Informace o zpracování osobních údajů

ve státním podniku Lesy České republiky, s.p.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů ve státním podniku a o Vašich právech souvisejících s novou úpravou ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se podnik řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daného konkrétním účelem a s ohledem na stanovený právní rámec.

Ve státním podniku máme stanovena pravidla přístupu zaměstnanců a zpracovatelů k osobním údajům, a to v případech, kdy máme ke zpracování udělen souhlas subjektů údajů nebo zpracováváme osobní údaje na základě smluvní nebo jiné právní povinnosti, příp. v našem oprávněném zájmu.

Doporučujeme Vám si tyto informace pečlivě prostudovat. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné je možné nás kontaktovat na gdpr@lesycr.cz.

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete k ochraně svých práv využít přímo k tomu určený Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) jako správce osobních údajů, zpracovává pouze takové údaje, aby mohl dodržovat své zákonné povinnosti a zároveň chránit své oprávněné zájmy. Při zpracovávání dodržují tyto základní zásady – zákonnost, korektnost a transparentnost, účelové omezení minimalizace údajů, přesnost, omezení doby uložení, integrita a důvěrnost.

Předávání osobních údajů a způsob uplatnění práv subjektu údajů

Fyzická osoba jako subjekt údajů může uplatnit svá práva vůči LČR na níže uvedeném kontaktním místě a způsobem dále uvedeným.

Adresa pro doručování:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Elektronická komunikace:

gdpr@lesycr.cz

Podání žádosti o naplnění práv subjektů údajů je možné realizovat na výše uvedené kontaktní údaje. Subjektu údajů jsou poskytovány informace stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, a to výhradně na základě prokazatelného jednoznačného ověření totožnosti subjektu údajů. Takovéto ověření musí být prováděno, aby byla minimalizována možnost zneužití osobních údajů.

Poskytované informace, veškerá sdělení a veškeré úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, lze přistoupit k uložení přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo lze v některých případech přistoupit k odmítnutí žádosti.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů může uplatnit tato práva:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům

Oprava a výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby LČR jako správce osobních údajů omezil v určitých případech zpracování.

Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu LČR jako správce osobních údajů bránil.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. LČR jako správce osobních údajů osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.