Cena

3.  Cena za poskytnutí dat LHP

Při výdeji dat je účtována cena práce spojená s administrací a s přípravou dat (manipulační poplatek) ve výši 180 Kč bez DPH/hod.

3.1. Výdej kompletních dat LHP z důvodů změny vlastníka

Data LHP vztahující se k vydávanému nebo převáděnému majetku jsou poskytována za úplatu. Manipulační poplatek je v tomto případě účtován. K ceně dat se připočítávají režijní náklady Lesů ČR na pořízení plánu ve výši 5 %. Cena dat se stanovuje podle vzorce:

Cena poskytnutých dat = [HLHP * (1 + Rn) – HDot] * Nk / Npl * Pl

HLHP – Cena LHP ze smlouvy o dílo
HDot – Výše poskytnutého příspěvku na zpracování LHP
Nk – Počet let do konce platnosti LHP
Npl – Počet let platnosti LHP
Rn – režijní náklady podniku 5 % (0,05)
Pl – plocha vydávaného majetku
Výjimky:

Data LHP dotčená směnou majetku v průběhu platnosti LHP jsou poskytována subjektu nabývajícímu majetková práva zdarma a bez manipulačního poplatku. Podmínkou je reciproční bezplatné poskytnutí dat LHP. Bez splnění této podmínky je účtována cena jako při výdeji majetku.

3.2. Výdej dat LHP pro ostatní účely

 1. Ceník za 1 ha dat LHP v členění na alfanumerická a grafická data je uveden zde. Platí pravidlo, že základní cena poskytovaných dat je v tomto případě 1/50 z ceny za vyhotovení LHP po odečtení dotace na pořízení LHP.
 2. Ceníková cena alfanumerických a grafických dat se snižuje dle rozsahu vydávaných dat daného LHP a to takto:
  Cena alfanumerických dat je snížena koeficientem dle počtu požadovaných alfanumerických položek (počet požadovaných položek LHP / celkový počet položek LHP zjišťovaných u Lesů ČR).
  Cena za jednotlivé druhy map z ceníkové ceny za grafická data činí:

  a. Obrysová mapa zdarma (veřejně dostupné)
  b. Porostní mapa zdarma (veřejně dostupné)
  c. Mapa hospodářských opatření 10 %
  d. Pozemková mapa 10 %
  e. Mapa souborů a podsouborů lesních typů 10 %
  f. Dopravní mapa 10 %
  g. Vektor hranic porostních skupin, bezlesí a jiných pozemků 10 %
 3. Při výdeji dat na CD nebo DVD je účtováno 15 nebo 20 Kč za 1 nosič.
 4. Ceny dat LHP Lesů ČR s ukončenou platností budou stanoveny dohodou.
 5. K výše uvedeným cenám se připočítává příslušná sazba DPH dle platné legislativy.
Výjimky:

Pro projekty nekomerční povahy (studentské závěrečné práce apod.) není účtována vlastní cena dat LHP v celkovém rozsahu max. do 1000 ha nebo 1 revíru (lesnického úseku). Manipulační poplatek je účtován.

Při vydávání dat za účelem zpracování znaleckých posudků zadávaných orgány státní správy, Policií ČR apod. není účtována vlastní cena dat LHP. Manipulační poplatek je v tomto případě účtován.

Příklad výpočtu ceny:

Příklad 1 – Výdej kompletních dat LHP z důvodů změny vlastníka

Restituent žádá v roce 2013 o vydání 1 000 ha lesa, který je součástí LHC ve správě Lesů ČR. Pro tento LHC byl pořízen LHP s platností od roku 2005 do 2014 za cenu 400 Kč/ha a dotace na vyhotovení LHP byla poskytnuta ve výši 350 Kč/ha.

 1. Manipulační poplatek
  Práce na výdeji trvaly 2 hodiny = 2 x 180 = 360 Kč.
 2. Vlastní cena dat LHP

  HLHP – Cena LHP ze smlouvy o dílo  400 Kč/ha
  HDot – Výše poskytnutého příspěvku na zpracování LHP  350 Kč/ha
  Nk – Počet let do konce platnosti LHP  LHP = 2
  Npl – Počet let platnosti LHP  LHP = 10
  Rn – režijní náklady podniku 5 % (0,05)  5 % = 0,05
  Pl – plocha vydávaného majetku  1 000 ha

  Cena dat = [HLHP* (1 + Rn) – HDot] * Nk / Npl * Pl = [400 * (1 + 0,05) – 350] * 2/10 *1 000 = 14 000 Kč

 3. Cena za CD = 15 Kč

Celková cena = 360 + 14 000 + 15 = 14 375 Kč + 14 375 x 21 % DPH = 17 394 Kč s DPH

Příklad 2 – Výdej dat LHP pro ostatní účely

Student požaduje data pro jednotky prostorového rozdělení lesa (JPRL) se zastoupením modřínu (3 000 ha) na celé lesní správě (15 000 ha). Z dat LHP bude vydána porostní a obrysová mapa, vektor porostních skupin a položky hospodářské knihy (označení JPRL, věk etáže, dřeviny a jejich zastoupení). Jedná se o LHP bez dotace, kde byly náklady Lesů ČR na pořízení LHP 400 Kč na 1 ha.

 1. Manipulační poplatek
  Práce na výdeji trvaly 2 hodiny = 2 x 180 = 360 Kč.
 2. Vlastní cena dat LHP Cena dat na 1 ha je 1/50 z 400 Kč = 8 Kč/ha. Tato cena je uvedena v ceníku dat LHP.
  Z toho cena za grafická data představuje 50 % (4 Kč/ha) a za alfanumerická data také 50 % (4 Kč/ha).
  Obrysová a porostní mapa jsou vydány zdarma a za vektor porostních skupin se účtuje 10 % z celkové ceny grafických dat.
  Student má nárok na 1 000 ha zdarma – cena se vypočte pouze z 2 000 ha.
  Cena alfanumerických dat = (3 placené položky / 132 položek LHP) x 4 Kč x 2000 ha = 182 Kč
  Cena grafických dat = 0,1 x 4 Kč x 2 000 ha = 800 Kč
 3. Cena za CD = 15 Kč

Celková cena = 360 + 182 + 800 + 15 = 1 357 Kč + 1 357 x 21 % DPH = 1 642 Kč s DPH