Ochrana přírody u LČR

 

Evropský diplomLesy České republiky, s. p., jsou nejvýznamnějším partnerem orgánů ochrany přírody a nejvýznamnějším správcem zvláště chráněných území přírody v České republice.

Více než 30 % výměry pozemků, k nimž má podnik právo hospodařit, je součástí chráněných krajinných oblastí (CHKO). Další bezmála 4 % výměry se nacházejí v maloplošných zvláště chráněných územích, tj. v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních rezervacích a přírodních památkách.

Přírodní parky (mimo území CHKO) slouží převážně k ochraně krajinného rázu a nacházejí se na dalších 20 % pozemků, k nimž má podnik právo hospodařit.

Přehled všech zvláště chráněných území v ČR je k dispozici na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Ústřední seznam ochrany přírody drusop.nature.cz

Základním opatřením pro zachování případně zlepšení stavu lesních ekosystémů je praktická realizace principů trvale udržitelného hospodaření v lesích spolu s používáním šetrných výchovných, těžebních a transportních technologií. Přestože ochranné podmínky zvláště chráněných území i ptačích oblastí představují trvalé omezení plnění produkční funkce lesů, podnik není příjemcem žádných nárokových příspěvků na hospodaření v těchto územích.

Podnik se dále dlouhodobě aktivně podílí na záchraně a podpoře vybraných skupin organismů, zejména přirozeně vzácných druhů dřevin, dravců a sov, lesních kurů, pěvců, atd.

Z iniciativy LČR byla v roce 2004 založena obecně prospěšná společnost Biosférická rezervace Dolní Morava s územní působností ve stejnojmenné biosférické rezervaci schválené UNESCO v regionu jižní Moravy www.dolnimorava.org.

Udělení Evropského diplomu ochrany přírody Rady Evropy pro území NPR Karlštejn a CHKO Bílé Karpaty je současně oceněním dosavadního hospodaření našeho podniku v těchto oblastech.