Grantová služba

Grantová služba státního podniku Lesy České republiky, s.p. zajišťuje řádný průběh zadávání a následné řešení projektů a výzkumných úkolů, jejichž předmět spočívá ve výzkumu, vývoji a inovaci zejména v odvětví lesního i vodního hospodářství a myslivosti. Účelem těchto projektů je přínos i pro jiné vlastníky lesa, instituce a další organizace. Výsledky výzkumu jsou zpřístupněny široké veřejnosti. Grantová služba LČR podporuje i spolufinancování lesnicky zaměřeného výzkumu, který je primárně hrazen z jiných zdrojů grantových agentur.

Statut Grantové služby LČR


Vyhlášení mimořádné letní výzvy k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů
Uzávěrka předkládaných námětů – 17. 6. 2024.
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy do 30. 8. 2024.


Koncepce slouží řešitelům projektů pro jejich orientaci ve strategickém směřování vědy, výzkumu, vývoje a inovací podniku. Cílem podporovaných projektů je praktické uplatnění a využití jejich výsledků v praxi.

V edici Grantové služby vyšla publikace Chroust maďalový (Melolontha hippocastani, Fabricius,1801) navazující na studijní a výzkumné podklady projektu prof. Ing. Emanuela Kuly, CSc.
V případě Vašeho zájmu o odbornou publikaci kontaktujte pí. Ivetu Eiglerovou – iveta.eiglerova@lesycr.cz


Podpora výzkumných projektů

Cílem GS je především hledání úspor a zvyšování efektivnosti činností prováděných LČR prostřednictvím výzkumných úkolů. Vypisování témat k řešení proto vychází z požadavků organizačních jednotek LČR. Náměty vhodné pro výzkum řešený prostřednictvím GS mohou podávat jednotlivé odbory ředitelství a všechny organizační jednotky LČR, předkládat je mohou i výzkumní pracovníci a členové Grantové komise. Předkládány by měly být náměty na takové výzkumné projekty, které řeší aktuální nebo dlouhodobou potřebu výše vyjmenovaných odvětví a jejich vyřešení je tudíž pro tato odvětví přínosem.

Uzávěrka předkládaných námětů je stanovena vždy k poslednímu pracovnímu dni měsíce února a měsíce srpna příslušného kalendářního roku. V naléhavých případech lze námět schválit i mimo uvedené termíny.

Formulář pro předkládání námětů

Vzor smlouvy o dílo


Spolufinancování výzkumných projektů z dalších zdrojů

U výzkumných projektů, které budou řešit resortní problematiku lesního hospodářství, je možné prostřednictvím GS žádat o spolufinancování výzkumných projektů hrazených z jiných zdrojů (grantových agentur, apod.). Podpora LČR může být směřována na praktické uplatnění a využití výsledků výzkumného projektu, a případně na částečné či úplné pokrytí požadovaného spolufinancování.  

O spolupráci a případnou finanční podporu, ze strany LČR na řešení výzkumného projektu, se lze ucházet formou předložení výzkumného projektu (projektového záměru) prostřednictvím žádosti umístěné níže. Další podmínky viz Statut Grantové služby LČR článek CH.

Žádáme předkladatele projektů o zasílání žádostí o spolupráci a finanční podporu s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 3 týdny před termínem pro podávání návrhů projektů poskytovatelem podpory. Předložené žádosti budou Oddělením výzkumu shromážděny a předány k vyjádření Grantové komisi LČR a následně o případné podpoře výzkumného projektu rozhodne vedení podniku LČR. Poté budete vyrozuměni.

Kontaktní osobou pro přijímání žádostí za stranu LČR je Vedoucí oddělení výzkumu

Žádost o spolupráci a finanční podporu LČR na řešení výzkumného projektu

Vzor smlouvy o spolupráci na řešení výzkumného projektu


Žádost o spolupráci – vyjádření zájmu LČR využít výsledků výzkumu při řešení projektů (bez finanční účasti LČR)

Žádáme předkladatele projektů o zasílání žádostí o vyjádření zájmu (Letters of Intent) s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 3 týdny před vlastní uzávěrkou pro podání žádosti poskytovatelem podpory. Předložené žádosti budou Oddělením výzkumu shromážděny a předány vedení podniku LČR, který rozhodne o případném schválení / neschválení žádosti. Poté budete vyrozuměni. 

K tomuto účelu využívejte stanoveného formuláře projektu, případně lze použít návrh formuláře pro vyjádření zájmu, který je umístěn níže. Předkladatel projektu zašle společně s vyplněným formulářem i žádost podepsanou statutárním orgánem instituce.

U projektů, kterým byla žádost formou vyjádření zájmu LČR schválena, Vás žádáme o sdělení výsledku hodnocení poskytovatele podpory (TAČR, NAZV, aj.).

Kontaktní osobou pro přijímání žádostí za stranu LČR je Vedoucí oddělení výzkumu

Vzor formuláře pro vyjádření zájmu LČR využít výsledků výzkumu při řešení projektu


Postup pro uzavření smlouvy s uživatelem pro uznání výsledku projektu (metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem)

Žadatelé o uzavření smlouvy s Lesy ČR pro uznání výsledku projektu kontaktují vedoucí Oddělení výzkumu a předloží společně s předvyplněnou uživatelskou smlouvou i žádost k uzavření této smlouvy. Žádost bude podepsaná statutárním orgánem instituce.

Kontaktní osobou pro přijímání žádostí za stranu LČR je Vedoucí oddělení výzkumu


Kontakt – Grantová služba LČR