Zásady zpracování osobních údajů v Lesy České republiky, s.p.

Informace o zpracování osobních údajů v Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. AXII 540 (dále jako „Lesy ČR“) jako správce osobních údajů považují veškeré zpracovávané osobní údaje za důvěrné a nakládají s nimi výhradně v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů považuje státní podnik Lesy ČR za jednu ze svých priorit, a věnuje jí náležitou pozornost.

S ohledem na výše uvedené státní podnik Lesy ČR v tomto dokumentu plní v souladu se čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) vůči subjektům údajů informační povinnost o realizovaných zpracováních osobních údajů, informuje je o dodržovaných zásadách zpracování osobních údajů a o možnosti a způsobu uplatnění jejich práv vztahujících se k realizovaným zpracováním osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů ve státním podniku Lesy ČR

Státní podnik Lesy ČR zpracovává (zejména shromažďuje, zaznamenává, ukládá a používá) osobní údaje subjektů údajů při výkonu své činnosti stanovené právními předpisy (zejména zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů), zakládací listinou, statutem a předmětem podnikání vymezeným v obchodním rejstříku (tj. zejména řádné obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, jeho zachování, zušlechťování a rozvoj, výkon práva hospodařit k lesům ve vlastnictví státu a zemědělská výroba).

Státní podnik Lesy ČR může tedy zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími účely:

 1. Uzavření a plnění smlouvy – jestliže máte uzavřenu se státním podnikem Lesy ČR smlouvu, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu nezbytném pro možnost jejího uzavření a plnění státním podnikem Lesy ČR; za tímto účelem dochází zejména ke zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů (poskytovatelů služeb) státního podniku Lesy ČR;
 2. Plnění právní povinnosti – státní podnik Lesy ČR vždy zpracovává osobní údaje v rozsahu stanoveném právní předpisy, zejména lesním zákonem, účetními a daňovými předpisy;
 3. Plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je státní podnik Lesy ČR pověřen – státní podnik Lesy ČR zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; za tímto účelem může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v rámci činnosti řádného obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, jeho zachování, zušlechťování a rozvoje;
 4. Oprávněné zájmy státního podniku Lesy ČR – Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také v případech, kdy je určité zpracování oprávněným zájmem státního podniku Lesy ČR, a naopak nejsou takovým zpracováním nepříznivě dotčeny Vaše práva a svobody na ochranu soukromí; ke zpracování Vašich osobních údajů může docházet zejména za účelem zajišťování bezpečnosti osob a majetku státním podnikem Lesy ČR nebo při ochraně a vymáhání práv státního podniku Lesy ČR;
 5. Souhlas – státní podnik Lesy ČR je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud jste mu poskytly pro jejich zpracování za konkrétním účelem výslovný souhlas, a to po dobu trvání platnosti takového souhlasu nebo do odvolání takového souhlasu; ke zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu dochází např. v rámci marketingových aktivit nebo monitoringu návštěvnosti webových stránek státního podniku Lesy ČR. 
Státní podnik Lesy ČR zpracovává následující kategorie osobních údajů

Státní podnik Lesy ČR může zpracovávat především následující kategorie Vašich osobních údajů, a to vždy s ohledem na rozsah nezbytný k dosažení daného účelu zpracování:

 • Identifikační údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás jednoznačně identifikujeme; konkrétně u fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, pasu), podpis, IČO (u fyzické osoby podnikající); konkrétně u právnické osoby: identifikace statutárních orgánů a kontaktních osob;
 • Kontaktní údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás můžeme kontaktovat; konkrétně: doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace;
 • Platební údaje – jedná se o všechny osobní údaje vztahují se k realizaci plateb, konkrétně: číslo bankovního účtu, identifikace banky, DIČ, související transakční údaje;
 • Údaje vztahující se k plnění smlouvy – jedná se o všechny osobní údaje vztahující se k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, konkrétně: předmět a datum dodávek, datum a výše plateb, informace z dodacích listů, kontrolních listů, předávacích protokolů a dalších obdobných dokumentů.
Prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou státním podnikem Lesy ČR zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně (prostřednictvím informačních systémů). K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely evidence a plnění smluv uzavřených státním podnikem Lesy ĆR.

Kategorie příjemců osobních údajů

Státní podnik Lesy ČR nepředává zpracovávané osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Ve státním podniku Lesy ČR zpracovávají osobní údaje pouze zaměstnanci a osoby spolupracující na základě občanskoprávních smluv. Státní podnik Lesy ČR předává zpracovávané osobní údaje dalším správcům nebo zpracovatelům pouze, pokud je to nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a to v souladu s odpovídajícím právním titulem pro zpracování osobních údajů (např. poskytovatelům poštovních a bankovních služeb, externím právním a ekonomickým poradcům, externím poskytovatelům IT řešení, exekutorům). Osobní údaje mohou být rovněž předány na základě právních předpisů příslušným orgánům veřejné moci (např. soudům, finančním úřadům).

