Pravidla pro výdej dat LHP

1.  Pravidla pro zpřístupnění vybraných informací a výdej dat LHP Lesů ČR

Data LHP Lesů ČR jsou jejich výlučným majetkem a výdej dat LHP Lesů ČR jinými subjekty je zakázán. Případné neoprávněné vydání těchto dat je v rámci vlastní bezpečnostní politiky Lesů ČR hodnoceno jako bezpečnostní incident, neboť neoprávněným nakládáním s daty LHP mohou být ohroženy hospodářské zájmy Lesů ČR.

Data, resp. informace z LHP poskytované Lesy ČR lze rozdělit do 3 skupin:

1.1. Veřejně dostupné informace LHP

Lesy ČR v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zveřejňují prostřednictvím internetu vybrané údaje LHP. Přístup do Centra mapových služeb LČR je bez omezení. Poskytování údajů touto cestou je bezplatné. Informace takto získané je možné využít bez omezení. Informace potřebné pro vstup do systému najdete na www.lesycr.cz.

Zájemcům, kteří nepotřebují mít fyzicky u sebe data LHP, nabízejí Lesy ČR možnost zpřístupnit vybraná data LHP prostřednictvím tzv. WMS (web map service) služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný OGC (Open Geospatial Consortium) je možné zobrazit data LHP v informačních systémech uživatelů, bez nutnosti jejich fyzického předání. Data jsou stále uložena v databázích spravovaných Lesy ČR a pouze se umožní jejich zobrazení prostřednictvím internetu.

Z důvodů ochrany dat před jejich zneužitím a z důvodů efektivní správy dat, Lesy ČR upřednostňují poskytování dat LHP prostřednictvím WMS služeb před jejich fyzickým vydáním.

1.2. Informace získané nahlížením do LHP na organizačních jednotkách Lesů ČR

Na organizačních jednotkách Lesů ČR může zájemce získat informace pouze nahlížením do tištěných výstupů LHP (textová část, hospodářská kniha a lesnické mapy). V tomto případě nemusí zájemce podávat žádost a ani se nepořizuje záznam o nahlížení do dat LHP. Při nahlížení do dat LHP je zpoplatněno pouze pořizování kopií dle oficiálního ceníku.

Kontakty jednotlivých organizačních jednotek jsou zveřejněny zde.

Ceník pořizování kopií (Kč bez DPH)
Formát Černobíle Barevně
Jednostranně Oboustranně  Jednostranně Oboustranně 
A4 1,4 Kč 2,5 Kč 15 Kč 25 Kč
A3 2,4 Kč 4,5 Kč 30 Kč 50 Kč
Kroužková vazba 10 Kč

1.3. Výdej dat LHP ředitelstvím Lesů ČR v elektronické podobě

Data v elektronické podobě lze získat pouze na základě žádosti zaslané na ředitelství Lesů ČR. Výdej dat zajišťuje odbor hospodářské úpravy lesů a lesnické inspekce. Data jsou vydávána na základě žádosti.

Existují 2 druhy žádosti o výdej dat LHP, které se liší tím, zda jde o:

1.3.1. Výdej kartografických dat LHP za účelem vytvoření soutisku s okolními majetky

Lesy ČR nabízejí vlastníkům a správcům lesů navazujících lesních majetků a v případě LHO obcím s rozšířenou působností (dále jen „žadatel“) možnost předání kartografických dat svých LHP za účelem vytvoření soutisku na lesnických mapách žadatele.

Předání dat se uskuteční na základě „Žádosti o souhlas se soutiskem map“ zaslané žadatelem. Vzor žádosti naleznete zde.

Žadatel podává „Žádost o souhlas se soutiskem map“ jedním ze tří způsobů:

