Natura 2000 u LČR

 

Natura 2000Natura 2000 je soustava evropsky významných území se stanoveným stupněm ochrany budovaná v zemích EU. Požadavek jejího vzniku a režim její existence vyplývá ze dvou směrnic Evropské unie – směrnice 2009/147/ES o ptácích (která nahradila původní směrnici 79/409/EHS) a směrnice 92/43/EHS o stanovištích. Cílem obou směrnic má být zajistit v zemích EU zachování a ochranu vybraných ohrožených druhů rostlin a živočichů a vybraných typů tzv. přírodních stanovišť ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany.

V ptačích oblastech (podle směrnice o ptácích) se nachází více než 17 % pozemků, v evropsky významných lokalitách (podle směrnice o stanovištích) bezmála 20 % pozemků, k nimž má podnik právo hospodařit.

Hospodaření podniku v ptačích oblastech vychází z příslušných právních předpisů (nařízení vlády), jimiž jsou tato území vyhlášena.

Podrobnější údaje o vymezení jednotlivých ptačích oblastí a evropsky významných lokalit jsou k dispozici na stránkách www.natura2000.cz.

Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 jsou k dispozici zde.

Sasko-český projekt zaměřený na revitalizaci rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung se stal v roce 2015 finalistou prestižní evropské soutěže o cenu Natura 2000 Award. Cena je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000.