Základní údaje o firmě

 

Název podniku: Lesy České republiky, s. p.
Zakladatel: Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17
LČR byly zapsány do obchodního rejstříku u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII,
vložka 540 dne 1. 1. 1992.
Sídlo podniku: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Identifikační číslo: 42196451

Předmět podnikání:

Hlavní předmět podnikání:

 • výkon práva hospodařit k lesům, jež jsou ve vlastnictví státu, k nimž mají LČR právo hospodařit,
 • výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a jenž byl svěřen k plnění jeho úkolů a k podnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,
 • výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému mají LČR právo hospodařit, s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku,
 • činnost odborného lesního hospodáře,
 • výkon ochranné služby v lesích.

Ostatní předmět podnikání:

(nejvýznamnější činnosti)

 • provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, případně ve vlastní režii,
 • lesnicko technické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl,
 • myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech,
 • koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů,
 • práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin,
 • vydavatelská a nakladatelská činnost.