27 firem v tendru Lesů ČR na lesnické činnosti převážně po firmě LESS & FOREST s.r.o. podalo celkem 198 nabídek

Nabídky do otevřeného zadávacího řízení Lesů ČR na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 6. 2013+“ podalo celkem 27 firem. Včerejším veřejným otevíráním obálek s došlými nabídkami tak Lesy ČR zahájily vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na 32 smluvních územních jednotkách (SÚJ), kde dříve pracovala zejména společnost LESS & FOREST s.r.o.

Mezi zájemci se objevují jak malé, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 198 nabídek. Dvě firmy podaly nabídky na všech 32 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ. Průměrně na jednu SÚJ bylo podáno 6 nabídek,“ upřesňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením podniku.

Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím kritériem bude nabízená cena. Lesy ČR tendr vyhlásily tak, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými vítězi mohly začít k datu 1. června 2013. V současnosti jsou nezbytné práce na těchto SÚJ zajišťovány celkem 11 smluvními partnery vybranými v rámci JŘBU.

Na internetových stránkách Lesů ČR je již zveřejněn soubor nazvaný „Přehled podaných nabídek 2013_03_04.“

V Hradci Králové 5. března 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření