Správa vodních toků a bystřin

 

Zkušenosti z minulých let i staletí nás dostatečně přesvědčují, že jakékoliv zanedbání soustavné péče, zejména o cestní a vodní síť v povodích drobných vodních toků a bystřin, se mohou vymstít nejen rozsáhlými a často nenapravitelnými škodami na krajinném prostředí a jeho jednotlivých prvcích, ale také na všech biotechnických dílech, úpravách a objektech, na sídelních útvarech a v neposlední řadě i oběťmi na lidských životech.

Pracovníci oblastních ředitelství státního podniku Lesy České republiky svěřené toky a bystřiny spravují tak, aby byly řádně a komplexně využity zejména k vodohospodářským účelům, ale i k jiným důležitým zájmům společnosti, a to v zájmu veřejném.

Státní podnik Lesy České republiky spravuje v současné době v rámci celého státu téměř 38,5 tisíc km vodních toků a bystřin a přes 1000 malých vodních nádrží. Jedná se většinou o vodní toky s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí.

LČR, s. p., v rámci péče o ucelená povodí spravují vodní toky i mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa protékající zemědělskou krajinou a intravilány obcí.

Správa vodních toků

Odbornou správu drobných vodních toků náš podnik vykonává od svého založení, tj. od roku 1992, prostřednictvím oblastních ředitelství. Ty zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při realizaci úprav toků.

Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. V případě výkonu služby hrazení bystřin se jedná o veřejnou nekomerční službu s cílem stabilizace odtokových poměrů v povodí. Služba hrazení bystřin je v českých zemích nepřetržitě od roku 1884 v přímé vazbě na lesní hospodářství.

Správu a péči o drobné vodní toky zajišťuje sedm Správ toků se sídlem ve Frýdku – Místku, Vsetíně, Náměšti nad Oslavou, Plzni, Benešově, Teplicích a Hradci Králové. Vodní hospodářství Lesů ČR je metodicky řízeno odborem vodního hospodářství Ředitelství LČR, s. p. se sídlem v Hradci Králové. Celkově správu toků v rámci státního podniku zajišťuje více než 150 pracovníků.

Činnost státního podniku Lesy České republiky na úseku vodního hospodářství

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a nové investice) jsou financována z vlastních zdrojů a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, z programů MZe Podpora prevence před povodněmi, Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a program na odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dále jsou využívány prostředky z fondů EU – Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí. Na některé stavební akce přispívají i Kraje ze svých rozpočtů.

Činnosti LČR, s. p. na úseku VH jsou zaměřeny na preventivní opatření a zejména na výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin v oblastech zasažených povodněmi. Opatření jsou realizována převážně za účelem vytvoření retenčních prostorů pro zachycení splavenin, stabilizace podélného sklonu toků příčnými objekty a zajištění protipovodňové ochrany zkapacitněním koryt vodních toků. 

Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám projevujících se extrémními výkyvy počasí podnik zahájil v roce 2019 program Vracíme vodu lesu přispívající k zadržení vody v krajině a s tím související zvýšení biodiverzity. Cílem programu je realizace opatření pro zmírnění negativních následků sucha a stavu nedostatku vody na našem území. Realizací přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, vytváření a obnovu vodních prvků v krajině např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží chce podnik podpořit akumulaci vody v krajině a přispět k procesu adaptace na probíhající změny klimatu.