Pravidla pro zpřístupnění informací a výdej dat LHP Lesů ČR

Úvodní informace

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „Lesy ČR“) vyhotovují lesní hospodářské plány (dále jen „LHP“) na základě povinnosti dané § 24 odst. 3 zákona č.289/1995 Sb. (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 24 odst. 3 lesního zákona jsou LHP nástrojem vlastníka lesa. Obsah LHP Lesů ČR je určen vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování a potřebami Lesů ČR. Lesy ČR dodržují při vyhotovení LHP podmínky informačního standardu lesního hospodářství, který určuje formální podobu děl LHP a lesních hospodářských osnov (dále jen LHO). Informační standard je k dispozici na www.uhul.cz.

Lesy ČR nejsou v současné době příjemcem státního příspěvku na zpracování LHP. Z tohoto důvodu hradí Lesy ČR od ročníku LHP s platností od 1.1.2011 v plné výši náklady na vyhotovení LHP.

Výdej dat vlastních LHP si zajišťují Lesy ČR samy. Výdej vybraných dat LHP je službou Lesů ČR podporující činnost různých subjektů. S ohledem na skutečnost, že na data LHP Lesů ČR není právní nárok (s výjimkami dále uvedenými), je nutné, aby žadatel, který v rámci projektu, grantu, studie, výzkumu, závěrečné či absolventské práce, diplomové, doktorandské, habilitační či profesorské práce apod., ale i v jiných případech předpokládá využívat data LHP Lesů ČR, aby poskytnutí konkrétních dat LHP předem s Lesy ČR odsouhlasil.

Lesy ČR si vyhrazují právo omezit výdej vybraných položek dat LHP v případě, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnostních, obchodních či hospodářských zájmů Lesů ČR.

  1. Pravidla pro zpřístupnění vybraných informací a výdej dat LHP Lesů ČR
  2. Postup žadatele o výdej dat LHP Lesů ČR v elektronické podobě
  3. Cena za poskytnutí dat LHP