Oddělení archivu

Oddělení archivu vzniklo v roce 1993 k zabezpečení oblasti spisové služby a k uchování dokumentů vzniklých z činnosti státního podniku Lesy České republiky, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců.

Náplň činnosti Oddělení archivu:
  • zabezpečuje oblast spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících vyhlášek a Spisového a skartačního řádu
  • metodicky a kontrolně řídí zaměstnance pověřené vedením spisové služby na jednotlivých organizačních jednotkách a útvarech LČR
  • zabezpečuje ukládání, evidenci a ochranu dokumentů trvalé hodnoty (archiválií)
  • zajišťuje agendu psaní lesnických pamětních knih
  • pro potřeby zaměstnanců LČR spravuje Technickou knihovnu LČR
  • zajišťuje provoz podatelny a výpravny Ředitelství LČR

Pracovníci Oddělení archivu:

Hrbková Jitka, Mgr., vedoucí Archivu LČR
Krafková Gabriela, Bc, referent-archivář
Šlesinger Ivo, Bc, referent-archivář
Šnajdr Jan, Bc., referent administrace eSSL a DMS
Uhlíř Jiří, referent-archivář