Grantová služba - Projekty

Monitoring migračních tahů zvěře jelena lesního v jihozápadní části Šumavy – v honitbách LZ Boubín

Číslo projektu: 71
Stav: V řešení

Výsledkem projektu bude souhrnná studie pojednávající o prostorové aktivitě jelena lesního v honitbách LZ Boubín s důrazem na možné změny stávanišť během vegetačních období a definování nejčastějších migračních tras a ověření případného koncentrování jelení zvěře v honitbách navazujících na LZ Boubín.

Stanovení podruhové příslušnosti tetřeva hlušce a posouzení míry příbuznosti u jedinců z odchovu a volné přírody

Číslo projektu: 70
Stav: V řešení

Cílem projektu je inventarizace původu populací tetřeva hlušce v České republice z historických preparátů s využitím genetických metod. Mezi další cíle patří posouzení poddruhové příslušnosti jedinců chovného hejna tetřeva hlušce v umělých odchovech v Moravskoslezských Beskydech a na Šumavě; analýza parametrů genetické variability a příbuznosti v odchovávané populaci tetřeva hlušce a porovnání s volně žijícími populacemi v Evropě; evoluční a behaviorální faktory reprodukce tetřeva hlušce.

Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření

Číslo projektu: 68
Stav: V řešení

Cílem výzkumu je zmapování současné situace rozšíření infekce kloubnatky smrkové v horských oblastech Krušných hor a vytipování hlavních oblastí (ohnisek napadení smrku pichlavého), kde dochází nejvíce k infekci kloubnatkou i smrku ztepilého (SM). Analýzou bude zjištěno jaké mikroklimatické faktory a jejich kombinace jsou klíčové pro šíření kloubnatky na SM, jaké fyziologické znaky vykazují napadené stromy v místech šíření kloubnatky na SM,…

Komlexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v CHKO Šumava ve správě LČR a návrh jejich multifunkčního obhospodařování

Číslo projektu: 66
Stav: V řešení

Společný projekt Lesů České republiky, s.p. a Správy národního parku Šumava, s.p.o. zaměřený na návrh způsobů hospodaření v přírodě blízkých lesích s ohledem na zachování diverzity ekosystémů u tzv. přestárlých porostů. Cílem je: – zjistit aktuální stav vybraných indikátorových taxonomických skupin organismů a stav přírodního prostředí v bukových porostech s vysokým podílem starých stromů – porovnat zjištění s odpovídajícími pralesovitými porosty (Boubínský prales, Milešický prales,…