Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
102 Tradiční a současné lesnické hospodaření v LP Křivoklátsko V řešení Plně financované projekty
101 Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů v regionu střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu V řešení Plně financované projekty
100 Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa V řešení Plně financované projekty
99 Optimalizace soustavy lesů ponechaných samovolnému vývoji V řešení Plně financované projekty
98 Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby V řešení Plně financované projekty
97 Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam V řešení Plně financované projekty
96 Vývoj technologie pro asanaci vytěženého kůrovcového dřeva a ověření účinnosti a efektivity v provozních podmínkách V řešení Plně financované projekty
95 Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem Dokončeno Plně financované projekty
94 Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny V řešení Plně financované projekty
93 Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí Dokončeno Plně financované projekty
92 Splaveninový režim drobných vodních toků V řešení Plně financované projekty
91 Lesnická opatření pro snížení dopadů výskytu bobra evropského na lesní porosty ve vybraných lokalitách Moravy V řešení Plně financované projekty
90 Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice V řešení Plně financované projekty
89 Založení výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami v oblasti LS Vítkov – druhů potenciálně využitelných pro oblasti chřadnutí smrku V řešení Plně financované projekty
88 Prokázání důvěryhodnosti metody příjmu dříví dle výstupů z harvestorů a navržení výrobně-kontrolního SW pro všechny harvestory pracující u LČR Dokončeno Plně financované projekty
87 Využití pozemního laserového skenování pro zjištění objemu biomasy a sortimentů stojících stromů v aplikaci 3D Forest Dokončeno Plně financované projekty
86 Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví V řešení Plně financované projekty
85 Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě V řešení Plně financované projekty
84 Škůdci a choroby ořešáku černého (Juglans nigra L.) a možnosti jeho pěstování v podmínkách ČR Dokončeno Plně financované projekty
83 Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce V řešení Plně financované projekty