O společnosti Lesy České republiky, s. p.

 

Vedení státního podniku Lesy České republiky:
Generální ředitel Od 23.12.2021 je řízením státního podniku Lesy České republiky, s.p. pověřen Ing. Jiří Groda
Ředitel lesního a vodního hospodářství Ing. Ivan Klik, pověřen řízením úseku
Správní ředitel Ing. Igor Kalix, MBA
Obchodní ředitel Ing. Radovan Srba
Ekonomický ředitel Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Dozorčí rada státního podniku Lesy České republiky:
  • Ing. Jaromír Kříha, předseda
  • Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
  • Mgr. Patrik Mlynář
  • Ing. Miroslav Jankovský
  • Zbyněk Nečas
  • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin (výrazný nárůst km spravovaných vodních toků oproti předešlým letem je od 1. 1. 2011 způsoben převodem správcovství od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace). Roční těžby se pohybují průměrně kolem 8 mil. m3 dřeva.

Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 7 regionálních pracovišť – oblastní ředitelství (OŘ), 5 lesních závodů (LZ), jeden semenářský závod (SZ). Třetí stupeň organizační struktury se skládá z lesních správ (LS).

Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů… (dále na kompletní profil firmy)

Fakturační údaje:
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
Statutární orgán: Od 23.12.2021 je řízením státního podniku Lesy České republiky, s.p. pověřen Ing. Jiří Groda
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 26300511/0100