Certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C)

Vedení podniku Lesů ČR, s. p. na základě provedených interních auditů C-o-C řetězce certifikačního systému PEFC a celkového posouzení systému fungování náležité péče podle zákona č. 226/2013 Sb., v platném znění a nařízení EU 995/2010 přistoupilo v roce 2021 k posouzení rizik při uvádění dříví na trh. Nebyla zjištěna žádná rizika a z tohoto důvodu nebylo nutné přijmout opatření ke zmírnění rizik.

Datum publikace : 13.12.2021

 

Vedení Lesů České republiky, s.p., se zavazuje zajistit zavedení a udržování požadavků spotřebitelského řetězce stanovených dokumentem PEFC ST 2002:2013 / TD CFCS 2003:2013, aby prohlášení nebo značky, které se vztahují k původu dřevní suroviny použité v produktech LČR, byly uznány za hodnověrné a spolehlivé.

Hlavním cílem spotřebitelského řetězce PEFC je poskytnout spotřebitelům lesních produktů přesné a ověřitelné informace o obsahu suroviny pocházející z PEFC certifikovaných a trvale udržitelně obhospodařovaných lesů.

Ve dnech 22.8. – 5.9.2019 Lesy České republiky, s. p., úspěšně absolvovaly Dozorový audit č.1 PEFC C-o-C spotřebitelského řetězce lesních produktů, s rozsahem certifikace „Příjem, zpracování, expedice a prodej dřevní suroviny“

Na vybraných organizačních jednotkách bylo akreditovaným certifikačním orgánem ověřeno plnění stanovených požadavků, bez zjištění neshod, a na základě toho byla potvrzena platnost získaného certifikátu C-o-C na dalších 5 let až do roku 2024.