Veřejné zakázky

Elektronizace ve veřejných zakázkách

Dnem 18. 10. 2018 nabylo účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Toto ustanovení pro všechny veřejné zadavatele stanovuje povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních dle ZZVZ a rovněž v řízeních na základě uzavřených rámcových dohod a v zavedených dynamických nákupních systémech. Povinná elektronická komunikace zahrnuje mimo jiné též podávání nabídek výhradně prostřednictvím zadavatelem určeného elektronického nástroje.

Na veřejnou zakázku malého rozsahu se povinnost elektronické komunikace vztahuje pouze v případě, že to zadavatel stanoví ve výzvě k podání nabídek.

Profil zadavatele, nástroj pro elektronickou komunikaci

NA PROFIL ZADAVATELE VSTUPTE ZDE

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém veřejný zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Lesy ČR využívají jako svůj profil zadavatele i jako nástroj pro povinnou elektronickou komunikaci elektronický nástroj  EVEZA. Jedná se o elektronický nástroj certifikovaný podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Doporučujeme dodavatelům zaregistrovat se v elektronickém nástroji EVEZA. Upozorňujeme, že bez registrace v elektronickém nástroji EVEZA není podání elektronické nabídky možné.  Registraci je nutno provést s dostatečným časovým předstihem před plánovaným termínem podání nabídky.