Doba uchování osobních údajů

Státní podnik Lesy ČR zpracovává (uchovává) osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování (zejména po dobu trvání smluvního vztahu), a dále po dobu jejich povinného uchování dle právních předpisů (zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů) a po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pouze po dobu, na kterou byl Váš souhlas udělen, příp. do odvolání Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů – webové stránky

     1. Cookies

Cookies jsou textové soubory, které webové stránky státního podniku Lesy ČR (https://lesycr.cz/) ukládají na Váš počítač nebo Vaše mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto webové stránky začnete využívat. Webové stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, včetně preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné webové stránky na druhou.

V případě, že máte ve Vašem prohlížeči povoleny cookies (souhlasili jste s jejich užíváním potvrzením ikony „souhlas s používáním cookies – Ano, rozumím“) na výše uvedených webových stránkách, zpracovává státní podnik Lesy ČR záznamy o Vašem chování na těchto webových stránkách za účelem jejich vylepšení a za marketingovými účely. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Zákazem cookies se však mohou pro Vás stát některé funkce výše uvedených webových stránek nedostupnými.

     2. Webová analýza – použití Google Analytics

K analýze návštěvnosti webových stránek státního podniku Lesy ČR (https://lesycr.cz/) a jejich vylepšení používá státní podnik Lesy ČR službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory cookies (viz bod 1 výše). Jsou tak shromažďovány neosobní (anonymizované) údaje o uživatelích výše uvedených webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky jsou společností Google přeneseny a uloženy na serverech v USA.

Google, Inc. užívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání výše uvedených webových stránek a vytváření statistik. Google, Inc. může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno právním řádem nebo když tyto třetí strany zpracovávají uvedené informace jménem společnosti Google, Inc. Ta nespojuje IP adresu uživatelů webových stránek s jakýmikoli jinými daty a informacemi, která má k dispozici. Volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči můžete odmítnout používání souborů cookies. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů při jejich používání naleznete na Google zásady ochrany osobních údajů.

     3. Registrace k odběru novinek

Každý uživatel webových stránek státního podniku Lesy ČR (http://lesycr.cz/) se může přihlásit k odběru novinek na odkazu dostupném zde. V rámci registračního formuláře vyplňuje uživatel své uživatelské jméno a svůj e-mail. Tyto osobní údaje uživatele jsou státním podnikem Lesy ČR zpracovávány za účelem poskytování služby uživateli spočívající v zasílání novinek, a to po dobu do odhlášení uživatele od odběru této služby.

    4. Registrace v e-shopu – semenářský závod v Týništi nad Orlicí

Státní podnik Lesy ČR provozuje na svých webových stránkách e-shop Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, kde jsou prodávány výrobky ze dřeva, osivo určené pro okrasné a nelesnické účely a osivo určené pro lesnické účely. V rámci registračního formuláře e-shopu vyplňuje uživatel své uživatelské jméno a svůj e-mail. Tyto osobní údaje uživatele jsou státním podnikem Lesy ČR zpracovávány za účelem možnosti realizace nákupů prostřednictvím e-shopu, a to až do doby zrušení registrace v e-shopu uživatelem. Pro úspěšné dokončení nákupu v e-shopu je uživatel (fyzická osoba) vyzván k vyplnění svého jména, e-mailu, adresy trvalého bydliště, doručovací adresy, případně telefonního čísla. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány státním podnikem Lesy ČR do doby doručení a úhrady objednaného zboží a dále nejvýše 3 roky po doručení objednaného zboží kupujícímu (odpovídá obecné promlčecí době). Osobní údaje poskytnuté jednotlivými uživateli v rámci provozu e-shopu zpracovává státní podnik Lesy ČR výhradně za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy. Osobní údaje uživatelů e-shopu poskytuje státní podnik Lesy ČR třetím stranám pouze na základě platného právního titulu, tj. v případech stanovených právními předpisy (finanční správa a další orgány veřejné moci) nebo nezbytných ke splnění smlouvy (přepravním společnostem).

