INFORMACE ZE SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ LESŮ ČR S OBCHODNÍMI PARTNERY A LESNICKOU ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ

Lesy ČR představily základní parametry tendru 2015+

Zapsali: Ing. Jan Příhoda, odborný měsíčník Lesnická práce
Mgr. Zbyněk Boublík, Lesy ČR

Lesy ČR uspořádaly 4. 6. 2014 setkání s obchodními partnery a odbornou veřejností. Hlavním tématem bylo představení nového managementu a seznámení přítomných partnerů státního podniku se základními principy tendru 2015+. Setkání byl přítomen také ministr zemědělství Marian Jurečka.

Výběr managementu

Na úvod představil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád nový management. Zmínil průběh otevřeného výběrového řízení. Ze 47 kandidátů, kteří se nakonec výběrového řízení zúčastnili, postoupilo k pohovoru před komisí 13 manažerů. V komisi byli kromě zástupců Lesů ČR a poradenské agentury také lesníci s manažerskými a ekonomickými zkušenostmi – Václav Malík (ředitel ŠLP v Kostelci nad Černými lesy při ČZU) a Martin Chytrý (VLS ČR). Komise podle slov Daniela Szóráda dospěla k jednoznačným výsledkům, na jejichž základě byli jmenováni noví ředitelé.

Spolupráce s obchodními partnery

Za hlavní cíle Lesů ČR považuje Daniel Szórád trvalé zvyšování hodnoty spravovaného majetku a zároveň vysokou efektivitu hospodaření podniku. Tyto cíle by ovšem podle jeho slov neměly destabilizovat lesnicko-dřevařský sektor.

V rámci spolupráce s obchodními partnery by Lesy ČR rády zvýšily šance drobných podnikatelských subjektů na získání zakázek a zlepšily dostupnost dříví pro regionální zpracovatele, aby veškeré dřevo nebylo vázáno ke komplexní zakázce. Další prioritou bude též úprava dikce smlouvy mezi Lesy ČR a dodavateli těžebních a pěstebních činností s cílem nastavení vyšší míry vyváženosti smluvního vztahu.

Základní parametry tendru 2015+

Daniel Szórád před samotným seznámením s parametry tendru uvedl, že je nezbytné tendr vyhlásit co nejdříve, aby na přelomu roku nedošlo k problémům s dodávkami dříví. Předpokládá se vyhlášení v první polovině července 2014. Minimální lhůta pro podání nabídek je 78 dnů od vyhlášení.

Jediným kritériem výběrového řízení zůstává cena. S ohledem na časové možnosti vedení Lesů ČR nepřipravuje žádné dramatické změny, které by měly mít negativní dopad na trh s dřívím.

Nositelem zakázky zůstávají SÚJ, ale jejich počet bude pro tendr 2015 + z původně plánovaných 18 navýšen na 30. Toto navýšení by mělo přinést lepší šance pro menší firmy ucházet se o zakázku.

Na většině SÚJ (27) zůstane zachována komplexnost zakázky. Pouze na 3 SÚJ bude oddělena těžební činnost od pěstební jako součást pilotního projektu, který má za cíl vyhodnotit efektivitu rozdělení zakázky. Výběrové řízení na těchto 3 SÚJ bude probíhat odděleně pro těžební a pěstební činnost a kontrakt bude uzavřen na 1 rok a následně bude vyhodnocen. Ostatní SÚJ s komplexní činností budou soutěženy na 5 let.

Toky dříví

Generální ředitel Lesů ČR prohlásil, že podnik bude pokračovat v elektronických i prezenčních aukcích. Diskuze bude probíhat nad vhodnou velikostí, lokalizací a načasováním. Pozornost bude věnována také kritizované přesnosti měření v aukcích, která podle smluvních partnerů v některých případech přesahuje odchylku 10 %.

Lesy ČR zavedou pro období 2015+ tzv. podmíněné dodávky, které budou smluvním partnerům dávat povinnost prodat prostřednictvím veřejné soutěže přes elektronický aukční portál Lesů ČR 7 % celkové těžby smrkové kulatiny (SM PV III. TJ). Dodávky budou v kvartálech rozmístěny v poměru 30/20/20/30. Při nesplnění objemu v jednom čtvrtletí bude možné objem přesunout do čtvrtletí následujícího. Při nesplnění objemu ve dvou čtvrtletích vznikne Lesům ČR důvod k výpovědi smlouvy. Tento model se nedotýká již platných smluv.

