Finanční podpora z Evropské unie

 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů jak finanční, tak technické pomoci. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociální nerovnosti.

Na těchto stránkách jsou základní (povinné) informace o stavu čerpání podpory z EU, kde jsou Lesy České republiky, s.p. oprávnění žadatelé o finanční podporu. Vlastní předmět finanční podpory se vesměs týká lesního a vodního hospodářství nebo ostatních funkcí lesa.

Informace o finanční podpoře z Evropské unie v programovém období 2014-2020

Přehled čerpání finančních prostředků z EU se zobrazí po kliknutí na příslušné logo OP

 
 
 
 
Projekty v realizaci
Dokončené projekty

 

Informace o finanční podpoře z Evropské unie v minulém programovém období 2007-2013

 

   

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů jak finanční tak technické pomoci. Slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Mimo strukturální fondy a Fond soudržnosti má EU k dispozici i další fondy a programy, které je možné v České republice využít.

Na těchto stránkách je k dispozici informační materiál o současném stavu dokumentů a programů podpory EU, kde jsou možnými žadateli o finanční podporu z prostředků EU vlastníci, nájemci nebo správci lesa, případně správci toků (dále jen „žadatelé”). Vlastní předmět finanční podpory se týká lesního a vodního hospodářství nebo ostatních užitečných funkcí lesa.

Stručně jsou popsána jednotlivá období a programy, ve kterých se výše uvedení žadatelé mohli postupně zapojovat do politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a využívat finanční podpory EU pro financování projektů převážně lesnického charakteru. Rok 2013 byl posledním rokem programového období 2007-2013. Na toto období navazuje nové programové období 2014-2020.

Programové období 2014-2020

Přípravy na programové období 2014-2020 probíhaly v ČR již od roku 2010 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Základní stavební kámen a strategický rámec OP 2014-2020 na národní úrovni je dán dokumentem Dohoda o partnerství a programovými dokumenty ČR pro období 2014-2020, v němž je vymezení programů a další postup pro efektivní čerpání České republiky z fondů Společného strategického rámce.

Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracoval každý stát Dohodu o partnerství, kterou schválila Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy.

Operační programy (OP) jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých je třeba v daném období v České republice dosáhnout. Za dané období bude využíváno celkem 9 operačních programů a další operační programy, které nespadají do strukturálních fondů např. Program rozvoje venkova (fond EAFRD) a další programy z Fondu soudržnosti.