Výdej kartografických dat LHP za účelem vytvoření soutisku s okolními majetky

Lesy ČR nabízejí vlastníkům a správcům lesů navazujících lesních majetků a v případě LHO obcím s rozšířenou působností (dále jen „žadatel“) možnost předání kartografických dat svých LHP za účelem vytvoření soutisku na lesnických mapách žadatele.

Předání dat se uskuteční na základě „Žádosti o souhlas se soutiskem map“ zaslané žadatelem. Vzor žádosti naleznete zde.

Žadatel podává „Žádost o souhlas se soutiskem map“ jedním ze tří způsobů:

  1. Přímo– tzn. v případě, je-li žadatelem fyzická osoba, vyplňuje a odesílá žádost sama, v případě právnické osoby, organizace, obce či obce s rozšířenou působností (LHO) prostřednictvím odpovědného pracovníka. Pokud je požadováno zaslání souhlasu nebo nosiče s daty na jinou adresu, než je adresa žadatele, vyplní ji v poli „Adresa pro zaslání“ a vyznačí (zaškrtnutím políčka) zda na tuto adresu požaduje zaslat souhlas, data nebo obojí (nevyznačené položky budou odeslány na řádnou adresu žadatele).
  2. V zastoupení prostřednictvím odborného lesního hospodáře (OLH). V tomto případě se do kolonky „Jednající osoba“ vepíše jméno odborného lesního hospodáře a v poli „Subjekt zastupující žadatele“ se označí (zaškrtne) „OLH“. Pokud OLH požaduje zaslání souhlasu nebo nosiče s daty na svou adresu (případně jinou adresu), která je odlišná od adresy žadatele, vyplní ji v poli „Adresa pro zaslání“ a zde také vyznačí (zaškrtnutím políčka) zda na tuto adresu požaduje zaslat souhlas, data nebo obojí (nevyznačené položky budou odeslány na řádnou adresu žadatele).
  3. V zastoupení zpracovatelem LHP či LHO, na základě plné moci vystavené žadatelem (nebo jeho oprávněným zástupcem). V tomto případě se do kolonky „Jednající osoba“ zapíše jméno zmocněné osoby (v případě plné moci vystavené na právnickou osobu jméno odpovědného pracovníka) a v poli „Subjekt zastupující žadatele“ se označí (zaškrtne) políčko „na základě plné moci“ a uvede se jméno zmocněného nebo název společnosti (např. zpracovatele LHP). Pokud zplnomocněná osoba požaduje zaslání souhlasu nebo nosiče s daty na svou adresu (případně jinou adresu), která je odlišná od adresy žadatele, vyplní ji v poli „Adresa pro zaslání“ a zde také vyznačí (zaškrtnutím políčka) požaduje-li na ní zaslat souhlas, data nebo obojí (nevyznačené položky budou odeslány na řádnou adresu žadatele). Přílohou e-mailu, kterým se žádost odesílá, bude i digitální kopie příslušné plné moci (v případě zaslání poštou běžná kopie). Pokud je takto zasíláno více žádostí pro různé subjekty, do těla e-mailu (popř. v průvodním dopise) se uvede, že postačí zaslat jedno CD s daty.

Žádost je nutné zaslat na soutiskmap@lesycr.cz nebo poštou na adresu:

Lesy České republiky, s. p., odbor HÚLI
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

V tomto případě se již neuzavírá smlouva o poskytování dat. Lesy ČR zasílají na adresu žadatele „Souhlas se soutiskem map“ a data, která se poskytují bezplatně. Souhlas je poskytnut za podmínky recipročního poskytnutí dat LHP nebo LHO žadatele pro soutisk map LHP Lesů ČR.

Data pro soutisk map týkající se LHP s počátkem platnosti v aktuálně probíhajícím roce jsou vždy k dispozici až po 1. 4. tohoto roku.