Hospodářská úprava lesů

Les je obnovitelným zdrojem a jako každý jiný majetek je i les obhospodařován. Specifickým znakem hospodaření v lese je jeho biologický základ a dlouhá produkční doba.

Lesní hospodářství nevzniklo v prostředí přírodních lesů, ale v územích dlouhodobě devastovaných neregulovanou těžbou a pastvou. U kolébky lesního hospodaření stála oprávněná obava o trvalost užitků lesa ohrožovaného neřízeným využíváním. Problematikou zabezpečení trvalého a rovnoměrného výnosu z lesa se zabývá hospodářská úprava lesa. Nástrojem pro zabezpečení trvalosti výnosu z lesa se stala dlouhodobá hospodářská úvaha – lesní hospodářský plán.

Lesní hospodářský plán (LHP) je v podstatě periodickým inventurním zachycením stavu lesa a stanovením mezí jeho využívání prostřednictvím tzv. závazných ustanovení. Lesní hospodářský plán nám tedy říká co v lese je, kolik tam toho je a co se s tím může dělat. V případě LHP u lesů ve vlastnictví státu jsou určována tato závazná ustanovení:

  • Maximální celková výše těžeb, která je nepřekročitelná
  • Minimální plošný rozsah naléhavé výchovy v porostech do 40 let věku
  • Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin

Z titulu LHP jsou vymahatelná pouze tato závazná ustanovení. Jsou-li do lesního hospodářského plánu zapracovány oprávněné požadavky jiných právnických a fyzických osob, pak musí být doloženy buď konkrétní formulací v legislativě (např. vymezení ptačích oblastí, rezervací atd.) nebo musí být opřeny o pravomocné rozhodnutí (např. vymezení ochranných pásem vodních zdrojů).

U státního podniku Lesy České republiky, s.p. je zpracování lesních hospodářských plánů zadáváno formou veřejné obchodní soutěže.

Hospodářská úprava lesa má na území České republiky dlouhou tradici. Nejstarší popisy lesů a odhady množství dříví pochází z roku 1373 a byly pořízeny na rožmberském panství. V 18. století byla na větších lesních majetcích běžná tzv. repertoria, která se velmi podobala dnešním lesním hospodářským plánům. Povinnost vyhotovovat lesní hospodářské plány je v českých zemích od roku 1887.

V současné době mají povinnost vyhotovit lesní hospodářský plán:

  • právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy, a to bez ohledu na velikost (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, AOPK ČR apod.)
  • dále všichni ostatní vlastníci, jejichž les má v rámci kraje plochu nad 50 hektarů

Pro nestátní lesní majetky, které v rámci kraje nepřekročí plochu 50 hektarů, se vyhotovují lesní hospodářské osnovy.