Grantová služba

Grantová služba státního podniku Lesy České republiky, s.p. zajišťuje řádný průběh zadávání a následné řešení projektů a výzkumných úkolů, jejichž předmět spočívá ve výzkumu, vývoji a inovaci zejména v odvětví lesního i vodního hospodářství a myslivosti. Účelem těchto projektů je přínos i pro jiné vlastníky lesa, instituce a další organizace. Výsledky výzkumu jsou zpřístupněny široké veřejnosti. Grantová služba LČR podporuje i spolufinancování lesnicky zaměřeného výzkumu, který je primárně hrazen z jiných zdrojů grantových agentur.

Statut Grantové služby LČR

Podpora výzkumných projektů

Cílem GS je především hledání úspor a zvyšování efektivnosti činností prováděných LČR prostřednictvím výzkumných úkolů. Vypisování témat k řešení proto vychází z požadavků organizačních jednotek LČR. Náměty vhodné pro výzkum řešený prostřednictvím GS mohou podávat jednotlivé odbory ředitelství a všechny organizační jednotky LČR, předkládat je mohou i výzkumní pracovníci a členové Grantové komise. Předkládány by měly být náměty na takové výzkumné projekty, které řeší aktuální nebo dlouhodobou potřebu výše vyjmenovaných odvětví a jejich vyřešení je tudíž pro tato odvětví přínosem.

Uzávěrka předkládaných námětů je stanovena vždy k poslednímu pracovnímu dni měsíce února a měsíce srpna příslušného kalendářního roku. V naléhavých případech lze námět schválit i mimo uvedené termíny.

Formulář pro předkládání námětů

Vzor smlouvy o dílo


Spolufinancování výzkumných projektů z dalších zdrojů

U výzkumných projektů, které budou řešit resortní problematiku lesního hospodářství, je možné prostřednictvím GS žádat o spolufinancování výzkumných projektů hrazených z jiných zdrojů (grantových agentur, apod.). Podpora LČR může být směřována na praktické uplatnění a využití výsledků výzkumného projektu, a případně na částečné či úplné pokrytí požadovaného spolufinancování.  

O spolupráci a případnou finanční podporu, ze strany LČR na řešení výzkumného projektu, se lze ucházet formou předložení výzkumného projektu (projektového záměru) prostřednictvím žádosti umístěné níže. Další podmínky viz Statut Grantové služby LČR článek CH. 

Žádost o spolupráci a finanční podporu LČR na řešení výzkumného projektu

Vzor smlouvy o spolupráci na řešení výzkumného projektu


Žádost o spolupráci – vyjádření zájmu LČR využít výsledků výzkumu při řešení projektů (bez finanční účasti LČR)

Žádáme předkladatele projektů o zasílání žádostí o vyjádření zájmu (Letters of Intent) s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 3 týdny před vlastní uzávěrkou pro podání žádosti poskytovatelem podpory. Předložené žádosti budou oddělením výzkumu a projektů shromážděny a předány poradě vedení podniku LČR, která rozhodne o případném schválení/neschválení žádosti. Poté budete vyrozuměni.

Kontaktní osobou pro přijímání žádostí za stranu LČR je:           
Šárka Holzbachová, DiS., vedoucí oddělení výzkumu a projektů 
e-mail: sarka.holzbachova@lesycr.cz    

K tomuto účelu využívejte stanoveného formuláře projektu, případně lze použít návrh formuláře pro vyjádření zájmu, který je umístěn níže.

U projektů, kterým byla žádost formou vyjádření zájmu LČR schválena, Vás žádáme o sdělení výsledku hodnocení poskytovatele podpory (TAČR, NAZV, aj.).

Vzor formuláře pro vyjádření zájmu LČR využít výsledků výzkumu při řešení projektu


Kontakt – Grantová služba LČR