Výkon správy vodních toků

Práva a povinnosti – výkon činnosti správy vodních toků:

 • dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
 • pečovat o koryta vodních toků, zejména odstraňovat závažné závady
 • udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, popřípadě břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku vysazovat s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala původnímu přírodnímu stavu, pokud takovéto povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
 • provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku;
 • dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád;
 • připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 • vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
 • spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
 • provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
 • zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
 • plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
 • oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
 • spolupracovat s ostatními správci vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků;
 • spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
 • vést evidenci vodních toků dle vyhlášky MZe č. 252/2013 Sb.
 • stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků;
 • vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit;
 • vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu.