ak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…Stamiliony z Lesů ČR do státního rozpočtu

Srovnání s obdobnými lesními podniky v ČR i zahraničí vyznívá pro Lesy ČR příznivě. Ročně Lesy ČR na daních odvádějí do státního rozpočtu stamiliony korun. Další stamiliony podnik každoročně investuje ve veřejném zájmu – do správy malých vodních toků, do podpory celospolečenských a rekreačních funkcí lesa či na ochranu přírody. Zisky LČR před zdaněním se pravidelně pohybují ve stamilionových hodnotách.

Na veřejnosti a v médiích se přitom v uplynulých dnech objevilo srovnání podmínek hospodaření a ekonomických výsledků LČR a Bavorských státních lesů (BaySF). Prezentované výsledky údajné studie, která jen posloužila za východisko ke kritickým komentářům, jsou od začátku chybné. Studie sama navíc není veřejně dostupná, a proto vystává otázka, zda vůbec existuje.

Prezentované závěry navíc porovnávají nesrovnatelné. Obě státní firmy mají výrazně odlišnou právní formu hospodaření a naprosto odlišné vazby na státní rozpočet příslušné země.

Hospodářské výsledky nelze takto vzájemně porovnávat. LČR například investují na rozdíl od bavorského podniku velké finanční prostředky na výše uváděné aktivity ve veřejném zájmu, ročně jde o sumu převyšující 300 milionů korun. V Bavorsku hradí tyto náklady stát. Vést kritiku současného hospodaření LČR nelze zjednodušovat na porovnávání hospodářského výsledku s jinými subjekty, což je jen zdánlivě jednoduché, ale téměř o ničem to nevypovídá.

Lesy ČR odvádějí státu na daních značné finanční prostředky v řádu stamilionů korun. Za rok 2008 odvedl podnik do státní pokladny na dani z příjmu 245 milionů korun, na ostatních daních dalších 135 milionů korun.  Bavorské lesy naproti tomu státu nemusí platit daň z příjmu z lesnické a zemědělské činnosti na obhospodařovaném státním majetku. Na úhradu celé řady nákladů navíc čerpají významné prostředky ze státního rozpočtu. 

Lesy ČR investují do obnovy lesa dvaapůlkrát více než lesy bavorské. Ročně jde o částku kolem 2 miliard korun. Průměrná těžba z hektaru je přitom u LČR nižší než v Bavorsku. LČR tak významným způsobem sanují zátěž starých exhalačních škod v severních pohraničních horách.

Lesy ČR oproti českým obecním lesům nečerpají od státu žádné významné finanční prostředky na hospodaření v lesích. Dosahované kladné hospodářské výsledky obecních lesů by se přitom bez tučných státních dotací neobešly, což potvrzuje i „Zelená zpráva“ Ministerstva zemědělství za rok 2008.

V souvislosti s článkem uveřejněným 5. února 2010 v Lidových novinách, obdržely LČR zajímavé oficiální vyjádření Bavorských státních lesů, ve kterém společnost informuje, že čísla v grafech nepochází od Bavorských státních lesů. Korektní data jsou zveřejněna ve výroční zprávě. Součástí vyjádření je i znepokojení předsedy představenstva Bavorských státních lesů nad tím, že nekorektní údaje z Bavorska byly zneužity proti Lesům ČR.

V Hradci Králové 10. února 2010