O společnosti Lesy České republiky, s. p.

 

Vedení státního podniku Lesy České republiky:
Generální ředitel Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Výrobně-technický ředitel Ing. Libor Strakoš
Ekonomicko-správní ředitel Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.
Obchodní ředitel Ing. Radovan Srba
Dozorčí rada státního podniku Lesy České republiky:

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., předseda
Ing. Petr Bendl
Mgr. Jan Grolich
Ing. Pavel Hájek
Ing. Miroslav Jankovský
Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, PhD.
Ing. Martin Machů
Mgr. Patrik Mlynář
Ing. Petr Navrátil, PhD.
Zbyněk Nečas
Martin Procházka, DiS.
Filip Tomášek

Lesy České republiky, státní podnik (LČR nebo Lesy ČR) byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství České republiky dne 11. prosince 1991. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin (výrazný nárůst km spravovaných vodních toků oproti předešlým letem je od 1. 1. 2011 způsoben převodem správcovství od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace). Roční těžby se pohybují průměrně kolem 8 mil. m3 dřeva.

Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 7 regionálních pracovišť – oblastní ředitelství (OŘ), 5 lesních závodů (LZ), jeden semenářský závod (SZ) a 7 správ toků. Třetí stupeň organizační struktury se skládá z lesních správ (LS).

Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů… (dále na kompletní profil firmy)

Fakturační údaje:
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
Statutární orgán: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 26300511/0100