského potoka u obce Lubenec. Z vlastních zdrojů byla dokončena oprava a vyčištění velké retenční přehrážky na Kojetickém potoce na Ústecku.

Byla dokončena oprava historického hrazení bystřiny Moravanka realizovaná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona mezi obcemi Moravanka a Dolní Zálezly na Ústecku.

Z programu k zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (Program 2020) správa toků realizovala výstavbu turistického chodníku zpřístupňujícího provedenou revitalizaci rašeliniště na Chodovském potoce.

Na správě toků – oblast povodí Moravy byla provedena řada akcí z vlastních prostředků na odstranění nánosů z koryt vodních toků a oprav vodních děl. Největší z nich byly opravy Ratíškovického potoka a přítoků Vracovského potoka na Znojemsku, odstranění nánosů z Tepličky v obcích Újezd u Uničova a Paseka na Šumpersku a opravy Lutonínky ve Vizovicích a Zádveřicích na Zlínsku. Z investičních akcí to byla úprava toku v Rackové a Lutoninky v Lutonině na Zlínsku, zrekonstruována byla také protipovodňová hráz na Zlechovském potoce u Kostelan na Uherskohradišťsku.

Z dotačního programu MZe – PPO III byla realizována stavba retenčního objektu Klášťov u obce Vysoké Pole na Valašskokloboucku.

Ve veřejném zájmu v rámci § 35 lesního zákona byla dokončena stabilizace nivelety dna přítoku Hvozdenského potoka v obci Hvozdná u Zlína.

V roce 2016 pokračovalo čerpání prostředků z programu MZe – DVT u akcí Loučka v Hrabišíně v okrese Šumperk, Podhrádek v Lošticích a oprava koryta Ptenky v Ptení v okrese Prostějov.

V průběhu roku 2016 musela správa toků v rámci svého území řešit cca 20 havarijních stavů způsobených především činností bobra evropského, jehož výskyt je zaznamenáván téměř na celém jejím území – na Hané, jižní Moravě i v podhůří Jeseníků a Bílých Karpat.

Správy toků se také zapojily do akcí pro veřejnost, zejména pro děti v rámci lesní pedagogiky a o své činnosti pravidelně informují veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv.