NÁMĚTY K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ NA ROK 2012

Dnem 15.6.2011 uplynula lhůta stanovená pro zaslání námětů odbornou veřejností k vyhotovení závazné metodiky pro vyhotovení projektů pěstebních a těžebních činností na rok 2012.
Lesy České republiky, s. p. děkují všem, kteří zaslali své náměty v řádně stanoveném termínu.

Lesy České republiky, s. p., vyhodnotí a posoudí všechny obdržené náměty, přičemž akceptovatelné zohlední při tvorbě interního pokynu k zpracování projektů pěstebních a těžebních činností na rok 2012.

V Hradci Králové, dne 16. 6. 2011

Ing. Svatopluk Sýkora
generální ředitel
Lesy České republiky, s. p.