Aukce nastojato: Funkční způsob prodeje dříví u Lesů ČR

Zdroj dřeva pro veřejný obchod

Lesy České republiky, s. p., prodávají dříví kromě prodeje prostřednictvím komplexní lesnické zakázky také formou tak zvaných aukcí nastojato, metodou veřejných elektronických aukcí, a to již od roku 2011. Jedná se o prodej práva těžby, kdy kupující získává oprávnění vytěžit část stojícího lesního porostu nebo jednotlivé stromy za předpokladu dodržení smluvně stanovených podmínek. Kromě přímé podpory regionálního trhu s dřevní hmotou, představují tržby z těchto prodejů významný podíl ve struktuře hospodářského výsledku podniku, v letošním roce je to již více než 10%. „Jde o způsob prodeje dříví za tržní ceny a přitom v otevřeném konkurenčním prostředí,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením podniku.

V letošním roce bylo doposud v aukcích nastojato prodáno přes 1 100 000 m³ dříví, zrealizovat se podařilo více než 3 000 aukcí. Průměrná velikost aukčního bloku se pohybuje v rozmezí od 300 – do 600 m³ dříví. Smluvně stanovené množství dříví prodávaného v aukcích se od roku 2012 postupně navýšilo z 10 na dnešních 20 %. Od příštího roku tento podíl dále naroste na 25 % a to u těch smluvních územních jednotek, u kterých dochází automaticky k obnově komplexních lesnických zakázek v rámci pětiletého cyklu. „Dá se proto očekávat, že se v roce 2014 formou aukcí nastojato bude prodávat až 1 300 000 m³ dříví. Postupný nárůst objemu dříví obchodovaného v aukcích umožňuje průběžně upravovat nejen obchodní podmínky, ale také organizační zabezpečení aukcí ze strany Lesů ČR,“ doplňuje Michal Gaube.

Navýšení objemu aukcí nastojato a rozšíření rozmanitosti struktury aukcí od roku 2014 umožní:
  • zvýšit podnikatelské příležitosti pro malé a střední zpracovatelské firmy
  • posílit zaměstnanost v regionech s větším podílem lesního majetku ve správě Lesů ČR
  • zvýšit pracovní příležitosti pro místní živnostníky a OSVČ
  • zajistit operativní reakce zúčastněných stran na vývoj poptávky po dříví v místě a čase

Lesy ČR letos navíc v rámci pilotního projektu konaného v oblasti působnosti Krajského ředitelství LČR Frýdek Místek u aukcí nastojato rozšíří i strukturu těžeb a dřevinné skladby. “Naší snahou je přiblížit trh se dřevem konkrétní regionální poptávce podle specifických potřeb daných regionů,“ upřesňuje ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Pavel Indra. „Zejména se bude jednat o začlenění předmýtních úmyslných těžeb do 40 let věku porostu nebo mýtních úmyslných těžeb s jednotlivým výběrem stromů, popřípadě prodej dříví ze soutředěných nahodilých těžeb,“ doplňuje Pavel Indra.

V pilotním projektu bude ověřen prodej dříví formou prezenčních aukcí. První prezenční aukce Lesů ČR proběhne dne 12. 12. 2013 v sídle Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek a bude zahrnovat 15 prodejních jednotek s předpokládaným objemem 5 100 m³ dříví. Po ověření tohoto způsobu aukčního prodeje Lesy ČR uvažují tuto formu akcí realizovat i v ostatních regionech se záměrem přiblížit nabídku co nejširšímu spektru zájemců.

V Hradci Králové 2. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření