Vymezování bezzásahových území

 

V roce 2002 byla uzavřena mezi státním podnikem Lesy České republiky (dále „LČR“) a Správou chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, dále „AOPK ČR“) „Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu“.

Cílem dohody bylo vytvořit v rámci soustavy chráněných krajinných oblastí (CHKO) reprezentativní soubor vybraných částí lesa, u kterých lze po důkladném zvážení možných rizik vyloučit či maximálně omezit úmyslné lidské zásahy a sledovat jejich další samovolný vývoj. Jednotlivé lokality byly přednostně vyhledávány v národních přírodních rezervacích (NPR) a přírodních rezervacích (PR), případně v 1. zónách CHKO, s ohledem na reprezentativnost zastoupení souborů lesních typů a aktuální stav lesních porostů.

Po rozšíření působnosti AOPK ČR i na území NPR a národních přírodních památek (NPP) mimo CHKO se dnem 21. 10. 2008 původní dohoda rozšiřuje na smlouvu o spolupráci i v těchto územích.

Jednotlivé návrhy bezzásahových území v lesích podávají společně územně příslušná lesní správa či lesní závod LČR a příslušná správa CHKO. Po odsouhlasení návrhu společnou expertní komisí a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy lesů je podepsána konečná smlouva o vymezení těchto lokalit.

Přehled vymezených bezzásahových území
Název AOPK ČR LČR Rozloha (ha) Datum podpisu
Doutnáč RP Střední Čechy LS Křivoklát 66,8 20.9.2004
Tajga RP S CHKO Slavkovský les LZ Kladská 146,6 18.1.2005
Kleť RP Jižní Čechy LZ Boubín 38,3 13.11.2006
Hedvíkovská rokle RP Východní Čechy LS Nasavrky 34,6 27.2.2007
Lovětínská rokle RP Východní Čechy LS Nasavrky 50,4 27.2.2007
Poledník RP Liberecko LS Frýdlant v Čechách 71,6 3.5.2007
Javorina RP S CHKO Bílé Karpaty LS Luhačovice 166,0 14.3.2008
Libický luh –
část Havrany
RP S CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj
LS Brandýs nad Labem 31,3 21.10.2008
Ve Studeném RP Střední Čechy LZ Konopiště 32,8 22.6.2017
Mionší RP S CHKO Beskydy LS Jablunkov 157,2 16.11.2017
Pleš RP S CHKO Český les LS Horšovský Týn 26,4 8.11.2018
Starý Hirštejn RP S CHKO Český les LS Horšovský Týn 26,3 8.11.2018
Rašeliniště Jizery RP Liberecko  LS Frýdlant v Čechách 102,2 27.11.2019
Celkem     950,5 ha  

Pozn.: LS – lesní správa, LZ – lesní závod, RP – regionální pracoviště, S CHKO – správa chráněné krajinné oblasti

Lokalita Kostelecké bory v CHKO Kokořínsko byla v roce 2014 vydána v restituci.

Monitoring (sledování vývoje) těchto území zajišťuje s využitím nejmodernějších dostupných metod Odbor ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ, www.pralesy.cz). Cílem monitoringu je získávání informací o přírodních procesech v těchto územích při maximálním možném omezení úmyslných lidských zásahů a využití získaných informací pro praxi lesního hospodářství i ochrany přírody.

Výsledky monitoringu bezzásahových území jsou ke stažení ve formátu pdf po kliknutí na název bezzásahového území v tabulce „Přehled vymezených bezzásahových území“

Vymezená bezzásahová území jsou na přístupových cestách označena speciální tabulí „Bezzásahové území“ a současně tabulemi upozorňujícími na možné zvýšené nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí v důsledku jejich ponechání dožití a samovolnému rozpadu. Omezení vstupu pro veřejnost je limitováno ochrannými podmínkami příslušných kategorií zvláště chráněných území.

Mapa bezzásahových území

Prezentace
Video – přístup LČR k bezzásahovým zónám