Criminal compliance program

Dokumenty

 

Vnitřní oznamovací systém v rámci criminal compliance programu

Konkrétním cílem CCP v oblasti detekce je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CCP či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

LČR s.p. mají zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením CCP nebo etických pravidel. Tento systém oznamování pokrývá veškeré možné způsoby oznámení.

Oznámení na porušení CCP nebo etických pravidel nebude postihováno a nebudou prováděna odvetná opatření, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, pokud se neprokáže opak. 

Oznámení může učinit i třetí osoba.

V akutním případě, zejména pro okamžité zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu je každý povinen učinit oznámení takovým prostředkem, který umožňuje okamžitou reakci odpovědné osoby.

Obsah detekčních prostředků (webový formulář, elektronická adresa) jsou kontrolovány dle možností ideálně každý pracovní den. 

Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a je řádně zaevidováno. 

O každém oznámení na porušení CCP či etických pravidel je bezodkladně informován CO a Ombudsman. 

 

Oznamovací webová linka

LČR, s.p. zajišťují jako primární způsob oznámení jakéhokoli podezření na porušení CCP či etických pravidel oznamovací linku prostřednictvím webového formuláře veřejně plně přístupného níže na této stránce.

 

Elektronické oznámení

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit na některou z těchto elektronických adres:

 

Písemné, ústní či osobní oznámení

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit písemně, ústně nebo osobně na některou z těchto poštovních adres nebo u některé z těchto příslušných osob:

Compliance Officer, Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Ombudsman, Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

                                                      

Telefonické oznámení

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit telefonicky u některé z těchto příslušných  osob:    

Compliance Officer: +420 956 999 314, +420 725 071 743

Ombudsman: +420 956 999 494  

 
Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu

Oznamovatel může učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu
(§ 158 odst. 2 trestního řádu). 

 
Ministerstvo spravedlnosti

Oznamovatel může učinit oznámení na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

OLAF

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/reportfraud/index_cs.htm

(http://ec.europa.eu/antifraud/olafandyou/reportfraud_en) 

nebo poštovní adresu:

European Commission

European Anti-Fraud Office (OLAF)

1049 Brussels

Belgium 

Aktualizace: 15.10.2023

CAPTCHA kód