Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
116 Využití nedestruktivních metod fluorescence chlorofylu a snímání osiva rentgenovými paprsky jako nástrojů pro třídění semenného materiálu lesních dřevin V řešení Plně financované projekty
115 Smart aplikace pro predikci početnosti a prevalence klíštěte obecného v lesních ekosystémech (KlíšťApka) V řešení Plně financované projekty
114 Návrh managementových opatření snižujících riziko vzniku lesních požárů s využitím nejnovějších výsledků bezpečnostního výzkumu V řešení Plně financované projekty
113 Analýza a optimalizace možných přístupů k nasazení automatizované mechanizace v lesním hospodářství V řešení Plně financované projekty
112 Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa na kalamitních holinách V řešení Plně financované projekty
111 Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů: možnosti stanovení optimálního obmýtí porostů s ohledem na ekonomiku hospodaření a diverzitu lesních ekosystémů V řešení Plně financované projekty
110 Vliv teplot a terénu na šíření kůrovců V řešení Plně financované projekty
109 Metody adaptace stávajících staveb odvodnění lesních půd na měnící se klimatické podmínky V řešení Plně financované projekty
108 Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech V řešení Plně financované projekty
107 Metodika rychlého a levného získávání dat pro kalamitní území pomocí moderních metod Dálkového průzkumu Země V řešení Plně financované projekty
106 Hospodářská úprava lesů v převodu na přírodě bližší hospodaření V řešení Plně financované projekty
105 Vliv doby stratifikace a využití termoterapie v předosevní přípravě bukvic V řešení Plně financované projekty
104 Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy V řešení Plně financované projekty
103 Distribuce krevsajících členovců v lesních ekosystémech modifikovaných globálními změnami klimatu V řešení Plně financované projekty
102 Tradiční a současné lesnické hospodaření v LP Křivoklátsko V řešení Plně financované projekty
101 Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů v regionu střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu Dokončeno Plně financované projekty
100 Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa Dokončeno Plně financované projekty
99 Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji Dokončeno Plně financované projekty
98 Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby Dokončeno Plně financované projekty
97 Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam V řešení Plně financované projekty