Zásady zpracování osobních údajů dodržované ve státním podniku Lesy ČR

Státní podnik Lesy ČR se řídí při zpracování osobních údajů následujícími zásadami odpovídajícími požadavkům čl. 5 GDPR:

 • Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů vždy zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování);
 • Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada účelového omezení zpracování);
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány (zásada minimalizace zpracovávaných údajů);
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, státní podnik Lesy ČR přijal veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny (zásada přesnosti zpracovávaných údajů);
 • Osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány (zásada omezení doby uložení údajů);
 • Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných údajů).
Bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů

Za účelem zajištění dodržování shora uvedených zásad zpracování osobních údajů byla přijata Interní směrnice státního podniku Lesy ČR s názvem „Zpracování a ochrana osobních údajů v LČR“ a současně byla implementována organizační a technická bezpečnostní opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů dle požadavků právních předpisů.  

Implementovaná bezpečnostní opatření jsou ze své povahy tajná, avšak lze deklarovat, že v rámci státního podniku Lesy ČR jsou všichni zaměstnanci a osoby spolupracující na základě občanskoprávních smluv vázáni povinností mlčenlivosti, přístup k osobním údajům je omezen pouze na ty osoby, které je potřebují k výkonu své pracovní činnosti, a zpracování je omezeno pouze pro účely výkonu pracovní činnosti. Osobní údaje zpracovávané v elektronické i listinné formě jsou řádně zabezpečeny.

Jaká práva můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

U státního podniku Lesy ČR můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů za podmínek stanovených ve čl. 15 až 22 GDPR následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  V rámci práva na přístup k osobním údajům můžete získat následující informace: zda jsou Vaše osobní údaje státním podnikem Lesy ČR zpracovávány, za jakým účelem a jaké osobní údaje jsou zpracovávány, zda jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány a informace o Vašich právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně máte možnost získání kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  V rámci práva na opravu zpracovávaných osobních údajů se máte právo domáhat opravy nebo doplnění Vašich státním podnikem Lesy ČR nesprávně nebo neúplně zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  O výmaz Vašich osobních údajů máte právo žádat v případě absence platného právního titulu státního podniku Lesy ČR pro jejich zpracování. Naopak nemáte právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů po dobu jejich zákonného zpracování (např. na základě právního titulu plnění uzavřené smlouvy nebo plnění právní povinnosti). Jste vždy oprávněni požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, pakliže je právním titulem státního podniku Lesy ČR pro jejich zpracování Váš předchozí souhlas.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Jste oprávněni žádat státní podnik Lesy ČR o omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v následujících případech: (i) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí, (ii) zpracování je protiprávní, ale Vy požadujete pouze omezení zpracování, nikoliv úplný výmaz, (iii) státní podnik Lesy ČR již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo (iv) jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, a tato žádost nebyla dosud státním podnikem Lesy ČR vypořádána.
 • Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů
  Jste oprávněni požadovat po státním podniku Lesy ČR předání Vašich zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to za účelem jejich následného předání jinému správci. Případně máte právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo na Vašem souhlasu, a současně je v rámci státního podniku Lesy ČR prováděno automatizovaně (prostřednictvím informačních systémů).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Právo vznést námitku jste oprávněni v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno státním podnikem Lesy ČR na základě právního titulu „oprávněné zájmy správce“ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Státní podnik Lesy ČR není po podání námitek oprávněn Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo neprokáže nezbytnost jejich dalšího zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku kdykoliv a státní podnik Lesy ČR již nebude osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat. 

Výše uvedená práva jste oprávněni uplatnit u státního podniku Lesy ČR následujícími způsoby:

 • žádostí v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem ) doručenou na adresu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové; nebo
 • žádostí v písemné elektronické podobě (e-mail s uznávaným el. podpisem) doručenou na e-mailovou adresu gdpr@lesycr.cz; nebo
 • žádostí v písemné elektronické podobě (datová zpráva) doručenou do datové schránky ID: e8jcfsn.

Podle právních předpisů (čl. 12 GDPR) je státní podnik Lesy ČR povinen při vypořádání žádosti jednoznačně ztotožnit žadatele. V případě podání žádosti v jiné formě než výše požadované, budete státním podnikem Lesy ČR vyzváni k jednoznačnému ztotožnění prostřednictvím předložení dokladu totožnosti nebo opakovaného podání žádosti s použitím jednoho ze shora požadovaných způsobů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro další informace o zpracování Vašich osobních údajů státním podnikem Lesy ČR můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Ing. Bc. Petr Guth

 • gdpr@lesycr.cz
 • 956 999 262
 • adresa pro doručování: Lesy České republiky, s.p., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Stížnost proti zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů státním podnikem Lesy ČR došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů stanovených právními předpisy (GDPR), máte právo proti takovému zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V Hradci Králové dne 24. 9. 2018

Lesy České republiky, s.p.