Nápočty a projekty

Předávání dat nápočtů, projektů a LHP obchodním partnerům

S ohledem na zavedení nového programu MVO (Mzdy, Výroba, Oracle) u LČR, s. p. od 1. 1. 2008 je možný výstup dat nápočtů a projektů pouze ve formátu XLS. Výstupy v dalších volitelných formátech CSV a XML budou tímto programem umožněny až po jeho řádném odzkoušení.

Předávaná data:

Nápočty:

předávat lze pouze data, která mají vztah k nápočtům, data pro účely LHE – bilance holin atd. exportována nebudou konvence názvu souboru: zzzxxVr.CSV nebo XML nebo XLS, kde zzz je číslo OJ, xx je číslo /zakázky, r je poslední číslice letopočtu

Projekty:

předávat lze pouze data, která mají vztah k projektům, data pro účely LHE – bilance holin atd. exportována nebudou konvence názvu souboru: zzzxxPr.CSV nebo XML nebo XLS, kde zzz je číslo OJ, xx je číslo /zakázky, r je poslední číslice letopočtu Data LHP kromě údajů PLO a LVS smluvním partnerům elektronicky předávána nebudou.

Při předávání dat v elektronické podobě jsou respektovány následující zásady:
  1. Data předávají LS partnerům zásadně jen za zakázku, na kterou má partner uzavřenou smlouvu o provádění lesnických činností.
  2. Obecně platí, že k měsíčnímu nápočtu ( ročnímu projektu) PČ a TČ a v případě jejich změn a oprav, přikládá LS měsíční (roční) detail dat, odpovídající tištěnému podkladu, v elektronické podobě (na disketě, CD nebo e-mailem)
  3. Smluvní partner může na vyžádání rovněž obdržet lesnické mapy v digitální podobě pro účely využití v systémech těžebně-dopravních strojů. Zdrojem bude Atlas lesnických map z produkce GrDS. V případě, že smluvní partner požádá příslušnou OJ o tyto data, bude žádost řešena individuelně s OHUL.
  4. Data neuvedená ve standardní struktuře nesmí být bez souhlasu VTŘ na organizačních jednotkách elektronicky předávána.