Činnost OLH u Lesů ČR

ČINNOST ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE U Lesů ČR

Lesy České republiky, s. p., vykonávají funkci odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) nejen v lesích ve vlastnictví státu, které spravují, ale také v lesích jiných vlastníků. LČR jsou držitelem licence OLH, která byla vydána Magistrátem města Hradec Králové dne 5.3.2021, pod č.j.  MMHK/022269/2021/ŽP/Kov v souladu s § 37 odst. 2 lesního zákona a § 67 správního řádu. Tato licence platí na celém území ČR a to na dobu 10 (deseti) let.

Základními povinnostmi odborného lesního hospodáře, jehož činnost podle odstavce 7 hradí stát, jsou :

a) sledovat stav lesa, upozorňovat vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi způsobené, navrhovat nezbytná kontrolní a ochranná opatření a při zvýšeném výskytu škodlivých organismů prokazatelně informovat orgán státní správy lesů,

b) upozorňovat vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé, vyznačovat těžbu nahodilou, kterou je nutno provést, a doporučit termíny a způsoby jejího zpracování a způsoby asanace vytěženého dříví,

c) navrhovat vlastníku lesa vhodný způsob a postup obnovy lesa a doporučovat vhodný reprodukční materiál a vhodnou dřevinnou skladbu k obnově lesa,

d) doporučovat vlastníku lesa provedení výchovných zásahů a na žádost vlastníka lesa zabezpečovat instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,

e) na žádost vlastníka lesa vyznačovat těžbu mýtní úmyslnou a vyjadřovat se k návrhu těžby oznamované vlastníkem lesa orgánu státní správy lesů (§ 33 odst. 4),

f) potvrzovat, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle zvláštních právních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s tímto zákonem a právními předpisy vydanými k jeho provedení,

g) na žádost vlastníka lesa spolupracovat s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence,

h) na žádost vlastníka lesa poskytovat vlastníkovi lesa odborné informace a doporučení při ochraně lesů, pěstebních a těžebních činnostech, v oblasti finančních podpor na hospodaření v lesích, při zpracování návrhů lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov a dalších činnostech souvisejících s hospodařením v lesích,

i) vést evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech, uchovávat doklady vztahující se k těmto úkonům a činnostem po dobu nejméně 5 let a tuto evidenci včetně dokladů na vyžádání předložit orgánu státní správy lesů,

j) oznamovat orgánu státní správy lesů ukončení výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, a to nejméně 30 dnů předem, pokud je mu tato skutečnost známa, jinak neprodleně po tom, co se o této skutečnosti dozví,

k) prokazatelně upozorňovat vlastníka lesa na porušení povinností stanovených tímto zákonem; pokud povaha porušené povinnosti umožňuje nápravu a vlastník lesa ji nesjedná v rozsahu a v termínu uvedeném v upozornění odborného lesního hospodáře, je odborný lesní hospodář povinen oznámit tuto skutečnost orgánu státní správy lesů.

Na žádost vlastníka lesa zajišťují Lesy ČR další, nadstandardní činnosti:

Poskytují součinnost pro vypracování žádosti o příspěvky na lesnické hospodaření dle nařízení vlády č. 30/2014 ve znění dle nařízení vlády č. 297/2020.

Výkon funkce odborného lesního hospodáře pro tyto vlastníky má dvě základní formy:

První je stanovena platným lesním zákonem a spočívá v zabezpečování odborné úrovně hospodaření v lesích, pro které se zpracovávají lesní hospodářské osnovy, pokud orgán státní správy lesů nerozhodl o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby touto funkcí nebo pokud si vlastníci uvedených lesů nevybrali vlastního odborného lesního hospodáře. Náklady na tuto činnost hradí stát. Druhá forma spočívá ve výkonu funkce OLH pro vlastníky lesů za úhradu na základě smlouvy o výkonu činnosti OLH. Zájem o odborné služby Lesů České republiky, s. p., je především ze strany vlastníků s více než 50 ha lesa, zejména těch, jejichž lesy navazují na les státní. Přehled o výměrách, na nichž Lesy České republiky, s. p., vykonávaly funkci OLH v předchozích letech, je v tabulce.

Odpovědným pracovníkem k zabezpečení řádného výkonu funkce OLH je lesní správce a ředitel lesního závodu, kteří postupují vybrané pravomoci tzv. výkonným OLH (revírníkům, polesným), zodpovědným za stav lesa v konkrétních porostech.

Povinnosti odborného lesního hospodáře Lesů ČR v nestátních lesích

1) V lesích vlastníků, pro které se zpracovávají lesní hospodářské osnovy (§ 37 odst. 6 lesního zákona)

Odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona zabezpečuje odborný lesní hospodář (OLH) vlastníku lesa plněním těchto standardních činností:

 • spolupracuje s vlastníkem lesa (na základě písemné plné moci jej zastupuje) ve styku se zpracovatelem lesní hospodářské osnovy (LHO), zejména při získávání podkladů a uplatňování záměrů vlastníka
 • průběžně sleduje stav lesa, upozorňuje vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi působené a navrhuje nezbytná opatření. Těžbu nahodilou, kterou je třeba provést, vyznačuje a stanovuje termín jejího provedení.
 • na žádost poskytuje vlastníkovi lesa odbornou pomoc při zajišťování a provádění činností vyplývajících z LHO, zejména při plnění zalesňovací povinnosti v ploše a dřevinné skladbě,
 • na žádost poskytuje vlastníkovi lesa odbornou pomoc s důrazem na oblast finančních podpor na hospodaření v lesích. Na žádost vlastníka potvrzuje, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle zvláštních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy o hospodaření v lesích,
 • na žádost vlastníka provádí instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
 • spolupracuje s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení LHO, o provedené obnově lesa v jednotlivých porostních skupinách (etážích) a předává ji vlastníkovi lesa v termínu umožňujícím splnit jeho povinnost předkládání souhrnných údajů dle § 40 lesního zákona,
 • dává souhlas s provedením těžby v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo protokolárně převzaté LHO,
 • vyjadřuje se k písemnému vyrozumění vlastníka lesa pro orgán státní správy lesů k těžbě, má li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za rok (rozsah, umístění, způsob provedení),
 • vyjadřuje se k žádostem o odnětí pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • spolupracuje s vlastníkem pozemků na zpracování projektu zalesnění pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • vede evidenci o prováděných úkonech a činnostech OLH a doklady vztahující se k těmto činnostem archivuje po dobu nejméně tří let.

Na žádost vlastníka lesa zajišťují Lesy ČR další, nadstandardní činnosti:

 • vyznačování výchovných těžeb v porostech nad 40 let věku
 • vyznačování mýtních úmyslných těžeb v případě, že vlastnické hranice jsou v celém svém průběhu jednoznačně zřetelné nebo s vyznačením souhlasí všichni sousední vlastníci lesa
 • zpracování návrhu prostorového rozmístění dřevin na obnovním prvku,
 • zpracování návrhu péče o nezajištěné lesní porosty do doby jejich zajištění.
2) V lesích vlastníků, kteří si vybrali Lesy ČR za OLH a uzavřeli s nimi smlouvu o výkonu činnosti (§ 37 odst. 3 lesního zákona)

Lesy ČR v tomto případě vykonávají dohodnutý rozsah činností (standardních a nadstandardních), ale i případné další podle obsahu smlouvy uzavřené s vlastníkem lesa.

Předmětem činnosti OLH vykonávané Lesy ČR není přímé provádění nebo organizace lesnických činností (pěstebních a těžebních prací) vlastníkům lesů ani výkup a následný prodej dříví od těchto vlastníků.