Lesní pedagogika v ČR

Lesní pedagogikou se nechali inspirovat čeští lesníci od svých kolegů a sousedů z Rakouska. První kurzy lesní pedagogiky u nás pořádala Integrovaná střední škola lesnická ve Vimperku. Její zaměstnanci absolvovali kurz lesní pedagogiky v Rakouském vzdělávacím středisku a své nově nabyté znalosti a poznatky předávali na kurzech ve Vimperku lesníkům dál. Kurzy probíhaly zhruba od konce 90tých let 20. století do roku 2003, kdy škola ukončila veškerou svoji činnost. Lesní pedagogika však s ukončením školy neupadla do zapomnění a od roku 2005 tyto kurzy pořádá Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola v Hranicích.

V současnosti není lesní pedagogika zakotvena v žádné legislativě, ale našla své místo ve významném lesnickém dokumentu EU „Akčním plánu EU pro lesy“, ale i v českém Národním lesnickém programu II. Od roku 2006 je lesní pedagogika zakotvena v „Akčním plánu Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR na léta 2007 až 2009“ a následně v „Akčním plánu ministerstva zemědělství k problematice environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na roky 2007–2009“. Lesní pedagogika má své místo i v dalším strategickém dokumentu a to v „Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013.“

Od roku 2007 vznikla při ministerstvu zemědělství pracovní skupina složená ze zástupců lesnických organizací (MZe, LČR, ÚHÚL, VLS, SLP ČR, MěL, ČLS, ÚZEI a Nadace dřevo pro život), jejímž cílem je další právní úprava lesní pedagogiky a vytvoření jednotného postupu pro její realizaci v ČR.

Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese.

Jedním z dalších cílů lesní pedagogiky je, aby lesníci byli ve svém lese zároveň i lesními pedagogy a to z toho důvodu, že dané prostřední dobře znají, mohou o něm vyprávět a předat řadu zkušeností získaných při výkonu svého zaměstnání.