Výkon myslivosti u LČR

Myslivost

 

Myslivost, základní činnost ovlivňující hospodaření s populacemi zvěře, se u Lesů České republiky, s. p. podřizuje orientaci podniku na přírodě blízké hospodaření. Cílem mysliveckého hospodaření je dosažení dlouhodobé rovnováhy mezi zvěří a lesem za současného zajištění kvalitního chovu zvěře. Za odpovídající stavy spárkaté zvěře ve vztahu k lesu jsou považovány takové početní stavy zvěře, které umožňují umělou i přirozenou obnovu základních, melioračních a zpevňujících dřevin podle cílových hospodářských souborů s rozsahem následné ochrany proti škodám působeným zvěří dle vyhlášky MZe č. 101/1996 Sb. v platném znění.

Veřejný zájem v této oblasti je tedy možné formulovat do těchto okruhů:

  • pěstování lesa a chov zvěře ve vzájemném souladu a vyváženosti
  • podpora a zachování genofondu vzácných a ohrožených druhů zvěře a i volně žijících živočichů
  • umožnění provozování myslivosti myslivecké veřejnosti v pronajímaných honitbách
  • umožnění laické veřejnosti seznámit se se způsoby chovu zvěře, tradicemi a současností českého obornictví a bažantnictví

Lesy České republiky, s. p. obhospodařují 971 vlastních honiteb. Z tohoto počtu je 736 honiteb pronajato různým subjektům, zbylých 235 je provozováno ve vlastní režii. Při hospodaření se spárkatou zvěří jsou u Lesů České republiky, s. p. preferovány oborní chovy. V působnosti Lesů České republiky, s. p. je obhospodařováno 36 obor z nichž je 22 obor užíváno ve vlastní režii. Ve vlastní režii, je také užíváno 10 volných honiteb s uznanou bažantnicí. Jedná se především o lesní závod Židlochovice a Konopiště.