Církevní restituce: stručné vysvětlení Lesů ČR k podaným výzvám Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově

Lesy České republiky, s. p. v souvislosti s dnešním zájmem sdělovacích prostředků o záležitost vyhodnocení tří podaných výzev Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově jako nedůvodných uvádějí následující: Lesy České republiky, s. p. postupují v otázkách tzv. církevních restitucí výhradně podle platných právních předpisů ČR, zejména podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Ustanovení tohoto zákona Lesy ČR striktně dodržují. Podle jmenovaného zákona se též striktně řídí proces prověřování podaných výzev všech oprávněných osob.

V případě Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově po pečlivé analýze Lesy ČR u třech podaných výzev dospěly k závěru, že podmínky stanovené zákonem nebyly naplněny, a proto výzvy byly v souladu se zákonem posouzeny jako nedůvodné. Oprávněná osoba byla ze strany Lesů ČR o této skutečnosti písemně vyrozuměna. Současně Lesy ČR uvádějí na pravou míru rozsah pozemků, které jsou předmětem nároku oprávněné osoby uplatněných zmiňovanými výzvami. Ta činí 221 hektarů a nikoli 3000 hektarů, jak dnes některá média mylně informovala. Další podané výzvy Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově Lesy ČR dále vyhodnocují a v dané chvíli není možné jakkoli předjímat možné závěry o jejich důvodnosti či nedůvodnosti.

V případě vyhodnocení podaných výzev jako nedůvodných je oprávněná osoba podle zákona oprávněna požádat o přezkoumání rozhodnutí Lesů ČR ve správním řízení Státní pozemkový úřad.

Lesy ČR se současně ohrazují proti tvrzení právní zástupkyně Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově, JUDr. Aleny Štumpfové, že rozhodnutí v dané věci bylo přijato z důvodu záměru Lesů ČR provádět na pozemcích, jejichž vydání bylo v souladu se zákonem shledáno jako nedůvodné, úmyslnou těžbu. Takové tvrzení je zcela nepravdivé; na předmětných pozemcích v roce 2013 žádná úmyslná těžba neprobíhala, přičemž obdobně bude postupováno i v roce 2014.

V Hradci Králové 14. ledna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření