Využívání fotopastí

Státní podnik Lesy ČR využívá fotopasti pro účely zajištění ochrany majetku (např. dříví, nemovitostí), detekci protiprávního jednání (např. zakládání černých skládek) a monitoringu stavu zvěře (zejména v souvislosti se škodami způsobenými zvěří). Tyto účely souvisí především s výkonem funkce odborného lesního hospodáře dle lesního zákona. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem státního podniku Lesů ČR ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Státní podnik Lesy ČR zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím fotopastí po dobu 5 dní, poté dochází k jejich výmazu. To se netýká případů, kdy je jejich zpracování nezbytné pro šetření možného podezření na spáchání jednání, které je v rozporu s výše stanovenými účely zpracování. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřešení nastalé situace. Státní podnik Lesy ČR tyto osobní údaje nikomu nepředává, s výjimkou vyžádání orgánů činných v trestním (správním) řízení.