  1. Přímo – tzn. v případě, je-li žadatelem fyzická osoba, vyplňuje a odesílá žádost sama, v případě právnické osoby, organizace, obce či obce s rozšířenou působností (LHO) prostřednictvím odpovědného pracovníka. Pokud je požadováno zaslání souhlasu nebo nosiče s daty na jinou adresu než je adresa žadatele, vyplní ji v poli „Adresa pro zaslání“ a vyznačí (zaškrtnutím políčka) zda na tuto adresu požaduje zaslat souhlas, data nebo obojí (nevyznačené položky budou odeslány na řádnou adresu žadatele).
  2. V zastoupení prostřednictvím odborného lesního hospodáře (OLH)
    V tomto případě se do kolonky „Jednající osoba“ vepíše jméno odborného lesního hospodáře a v poli „Subjekt zastupující žadatele“ se označí (zaškrtne) „OLH“. Pokud OLH požaduje zaslání souhlasu nebo nosiče s daty na svou adresu (případně jinou adresu), která je odlišná od adresy žadatele, vyplní ji v poli „Adresa pro zaslání“ a zde také vyznačí (zaškrtnutím políčka) zda na tuto adresu požaduje zaslat souhlas, data nebo obojí (nevyznačené položky budou odeslány na řádnou adresu žadatele).
  3. V zastoupení zpracovatelem LHP či LHO, na základě plné moci vystavené žadatelem (nebo jeho oprávněným zástupcem).
    V tomto případě se do kolonky „Jednající osoba“ zapíše jméno zmocněné osoby (v případě plné moci vystavené na právnickou osobu jméno odpovědného pracovníka) a v poli „Subjekt zastupující žadatele“ se označí (zaškrtne) políčko „na základě plné moci“ a uvede se jméno zmocněného nebo název společnosti (např. zpracovatele LHP). Pokud zplnomocněná osoba požaduje zaslání souhlasu nebo nosiče s daty na svou adresu (případně jinou adresu), která je odlišná od adresy žadatele, vyplní ji v poli „Adresa pro zaslání“ a zde také vyznačí (zaškrtnutím políčka) požaduje-li na ní zaslat souhlas, data nebo obojí (nevyznačené položky budou odeslány na řádnou adresu žadatele). Přílohou e-mailu, kterým se žádost odesílá, bude i digitální kopie příslušné plné moci (v případě zaslání poštou běžná kopie). Pokud je takto zasíláno více žádostí pro různé subjekty, do těla e-mailu (popř. v průvodním dopise) se uvede, že postačí zaslat jedno CD s daty.

Žádost je nutné zaslat na soutiskmap@lesycr.cz nebo poštou na adresu:

Lesy České republiky, s.p., odbor HÚLI
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

V tomto případě se již neuzavírá smlouva o poskytování dat. Lesy ČR zasílají na adresu žadatele „Souhlas se soutiskem map“ a data, která se poskytují bezplatně. Souhlas je poskytnut za podmínky recipročního poskytnutí dat LHP nebo LHO žadatele pro soutisk map LHP Lesů ČR.

Data pro soutisk map týkající se LHP s počátkem platnosti v aktuálně probíhajícím roce jsou vždy k dispozici až po 1. 4. tohoto roku.

1.3.2. Výdej kompletních dat LHP z důvodů změny vlastníka

Data LHP budou novému vlastníkovi předávána zdarma. Data LHP připraví OHULI na základě roztaxace provedené dotčenou OJ a vytvořená data zašle na dotčenou OJ. Data LHP předá novému vlastníkovi dotčená OJ.

K datům LHP je možné po oboustranné dohodě převést zdarma i data lesní hospodářské evidence.

Při směně majetku mezi LČR a jiným subjektem jsou data LHP předána novému vlastníkovi za podmínky recipročního bezplatného poskytnutí dat LHP nově získaného majetku.

1.3.3. Výdej dat pro ostatní účely

Výdej dat pro ostatní účely probíhá na základě zaslání „Žádosti o výdej dat LHP“ na vydejdatlhp@lesycr.cz nebo poštou na adresu:

Lesy České republiky, s.p., odbor HÚLI
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Výčet dostupných alfanumerických a grafických položek LHP u Lesů ČR je uveden ve Vzoru žádosti o výdej dat LHP. Vzor žádosti naleznete zde.

V tomto případě se vždy uzavírá smlouva o poskytnutí dat LHP. Vzor smlouvy o poskytnutí dat LHP najdete zde.

U opakujících se výdejů dat (zejména pro orgány státní správy s výjimkou státní správy lesů) se uzavírá rámcová smlouva. Ceník, podmínky platby a výjimky pro bezplatný výdej dat jsou definovány zde.

Data LHP se dle tohoto postupu neposkytují obchodním partnerům za účelem jejich využití při plnění lesnických zakázek. Výdej vybraných dat LHP pro tento účel je řešen vnitropodnikovou směrnicí.

Data LHP se dle tohoto postupu neposkytují orgánům státní správy lesů. Využití dat LHP Lesů ČR pro orgány státní správy lesů zajišťuje ÚHUL, Brandýs nad Labem a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Lesy ČR a ÚHUL.