Certifikace lesů

Lesy České republiky, s.p., se přihlásily k účasti v regionální certifikaci lesů podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) v roce 2002 a k 1.10.2018 získaly nové „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ na drtivé výměře obhospodařovaného lesa.

Tato osvědčení jsou dokladem prokazujícím, že příslušné lesní hospodářské celky ve správě Lesů České republiky, s. p., jsou součástí certifikovaného regionu Česká republika a že Lesy České republiky, s. p., na nich hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích podle Českého systému certifikace lesů. Všechna udělená osvědčení mají platnost do 30.9.2021, pokud nebude dříve ukončena platnost regionálního certifikátu nebo pokud nebude zrušena platnost konkrétního osvědčení.

Získání osvědčení dává vlastníkům lesů a tedy i Lesům České republiky, s. p., možnost využít práva na používání loga PEFC. Na základě žádosti a po splnění stanovených podmínek je uzavřena licenční smlouva s Radou PEFC ČR, která umožňuje používání loga PEFC na celém území ČR. Získání osvědčení a používání loga PEFC pomáhá vlastníkům lesů s uplatněním produkce dříví na trhu. Odběratelé a zpracovatelé dříví totiž ve stále větší míře vyžadují dříví certifikované. Certifikace lesa se tak stává nejen nástrojem podporujícím trvale udržitelné hospodaření (TUH), ale více než dosud i nástrojem tržním.