Výsledky řízení

Soutěž –podzim 2022

(Výzva z 31. 10. 2022)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma „Stanovení vlivu zvěře a míry poškození na lesní porosty na základě růstových analýz hlavních hospodářských dřevin“
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Téma „Těžební možnosti modřínu v postkalamitních oblastech“
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
   
 • Téma „Experimentální postupy obnovy lesa na Vysočině v podmínkách globálních klimatických změn“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

Soutěž –mimořádný termín léto 2022

(Výzva z 9. 9. 2022)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma „Efekt návratu vlka obecného na populace spárkaté zvěře a lesnické a myslivecké hospodaření“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma „Elektronický příjem dříví na odvozním místě“
  Česká zemědělská univerzita v Praze
   
 • Téma „Bionomie podkorního hmyzu u modřínu a jejich význam v ochraně lesa“
  Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Téma „Vliv soustřeďování dříví na vodní režim lesních půd a jeho řízení v rámci lesní výroby“
  nebyla předložena žádná nabídka

Soutěž – jaro 2022

(Výzva z 29. 4. 2022)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma „Uplatnění ořešáku černého při obnově lesních porostů v podmínkách LS Luhačovice
  Moravský lesnický institut, z. ú.
   
 • Téma „Stanovení odchytové kapacity otrávených lapáků během rojení lýkožrouta smrkového se zvláštním zřetelem na kulminaci rojení“
  Mendelova univerzita v Brně 
   
 • Téma „Vyhodnocení odrůstání a prosperity výsadeb introdukovaných dřevin na LS Vítkov“
  Mendelova univ
  erzita v Brně

 • Téma „Vliv soustřeďování dříví na vodní režim lesních půd a jeho řízení v rámci lesní výroby“
  nebyla předložena žádná nabídka

Soutěž – mimořádný termín léto 2021

(Výzva z 24. 8. 2021)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma „Predikce početnosti klíšťat v lesním prostředí pomocí Smart aplikace
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma „Třídění semenného materiálu významných druhů lesních dřevin neinvazivními metodami za účelem zvyšování kvality osiva“
  Masarykova univerzita

Soutěž – jaro 2021

(Výzva z 30. 4. 2021)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma „Ověření účinnosti hydroabsorbentu při obnově lesa, vyhodnocení ztrát a odrůstání dřevin do 2 let po výsadbě, včetně ekonomického vyhodnocení aplikace“
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Téma „Mechanizované technologie při péči o mladé lesní porosty“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma „Návrh managementových opatření snižujících riziko vzniku lesních požárů“
  IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

 • Téma „Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů“
  Moravský lesnický institut, z. ú.

 • Téma „Ověření vlivu terénu a struktury porostu na denní změny teplot ve vazbě na šíření kůrovců na příkladu členitého území středních poloh“
  WOODLANDER s.r.o.

 • Téma „Třídění semenného materiálu významných druhů lesních dřevin neinvazivními metodami za účelem zvyšování kvality osiva“
  nebyla předložena žádná nabídka

Soutěž – podzim 2020

(Výzva z 16. 10. 2020)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy“
  Mendelova univerzita v Brně

 • Téma č. 2 „Předosevní příprava osiva buku před dlouhodobým skladováním a v jeho průběhu s cílem zvýšit objem zpracování osiva buku v Semenářském závodě“
  Mendelova univerzita v Brně

 • Téma č. 3 „Optimalizace hydrologického režimu stávajících melioračních sítí v lesích“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma č. 4 „Obnova kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech“
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Téma č. 5 „Racionalizace obnovy LHP na kalamitních LHC“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma č. 6 „Hospodářská úprava lesa v podmínkách přírodě blízkého hospodaření
  Česká zemědělská univerzita v Praze

Soutěž – jaro 2020

(Výzva z 30. 4. 2020)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Historické hospodářské využívání území LP Křivoklátsko člověkem“
  Mendelova univerzita v Brně

 • Téma č. 2 „Nové postupy stratifikace osiva buku lesního s cílem navýšení kapacity Semenářského závodu“
  nebyla přijata podaná nabídka

 • Téma č. 3 „Pěstební a produkční potenciál modřínu opadavého v oblastech po kalamitním rozpadu smrkových porostů“
  nebyla přijata podaná nabídka

 • Téma č. 4 „Vliv změny druhové skladby lesů na populaci klíšťat“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

Soutěž – mimořádný termín leden 2020

(Výzva z 22. 01. 2020)
Přijetí nejvhodnější nabídky – vybraný řešitel výzkumného úkolu:

 • Téma „Metodika benchmarkingu porovnání ekonomických výsledků a hospodaření z veřejně dostupných zdrojů organizací státních lesů ve střední Evropě“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

Soutěž – podzim 2019

(Výzva z 31. 10. 2019)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Návrh reprezentativní soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v lesích u LČR“
  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 • Téma č. 2 „Vliv změny druhové skladby lesů na populaci klíšťat“
  nebyla předložena žádná nabídka

 • Téma č. 3 „Zlepšení vodohospodářských poměrů v lesních komplexech v Třeboňské pánvi “
  nebyla předložena žádná nabídka

 • Téma č. 4 „Využití prostředků zadržujících vodu u kořenových systémů při výsadbě lesních dřevin“
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Soutěž – mimořádný termín červen 2019

(Výzva z 10. 06. 2019)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Možnosti využití technologie zplyňování dřevní biomasy v podmínkách ČR“
  Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Téma č. 2 „Vybrané aspekty bionomie podkorního hmyzu u borovice a jejich význam v ochraně lesa“
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Téma č. 3 „Budoucnost českého lesnictví – role Lesů ČR v adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu“
  nebyla přijata žádná z podaných nabídek

Soutěž – jarní termín 2019

(Výzva z 10. 4. 2019)
Přijetí nejvhodnějších nabídek – vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

 • Téma č. 1 „Budoucnost lesnictví (Foresight lesnictví)“
  nebyla přijata žádná z podaných nabídek

 • Téma č. 2 „Vývoj insekticidních sítí pro asanaci kůrovcového dříví“
  MEDIVA VENTURES s.r.o.