Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby

Jaký je metodický postup a postoj při pronájmech honiteb pro zástupce LČR v honebních společenstvech, kde mají LČR minoritní počet hlasů? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Každý zaměstnanec hájí zájmy Lesů ČR a k majetku přistupuje s péčí řádného hospodáře. Postupuje tak i v honebních společenstvech s minoritním počtem hlasů Lesů ČR

Jakým způsobem bude probíhat prodej povolenek v nových režijních honitbách LČR? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Podmínky lovu v těchto oblastech zveřejníme počátkem dubna 2023.

 

Jsme zapsaný spolek, tzn. nemáme daňovou povinnost, neodvádíme zálohy na sociální a zdravotní, přitom je v příloze č. 1 Pravidel jednotné čestné prohlášení, které bude v elektronickém katalogu. Stvrzením čestného prohlášení se ovšem zavazujeme tyto náležitosti v případě podpisu smlouvy doložit. (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Čestné prohlášení je jednotné pro všechny subjekty a je třeba ho při podání nabídky vyplnit. Pokud ale uspěje ve výběrovém řízení zapsaný spolek a Lesy ČR ho vyzvou k poskytnutí součinnosti při uzavření nájemní smlouvy, nebude po něm podnik požadovat potvrzení o dlužných částkách na sociálním a zdravotním pojištění.

Kdy a kde budou vyvěšeny minimální ceny honiteb, co jdou do výběrového řízení? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Ceny budou součástí dokumentace k výběrovému řízení na pronájem konkrétní honitby. Sledujte tedy informace na webu v záložce Myslivost.

 

Musí mít každý uchazeč elektronický podpis? Jak dlouho trvá jeho zřízení? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Nemusí. Stačí registrace v EVEZE, která je i podmínkou účasti ve výběrovém řízení, a veškerá komunikace v rámci výběrového řízení se uskuteční přes tento elektronický nástroj.

Musí mít každý uchazeč včetně fyzické nepodnikající osoby zřízenou datovou schránku? Jak dlouho trvá její zřízení? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Uchazeč/zájemce o honitby nemusí mít ve výběrovém řízení zřízenou datovou schránku. Tu se zavazuje zřídit, pokud bude vyzván k součinnosti při podpisu smlouvy. Podnikající fyzické i právnické osoby a zapsané spolky už datovou schránku mít ale musí. Povinnost zřídit si datovou schránku před podpisem smlouvy se tak týká pouze fyzických nepodnikajících osob. Její vyřízení je záležitostí několika dní.

Na jakou částku bude vystavována blankosměnka, případně bankovní záruka? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

V obou případech se jedná o roční výši vysoutěženého nájemného.

Platí se při registraci do EVEZY nějaký poplatek? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Neplatí.

Pokud by Lesy ČR chtěly v budoucnu pronajmout honitbu, která byla dosud pronajatá a nyní se stává režijní, bude platit opční právo? (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

Opční právo podle zákona o myslivosti zaniká, pokud se majitel či správce lesa rozhodne převzít dosud pronajímanou honitbu do vlastní režie.

Rád bych se zeptal, kdy dojde na portálu EVEZA k uveřejnění detailních informací k jednotlivým honitbám zařazených k pronájmu? Aktuálně se mi nedaří žádné vypsané výběrové řízení na pronájem honitby dohledat. (Jak budou Lesy ČR pronajímat od roku 2023 honitby)

První kolo výběrových řízení začne 13. února 2023, kdy budou v EVEZE zveřejněné veškeré informace.