Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
116 Využití nedestruktivních metod fluorescence chlorofylu a snímání osiva rentgenovými paprsky jako nástrojů pro třídění semenného materiálu lesních dřevin V řešení Plně financované projekty
115 Smart aplikace pro predikci početnosti a prevalence klíštěte obecného v lesních ekosystémech (KlíšťApka) V řešení Plně financované projekty
114 Návrh managementových opatření snižujících riziko vzniku lesních požárů s využitím nejnovějších výsledků bezpečnostního výzkumu V řešení Plně financované projekty
113 Analýza a optimalizace možných přístupů k nasazení automatizované mechanizace v lesním hospodářství V řešení Plně financované projekty
112 Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa na kalamitních holinách V řešení Plně financované projekty
111 Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů: možnosti stanovení optimálního obmýtí porostů s ohledem na ekonomiku hospodaření a diverzitu lesních ekosystémů V řešení Plně financované projekty
110 Vliv teplot a terénu na šíření kůrovců V řešení Plně financované projekty
109 Metody adaptace stávajících staveb odvodnění lesních půd na měnící se klimatické podmínky V řešení Plně financované projekty
108 Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech V řešení Plně financované projekty
107 Metodika rychlého a levného získávání dat pro kalamitní území pomocí moderních metod Dálkového průzkumu Země V řešení Plně financované projekty
106 Hospodářská úprava lesů v převodu na přírodě bližší hospodaření V řešení Plně financované projekty
105 Vliv doby stratifikace a využití termoterapie v předosevní přípravě bukvic V řešení Plně financované projekty
104 Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy V řešení Plně financované projekty
103 Distribuce krevsajících členovců v lesních ekosystémech modifikovaných globálními změnami klimatu V řešení Plně financované projekty
102 Tradiční a současné lesnické hospodaření v LP Křivoklátsko V řešení Plně financované projekty
101 Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů v regionu střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu Dokončeno Plně financované projekty
100 Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa V řešení Plně financované projekty
99 Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji Dokončeno Plně financované projekty
98 Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby Dokončeno Plně financované projekty
97 Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam V řešení Plně financované projekty