Činnost OLH u Lesů ČR

ČINNOST ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE U Lesů ČR

Lesy České republiky, s. p., vykonávají funkci odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) nejen v lesích ve vlastnictví státu, které spravují, ale také v lesích jiných vlastníků. Lesy České republiky, s.p. jsou držitelem Licence odborného lesního hospodáře č.j. 77942/06/ŽP/Pěn/80286 ze dne 1.9.2006.

Výkon funkce odborného lesního hospodáře pro tyto vlastníky má dvě základní formy:

První je stanovena platným lesním zákonem a spočívá v zabezpečování odborné úrovně hospodaření v lesích, pro které se zpracovávají lesní hospodářské osnovy, pokud orgán státní správy lesů nerozhodl o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby touto funkcí nebo pokud si vlastníci uvedených lesů nevybrali vlastního odborného lesního hospodáře. Náklady na tuto činnost hradí stát. Druhá forma spočívá ve výkonu funkce OLH pro vlastníky lesů za úhradu na základě smlouvy o výkonu činnosti OLH. Zájem o odborné služby Lesů České republiky, s. p., je především ze strany vlastníků s více než 50 ha lesa, zejména těch, jejichž lesy navazují na les státní. Přehled o výměrách, na nichž Lesy České republiky, s. p., vykonávaly funkci OLH v předchozích letech, je v tabulce.

Odpovědným pracovníkem k zabezpečení řádného výkonu funkce OLH je lesní správce a ředitel lesního závodu, kteří postupují vybrané pravomoci tzv. výkonným OLH (revírníkům, polesným), zodpovědným za stav lesa v konkrétních porostech.

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
OLH ze zákona 270 888 284 505 281 339 277 152 276 222 269 187 272 272 271 576 280 420 276 353
OLH smluvní 17 166 11 120 10 333 10 425 11 604 12 457 12 204 12 687 11 625 11 188
Celkem 288 054 295 625 291 672 287 577 287 826 281 644 284 476 284 263 292 045 287 541

Povinnosti odborného lesního hospodáře Lesů ČR v nestátních lesích

1) V lesích vlastníků, pro které se zpracovávají lesní hospodářské osnovy (§ 37 odst. 6 lesního zákona)

Odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona zabezpečuje odborný lesní hospodář (OLH) vlastníku lesa plněním těchto standardních činností:

 • spolupracuje s vlastníkem lesa (na základě písemné plné moci jej zastupuje) ve styku se zpracovatelem lesní hospodářské osnovy (LHO), zejména při získávání podkladů a uplatňování záměrů vlastníka
 • průběžně sleduje stav lesa, upozorňuje vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi působené a navrhuje nezbytná opatření. Těžbu nahodilou, kterou je třeba provést, vyznačuje a stanovuje termín jejího provedení.
 • na žádost poskytuje vlastníkovi lesa odbornou pomoc při zajišťování a provádění činností vyplývajících z LHO, zejména při plnění zalesňovací povinnosti v ploše a dřevinné skladbě,
 • na žádost poskytuje vlastníkovi lesa odbornou pomoc s důrazem na oblast finančních podpor na hospodaření v lesích. Na žádost vlastníka potvrzuje, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle zvláštních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy o hospodaření v lesích,
 • na žádost vlastníka provádí instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
 • spolupracuje s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení LHO, o provedené obnově lesa v jednotlivých porostních skupinách (etážích) a předává ji vlastníkovi lesa v termínu umožňujícím splnit jeho povinnost předkládání souhrnných údajů dle § 40 lesního zákona,
 • dává souhlas s provedením těžby v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo protokolárně převzaté LHO,
 • vyjadřuje se k písemnému vyrozumění vlastníka lesa pro orgán státní správy lesů k těžbě, má li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za rok (rozsah, umístění, způsob provedení),
 • vyjadřuje se k žádostem o odnětí pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • spolupracuje s vlastníkem pozemků na zpracování projektu zalesnění pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • vede evidenci o prováděných úkonech a činnostech OLH a doklady vztahující se k těmto činnostem archivuje po dobu nejméně tří let.

Na žádost vlastníka lesa zajišťují Lesy ČR další, nadstandardní činnosti:

 • vyznačování výchovných těžeb v porostech nad 40 let věku
 • vyznačování mýtních úmyslných těžeb v případě, že vlastnické hranice jsou v celém svém průběhu jednoznačně zřetelné nebo s vyznačením souhlasí všichni sousední vlastníci lesa
 • zpracování návrhu prostorového rozmístění dřevin na obnovním prvku,
 • zpracování návrhu péče o nezajištěné lesní porosty do doby jejich zajištění.
2) V lesích vlastníků, kteří si vybrali Lesy ČR za OLH a uzavřeli s nimi smlouvu o výkonu činnosti (§ 37 odst. 3 lesního zákona)

Lesy ČR v tomto případě vykonávají dohodnutý rozsah činností (standardních a nadstandardních), ale i případné další podle obsahu smlouvy uzavřené s vlastníkem lesa.

Předmětem činnosti OLH vykonávané Lesy ČR není přímé provádění nebo organizace lesnických činností (pěstebních a těžebních prací) vlastníkům lesů ani výkup a následný prodej dříví od těchto vlastníků.

Zkouška způsobilosti k výkonu funkce odborného lesního hospodáře

Lesy České republiky, s.p., spravují státní majetek mimořádných hodnot i významu pro celou společnost. Součástí péče o státní lesní majetek je i snaha o vysokou odbornost a kvalifikaci personálu, kterému je nakládání s tímto majetkem svěřeno.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“), neukládá povinnost zkoušek pro odborné lesní hospodáře. V rámci Lesů České republiky, s. p. (dále jen „LČR”), je nad rámec lesního zákona stanovena autorizace – zkouška způsobilosti pro praktický výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH”).

Účelem zkoušky je prověření znalostí a praktických dovedností potřebných k výkonu funkce OLH, zejména:
 • schopnost syntézy teoretických znalostí získaných studiem a nabytých praktických zkušeností (vypracování projektu hospodaření a praktická část zkoušky),
 • ověření potřebných odborných znalostí, které jsou základem uznaného odborného vzdělání – ochrana lesů, pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, ekonomika lesního hospodářství, lesnická legislativa, lesnická politika (teoretická část zkoušky).