Zaměstnanost

Vedení Lesů ČR se přihlásilo k podpoře lesnického školství, odborného vzdělávání a k sociálně odpovědnému přístupu.

Lesy ČR jako státní podnik reagují na očekávání státu po zvýšení zaměstnanosti v regionech, která se do aktuálních smluvních podmínek promítne zejména požadavkem Lesů ČR na THP pro jednotlivé SÚJ. THP musí být zaměstnancem firmy, která se o zakázku uchází, musí mít minimálně středoškolské lesnické vzdělání a stane se garantem odbornosti provedení prací na daných SÚJ nebo jejich částech. Lesy ČR budou pro vyhlašovaných 30 SÚJ požadovat zhruba 80 THP.

Významnou změnou bude pro lesnické firmy také informování o osobách, které se podílejí na plnění zakázky (zaměstnancích vlastních i zaměstnancích subdodavatelů, živnostnících, agenturních pracovnících). Jejich soupis bude smluvní partner povinen měsíčně předávat Lesům ČR. Tato data Lesy ČR postoupí pro účely kontroly příslušným úřadům (finanční úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, cizinecká policie). Porušení informační povinnosti bude důvodem k výpovědi smlouvy.

Daniel Szórád také uvedl, že i přesto, že se často mluví o podpoře regionálních zpracovatelů a malých firem, Lesy ČR nikoho podporovat nemohou a nebudou. Pouze se pokusí vytvořit příležitosti pro všechny včetně zmíněných regionálních firem.

Indexace cen dříví

Lesy ČR si podle vyjádření vedení jsou vědomy nutnosti změn v tomto valorizačním mechanismu. Proto bude během měsíce června MZe iniciovat vznik kulatého stolu, který se bude věnovat metodice sběru dat, jejich zpracování nebo vhodnosti různých skupin respondentů. Podle Daniela Szóráda by se mezi respondenty měli objevit i zpracovatelé, ovšem za předpokladu jednoznačné metodiky ČSÚ pro šetření statistických dat respondentů.

Ředitel Lesů ČR považuje současný index za velmi hrubý, protože je vytvářen pouze nad skupinou jehličnatého a listnatého dříví. Index by měl být podle jeho názoru počítán po dřevinách, podle skupin sortimentů a jejich zastoupení v hmotnostních kategoriích, aby výsledkem bylo zpřesnění vypovídající hodnoty indexu. Zachována by měla být retroaktivita indexace.

Daniel Szórád vyjádřil vůli jednat o dalších úpravách indexace.

Kalamity a kůrovec

Novinkou v tendru 2015+ bude také pasáž ve smlouvě věnovaná kalamitním situacím včetně kalamitního výskytu kůrovce. Tato pasáž bude při nepředvídatelných živelních kalamitách i při překročení kalamitní těžby nad 20 % plánovaného celkového objemu umožňovat smluvním partnerům v případě jejich zájmu pokračovat ve smluvním vztahu s tím, že dojde-li ke splnění ve smlouvě definovaných podmínek, bude snížena cena dříví v ceníku o 10 %.

Transparentnost

Další snahou vedení Lesů ČR bude vytvoření jasných a transparentních pravidel spolupráce státního podniku a lesnických firem, zvyšovaní kvality prací, omezení spekulací, pečlivé vyhodnocování dumpingu či zjednodušení nabídkových ceníků. Lesy ČR budou nadále uveřejňovat ceníky k uzavřeným smlouvám. Lesy ČR deklarovaly záměr uzavírat smlouvy pouze s uchazeči, kteří se umístí na prvním místě v hodnocení nabídek.

Diskuze

Z následné diskuze vyplynula ochota vedení Lesů ČR jednat o mnoha parametrech vedoucích k nastavení korektního vyváženého smluvního vztahu. Příkladem může být návrh k přesunům objemů dříví mezi jednotlivými roky v případě, že trh s dřívím nebude schopen plánovanou těžbu absorbovat. Lesy ČR budou také vyhodnocovat podnět k prodloužení splatnosti faktur v případě, že se na trhu objeví větší množství kalamitního dříví. Logickým požadavkem lesů by v tomto případě mělo být dozajištění nově specifikovaných podmínek obchodního vztahu bankovními garancemi.