Pěstování lesů

Pěstování lesů Lesy České republiky, s. p. představují nejvýznamnější podnik v České republice, který nese významnou odpovědnost za stav kulturní krajiny této země, jejíž významnou součástí jsou lesy. Lesy České republiky hospodaří na ploše kolem 1,3 mil ha což představuje 50 % výměry všech lesů České republiky.

Základní strategií hospodaření Lesů České republiky, s. p., je trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa. Podstatou této strategie je hospodařit v lesích takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny. Pro Lesy České republiky, s. p., tento princip znamená zajišťování neustálé rovnováhy mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými nároky na les.

K zajištění této rovnováhy jsou při pěstování lesů přednostně realizována následující opatření:

 • zajištění nepřetržitého plnění všech požadovaných funkcí lesa, včetně produkce kvalitní dřevní hmoty,
 • udržování a zvyšování kvality a pestrosti lesů podporou druhové rozmanitosti, tvorbou smíšených lesů a zvyšováním podílu ohrožených druhů lesních dřevin,
 • zajištění trvalé přípravy stanovištně, druhově, věkově a geneticky vhodných lesních porostů k přirozené obnově lesa,
 • zvyšování podílu přirozené obnovy lesa a zajištění umělé obnovy lesa z kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin,
 • upřednostnění biologických způsobů meliorací za pomoci melioračních dřevin,
 • snižování podílu ekologicky nešetrných přípravků a materiálů v lesích,
 • při používání mechanizace v lesích dávat přednost ekologicky šetrným technologiím,
 • vytváření podmínek pro ochranu biotopů chráněných či jinak cenných rostlin a živočichů a ochranu zvláštních biotopů (mokřady, rašeliniště apod.),
 • ochrana populací ptáků podporou vhodných hnízdních podmínek a vyvěšováním ptačích budek v lesích,
 • zajištění péče a trvalé udržování přírodě blízkých okrajů lesa,
 • dosažení rovnováhy mezi zvěří a lesem

Les pěstovaný výše uvedeným způsobem zajišťuje trvalou a vyrovnanou existenci velkého množství mikroorganismů, rostlin a živočichů, které nalézají jen velmi obtížně odpovídající životní podmínky mimo les. Současně umožňuje hospodářské využívání trvale obnovitelného zdroje strategické domácí suroviny – dřeva a plní řadu dalších pro společnost významných funkcí.