Analýza požadavků, návrh a vývoj platformy pro řízení a evidenci myslivosti v honitbách Lesů ČR, s. p.

Téma: Návrh softwarového řešení řízení a evidence myslivosti ve vlastních honitbách Lesů ČR, s. p. 

Současný způsob řízení a evidence myslivosti již neodpovídá nárokům kladeným na odpovědné osoby, současným trendům a neumožňuje další rozvoj a zlepšování. Stávající způsob vedení myslivecké agendy proto přestává vyhovovat potřebám  velkého podniku. Celou agendu je třeba digitalizovat a zavést zcela nové způsoby řízení, evidence a podpory/kontroly aktivit v terénu.

Cílem projektu je: 

  • zmapování současného stavu řízení a evidence myslivosti v režijních honitbách podniku Lesy ČR, s. p., identifikace hlavních procesů a datových toků, návrh jejich optimalizace a digitalizace;
  • identifikace klíčových rolí a souvisejících agend a sběr byznys požadavků na další funkčnost platformy;
  • vytvoření jednotné informační platformy pro implementaci funkčních a nefunkčních požadavků s ohledem na potřeby podniku, platné legislativní požadavky (zejména zákona č. 449/2001 Sb.  O myslivosti v platném znění a souvisejících prováděcích vyhlášek) s predikovaným vývojem právní úpravy v oblasti myslivosti (projednávaný návrh novely zákona o myslivosti);
  • zpracování koncepce dalšího rozvoje a škálování navržené platformy.