Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření rámcové kupní smlouvy o prodeji biomasy

Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 (vyhlašovatel), tímto podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření rámcové kupní smlouvy o prodeji biomasy (dále jen „soutěž“) a

vyzývá

všechny zájemce, kteří jsou v souladu s podmínkami soutěže způsobilí být účastníkem soutěže, aby mu podávali návrhy na uzavření smlouvy.

Účelem soutěže je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejímž předmětem bude prodej biomasy. Rámcová smlouva bude uzavřena mezi vyhlašovatelem jakožto prodávajícím a jedním vybraným účastníkem jakožto kupujícím, a to na dobu určitou do 31. 12. 2018. V podrobnostech viz závazný vzor smlouvy, který je přílohou podmínek soutěže.

Rámcová smlouva bude uzavřena pro konkrétní místo plnění, které odpovídá územní působnosti organizační jednotky vyhlašovatele, kterou je LS Litvínov.

Předpoklady pro účast v soutěži: způsobilost k právním úkonům; zápis v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku; relevantní živnostenské oprávnění; neúčast v insolvenčním řízení v posledních 3 letech; pojištění odpovědnosti za škodu; kauce ve výši 30.000,- Kč. V podrobnostech viz podmínky soutěže.

Lhůta pro podání (doručení) návrhů končí dne 29. května 2017 09:00 hodin. Návrhy se podávají v sídle vyhlašovatele. Ohledně změny, doplnění či odvolání návrhu viz podmínky soutěže.

Veřejné otevírání obálek s návrhy se uskuteční dne 29. května 2017 od 10:00 hodin v sídle vyhlašovatele.

Kritérium pro hodnocení návrhů: nejvyšší kupní cena (cena za množství biomasy). Hodnocení bude provedeno pro každou část soutěže samostatně. Blíže viz podmínky soutěže.

Přijetí návrhu na uzavření smlouvy bude vybranému účastníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne otevírání obálek s návrhy.

Podrobné podmínky soutěže jsou uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele www.lesycr.cz, v sekci pro obchodní partnery, a to po celou dobu lhůty pro podání návrhů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky soutěže; zrušit soutěž či její část bez udání důvodu; odmítnout všechny předložené návrhy bez udání důvodu.

Přílohy: