Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
109 Metody adaptace stávajících staveb odvodnění lesních půd na měnící se klimatické podmínky V řešení Plně financované projekty
108 Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech V řešení Plně financované projekty
107 Metodika rychlého a levného získávání dat pro kalamitní území pomocí moderních metod Dálkového průzkumu Země V řešení Plně financované projekty
106 Hospodářská úprava lesů v převodu na přírodě bližší hospodaření V řešení Plně financované projekty
105 Vliv doby stratifikace a využití termoterapie v předosevní přípravě bukvic V řešení Plně financované projekty
104 Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy V řešení Plně financované projekty
103 Distribuce krevsajících členovců v lesních ekosystémech modifikovaných globálními změnami klimatu V řešení Plně financované projekty
102 Tradiční a současné lesnické hospodaření v LP Křivoklátsko V řešení Plně financované projekty
101 Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů v regionu střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu Dokončeno Plně financované projekty
100 Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa V řešení Plně financované projekty
99 Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji V řešení Plně financované projekty
98 Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby Dokončeno Plně financované projekty
97 Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam V řešení Plně financované projekty
96 Vývoj technologie pro asanaci vytěženého kůrovcového dřeva a ověření účinnosti a efektivity v provozních podmínkách Dokončeno Plně financované projekty
95 Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem Dokončeno Plně financované projekty
94 Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny V řešení Plně financované projekty
93 Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí Dokončeno Plně financované projekty
92 Splaveninový režim drobných vodních toků V řešení Plně financované projekty
91 Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy V řešení Plně financované projekty
90 Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice Dokončeno Plně financované projekty