Veřejné zakázky

Elektronizace ve veřejných zakázkách

Dnem 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Toto ustanovení pro všechny veřejné zadavatele stanovuje povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních dle tohoto zákona [1] a rovněž v řízeních na základě uzavřených rámcových dohod.

Lesy České republiky, s. p. (dále jen „Lesy ČR“) budou komunikovat s dodavateli výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3 zákona) vyloučeno.  Lesy ČR jako veřejný zadavatel, tak především nebudou oprávněny přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.

Lesy ČR budou i nadále jako Profil zadavatele využívat systém E-ZAK  Kompletní dokumentace a údaje k veřejné zakázce, u kterých je povinnost uveřejňování dle Vyhlášky č. 168/2016 Sb.  budou uveřejňovány ve stejném systému jako dosud.  Současná praxe při přijímání elektronických žádostí/nabídek (vč. el. komunikace) do dynamických nákupních systémů (DNS) v systému E-ZAK zůstane rovněž zachována.

Pro přijetí elektronických nabídek a pro elektronickou komunikaci s dodavateli ve všech ostatních druzích zadávacího řízení (veřejné zakázky dle ZZVZ, vybrané způsoby zadání u veřejných zakázek malého rozsahu), s výše uvedenou výjimkou DNS,  bude využíván elektronický nástroj EVEZA . Odkaz na záznam pro přijetí elektronických nabídek bude u veřejných zakázek vyhlašovaných uveřejněním na Profilu zadavatele vždy uveřejněn v systému E-ZAK, v detailu veřejné zakázky, v sekci URL odkazy (viz obrázek níže).

Odkaz na záznam pro přijetí elektronických nabídek u veřejných zakázek, které nejsou vyhlašovány uveřejněním na Profilu zadavatele (např. jednací řízení bez uveřejnění, minitendr), bude zpřístupněn v elektronickém nástroji EVEZA pouze osloveným dodavatelům,  příp. účastníkům rámcových dohod. Tento odkaz bude dodavatelům odesílán e-mailem spolu s výzvou k podání nabídky.

V případě, že dodavatel bude chtít podat elektronickou nabídku ve výše uvedených zadávacích řízeních, je nezbytné, aby byl v elektronickém nástroji EVEZA zaregistrován a aby byly splněny požadavky na provoz tohoto elektronického nástroje.

Upozornění:  Účet zřízený na Profilu zadavatele E-ZAK nepostačuje k podání elektronické nabídky. Podání elektronické nabídky není možné bez registrace v elektronickém nástroji EVEZA.  Je nutné provést registraci s dostatečným časovým předstihem – minimálně 3 pracovní dny před termínem konce lhůty pro podání nabídek.

[1]

Povinnost elektronické komunikace a podání elektronických nabídek se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu. LČR s. p., jako veřejný zadavatel však předpokládá, že bude tento způsob přijetí nabídek a komunikace s dodavatelem umožňovat i u vybraných způsobů zadání veřejných zakázek malého rozsahu.

Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém Lesy ČR, s. p. jako veřejný zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Lesy ČR, s.p. využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK. Jedná se o elektronický nástroj, který je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Doporučujeme dodavatelům zaregistrovat se v systému E-ZAK, k registraci je vhodné použít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

K získání informací o nově vyhlášených veřejných zakázkách je možné využít službu upozorňování na nově zveřejňovaná zadávací řízení. Při každém zveřejnění nového zadávacího řízení vám bude zaslán e-mail se základními informacemi o této VZ. Pokud chcete být upozorňováni pouze na vybraná zadávací řízení , lze využít parametrizaci výběru:

  • dle druhu veřejné zakázky – dodávky, služby, stavební práce,
  • dle místa plnění,
  • dle organizační jednotky.

Dynamický nákupní systém

Lesy ČR, s.p. zadávají veřejné zakázky v dynamických nákupních systémech (DNS) v elektronickém nástroji E-ZAK.

Information for foreign suppliers

zIndex

Dobrý zadavatel 2014

zIndex je systém pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. Měří dobrou praxi zadavatelů – zda zakázky odpovídají mezinárodně uznávaným pravidlům slušného chování (dle OECD, EU nebo Transparency International). Státní podnik Lesy ČR obdržel v roce 2016 ocenění „Dobrý zadavatel 2014“ (za hodnocené období 2012 – 2014) vycházející z hodnocení v tomto systému. Zde můžete nalézt podrobnější informace o naší dobré praxi.