Prezenční aukce dříví nastojato 14. 12. 2017 KŘ Zlín

Lesy ČR, s.p. prostřednictvím zprostředkovatele soutěže firma FORESTA SG, a.s., připravují veřejnou obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat na území Krajského ředitelství Zlín.

Informace pro den jednání o ceně na KŘ Zlín:

  • Datum a čas:  14. 12. 2017 v 10:00 hodin
  • Místo konání: Restaurace Na Dvojce, Jasenná 2, PSČ 763 13, Jasenná,
  • GPS: 49.2520961N, 17.8942689E

V nabídce VOS 124 je 35 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 22.713 m3 (výpočet pomocí ČSOT). Průměrný předpokládaný objem prodejní jednotky činí 648 m3.

V nabídce jsou prodejní jednotky z LS Vsetín, LS Buchlovice, LS Luhačovice a LS Strážnice z KŘ Zlín.

Zde je ke stažení Nabídkový katalog.

Rozvrh dne jednání o ceně:

  • 9:00 – 10:00 – Registrace účastníků
  • 10:00 – Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
  • 14:00 – Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Katalogové listy jednotlivých nabídek včetně kompletní dokumentace jsou zveřejněny na https://www.forestrade.cz.

Ke zjištění objemu v prodejních jednotkách byly dle zadání prodávajícího použity rovnice z Československých objemových tabulek (Petráš, R. – Pajtík, J.: Sústava česko – slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis; 1/1991).

V prodejních jednotkách nabízených hromadným prodejem bylo provedeno svěrkování stromů určených k těžbě (stromy s výčetní tloušťkou nad 8 cm s.k.). Zjišťované tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry.

Výšky byly měřeny s přesností na decimetry a měřeny od paty stromu po vrchol stromu (tzn. neměří se např. až od výšky pařezu nebo se neměří např. jen do výšky hroubí). Každá dřevina má stanoven minimální počet výšek dle počtu svěrkovaných kusů dané dřeviny v těžebním prvku. Naměřené hodnoty byly uvedeny i na kmen vzorníku pod číslo vzorníku ze směru měření výšky.

Pro každou dřevinu byla zkonstruována výšková křivka (Michajlovova funkce) ze změřených vzorníků. Pro každý průměrkovaný strom je vypočtena výška. Do rovnice vstupuje výčetní tloušťka měřená s přesností na 1 mm a výška vypočtená s přesností na 10 cm.

Objem každého stromu je vypočten jako objem hroubí(nikoliv sortimentů) bez kůry s přesností na 0,01 m3 b.k. pomocí rovnic z Československých objemových tabulek (ČSOT).

Zadání aukce dříví prodejních jednotek s hromadným prodejem obsahují nově i přepočet objemu hroubí dle ČSOT na objem obchodních sortimentů dle DP podle Výzkumného projektu Grantové služby LČR – Nástroje pro zpřesnění odhadu výtěže hroubí zjišťované podle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“ z dat reálných těžebních prvků.

U prodejních jednotek s hromadným prodejem na záložce Popis předmětu v sekci Přílohy jsou zveřejněny také Přílohy zadání aukce PMK, kde jsou uvedeny zásoby vypočtené s využitím metody porostní morfologické křivky. U prodejních jednotek z LS Vsetín, LS Buchlovice a LS Luhačovice jsou uvedeny zásoby vypočtené metodou PMK provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. a u prodejních jednotek z LS Strážnice firmou IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. Tyto přílohy budou tvořit i přílohu Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Všech 35 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

V Hradci Králové 5.12.2017

Ing. Jiří Černík
Vedoucí odboru lesnických zakázek
Email: jiri.cernik@lesycr.cz