Návrh uplatnění ořešáku černého (Juglans nigra L.) při obnově lesních porostů v podmínkách LS Luhačovice na základě analýzy přírodních podmínek a hodnoty produkce

Téma: Uplatnění ořešáku černého při obnově lesních porostů v podmínkách LS Luhačovice

Cílem projektu je vytvoření podkladu pro tvorbu lesních hospodářských plánů LS Luhačovice (resp. Vsetín), kde bude využit potenciál ořešáku černého jako přimíšené dřeviny v místech, kde došlo k rozpadu smrkových či jasanových porostů. 

Budou stanoveny samostatné hospodářské soubory pro cílové hospodářské soubory zonálních stanovišť, tj. především mimo CHS 19. Pro jednotlivé hospodářské soubory budou definovány nejoptimálnější porostní směsi, včetně stanovení základních hospodářských doporučení, ale i absolutních výškových bonit. 

V terénu pro oblasti LS Luhačovice budou, v oblastech s rozpadem porostů, navrženy jednotlivé jednotky prostorového rozdělení lesa a pro tyto jednotky stanoveny hospodářské soubory se stanovením porostních směsí s ořešákem černým.