Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Hry a aktivity často propojují několik školních předmětů a umožňují procvičování klíčových kompetencí.

Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese.

Jedním z dalších cílů lesní pedagogiky je, aby lesníci byli ve svém lese zároveň i lesními pedagogy a to z toho důvodu, že dané prostřední dobře znají, mohou o něm vyprávět a předat řadu zkušeností získaných při výkonu svého zaměstnání.

Lesní pedagogika v ČR

Lesní pedagogikou se nechali inspirovat čeští lesníci od svých kolegů a sousedů z Rakouska. První kurzy lesní pedagogiky u nás pořádala Integrovaná střední škola lesnická ve Vimperku. Její zaměstnanci absolvovali kurz lesní pedagogiky v Rakouském vzdělávacím středisku a své nově nabyté znalosti a poznatky předávali na kurzech ve Vimperku lesníkům dál. Kurzy probíhaly zhruba od konce 90tých let 20. století do roku 2003, kdy škola ukončila veškerou svoji činnost. Lesní pedagogika však s ukončením školy neupadla do zapomnění a od roku 2005 tyto kurzy pořádá Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola v Hranicích.

Od roku 2007 vznikla při ministerstvu zemědělství pracovní skupina složená ze zástupců lesnických organizací (MZe, LČR, ÚHÚL, VLS, FLD ČZU, LHMP, SLP ČR, SVOL, ČLS, SLŠ Hranice, SLŠ Žlutice,  Nadace dřevo pro život), jejímž cílem je další právní úprava lesní pedagogiky a vytvoření jednotného postupu pro její realizaci v ČR.

Lesy České republiky, s.p., se spolu s nejvýznamnějšími subjekty v lesnictví svým podpisem připojily k materiálu „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR“.

Tento materiál vytvořila pracovní skupina založená Ministerstvem zemědělství. Důležitou součástí tohoto materiálu je akční plán, který obsahuje seznam doporučených aktivit pro jednotlivé subjekty zabývající se lesní pedagogikou, Ministerstvo zemědělství, lesnické školy a pracovní skupinu.

Lesní pedagogika aneb S lesy v lese o lese

Fotografie