Seznam podpořených projektů

Název projektu: Stav: Spolupráce LČR:
Analýza efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství na území LZ Židlochovice Dokončeno ---
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků Dokončeno ---
Analýza stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství a potenciálu jejich uplatnitelnosti, identifikace hlavních překážek zvyšování jejich využití v LH a návrh opatření na jeho podporu Dokončeno ---
Aplikace metodiky výpočtu převodních koeficientů objemu rovnaného dříví pomocí počítačové analýzy obrazu a její verifikace prostřednictvím elektronické přejímky a stanovení koeficientů podle dřevin a sortimentů pro harvestorovou technologii Dokončeno ---
Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby V řešení ---
Atraktivita smrkových lapáků napadených václavkou, pro kambiofágy Dokončeno ---
Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků Dokončeno ---
Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam V řešení ---
Cesta ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR v soudobém středoevropském kontextu Dokončeno ---
Diapauza u lýkožrouta smrkového – možná cesta ke zvýšení efektivity ochranných zásahů Dokončeno ---
Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny V řešení ---
Diferenciální lesní renta Dokončeno ---
Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce V řešení ---
Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku Dokončeno ---
Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice V řešení ---
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS V řešení ---
Faktory mortality, využívání stanovišť a podpora populací zajíce Dokončeno ---
Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku Dokončeno ---
Harmonizace vztahu populace bobra evropského a stavu prostředí Dokončeno ---
Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích LČR Dokončeno ---