Možnosti eliminace negativních dopadů vlivu zvěře na lesní porosty

Téma: Stanovení vlivu zvěře a míry poškození na lesní porosty na základě růstových analýz hlavních hospodářských dřevin

Cílem projektu je exaktně stanovit vliv zvěře na růstové parametry hospodářsky významných jehličnatých dřevin – tedy smrku ztepilého, borovice lesní, jedle bělokoré a modřínu opadavého. Za tímto účelem budou pro každou dřevinu založeny trvalé výzkumné plochy, na kterých bude provedeno zhodnocení růstových parametrů jednotlivých stromů, rostoucích na plochách s ohledem na rozsah obvodového poškození. Dílčí částí projektu bude hodnocení vzniku loupání a ohryzu jehličnatých porostů s ohledem na rozdílný myslivecký management. Pozornost bude věnována také možnostem ochrany porostů proti vzniku poškozování kůry.