Ochrana lesů

Ochrana lesů je jednou z nejstarších lesnických vědeckých disciplín a zároveň praktických činností. Jejím úkolem je všemi dostupnými metodami zajišťovat zachování či zlepšování zdravotního stavu lesů.

Lesy České republiky, s. p. jsou zastáncem integrované ochrany lesů, tedy těch postupů ochrany, které v maximální míře šetří životní prostředí.

Důraz je kladen zejména na preventivní opatření – posilování obranyschopnosti lesa jako ekosystému zvyšováním jeho odolnostního potenciálu. Mezi tato opatření patří zejména postupné přibližování druhové skladby k přírodě blízké (dlouhodobý cíl) a zvyšování populací predátorů (vyvěšování ptačích budek, rozšiřování mravenišť, ochrana dravých šelem), ale i včasné odstraňování materiálu vhodného pro množení kalamitních škůdců.

Obranné zásahy pomocí pesticidů se snažíme omezovat na nezbytně nutnou míru, tedy na případy, kdy dochází ke gradaci škůdců nad práh hospodářské škodlivosti.

V případě, že je zásah shledán jakožto nezbytný, postupuje se dle následujících zásad:

  • minimalizace plošného rozsahu na nezbytně nutnou míru
  • správnost načasování
  • použití přípravků co nejméně působících na necílové organismy
  • tlak na snižování dávkování

K dosažení těchto cílů je nutná znalost bionomie škůdců, jejich vazeb na ostatní organismy, definování prahu jejich hospodářské škodlivosti a zdokonalování kontrolních metod.

Za tímto účelem Lesy České republiky, s. p. úzce spolupracují s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) v Jílovišti-Strnadech.