Často kladené dotazy k honitbám

Kdy mohou Lesy ČR použít biancosměnku a jak dlouho bude směnka platit? (Často kladené dotazy k honitbám)

Lesy ČR jsou oprávněny využít svého vyplňovacího práva směnečného v případě, že nájemce bude v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného závazku vzniklého ze smlouvy nebo v souvislosti s ní delším než 30 dní. Do částky budou zahrnuty všechny peněžité nebo penězi ocenitelné závazky, s jejichž plněním bude nájemce v prodlení ve smyslu předchozí věty, maximálně však do výše ročního nájemného za celou výměru honitby. Právo Lesů ČR vyplnit směnku zaniká v okamžiku řádného splnění všech peněžitých nebo penězi ocenitelných závazků nájemce ze smlouvy nebo v souvislosti s ní. Lesy ČR jsou povinny nevyužitou směnku nájemci vrátit, a to po uplynutí 60 dnů od ukončení smluvního vztahu a po splnění všech peněžitých nebo penězi ocenitelných závazků nájemce ze smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Jak dlouho platí smlouva a jak ji lze předčasně ukončit? (Často kladené dotazy k honitbám)

Smlouva o nájmu honitby se uzavírá na dobu určitou, a to v souladu se zákonem o myslivosti na dobu 10 let ode dne jejího podpisu. Před ukončením sjednané doby smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:

  1. dohodou,
  2. dnem zániku honitby,
  3. dnem zániku nájemce (zánikem u právnické osoby a smrtí u fyzické osoby),
  4. dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti vydané podle § 33 odst. 6 písm. h) zákona o myslivosti,
  5. dnem, kdy nájemce přestane splňovat zákonné podmínky pro nájemce,
  6. výpovědí v případech porušení smlouvy ze strany nájemce či pronajímatele uvedených ve smlouvě.

Jednostranné vypovězení smlouvy bez udání důvodu ze strany nájemce již není možné, ale vždy je možné ukončit smlouvu dohodou. Pokud však dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně nájemce, jsou Lesy ČR připraveny, s přihlédnutím ke konkrétní situaci, požadovat náhradu škody způsobené předčasným ukončením smlouvy. Škodu lze vyčíslit např. jako rozdíl mezi původně sjednanou výší nájemného a výší nájemného dosaženou na základě náhradního výběrového řízení.

Jak je to s podmínkou, aby právnická osoba měla uvedenu v předmětu činnosti myslivost? (Často kladené dotazy k honitbám)

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že za předmět činnosti „myslivost“ se nepovažuje volná živnost „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“, jak vyplývá z popisu obsahu této volné živnosti dle Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Naopak, vzhledem k různé praxi krajských soudů a pro zamezení pochybnostem, zadavatel uvádí, že je přípustné, aby myslivost byla ve výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, do níž je zájemce zapsán, popř. v zakládací listině, společenské smlouvě (zakladatelské listině) či stanovách zájemce uvedena jako „předmět podnikání“.