Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?

zatím největší výstavní projekt Lesů ČR a Národního zemědělského muzea Praha v jejich historii bude ukončen na konci března Výstavu shlédlo již více než 40 tisíc návštěvníků

Již jen měsíc a půl mohou lidé v Praze navštívit velmi zajímavou výstavu nazvanou „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ Po téměř dvou letech bude tento unikátní projekt Národního zemědělského muzea Praha a Lesů ČR ukončen 31. března 2013. Výstavu umístěnou ve velkém sále v prvním patře budovy muzea v Kostelní ulici 44 v Praze 7 na Letné si dosud prohlédlo více než 40 tisíc návštěvníků. Byla připravena v roce 2011 u příležitosti Mezinárodního roku lesů. Jde o nejrozsáhlejší výstavní projekt obou institucí v jejich historii.

Návštěvník v průběhu prohlídky výstavy prochází kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se může v decenálních sekvencích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných lesnických oborů, prohlížet si zajímavé exponáty, dokumenty, fotografie a obrázky. Navíc má možnost prohlédnout si například kancelář fořta ze začátku 20. století nebo kancelář současného lesního správce Lesů ČR. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ je i interaktivní venkovní expozice – naučná stezka „O stromech a o lese“ umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře.

Významnou součást výstavy představoval bohatý doprovodný program v podobě konferencí, odborných seminářů a přednášek s tématikou lesnictví a myslivosti pro odbornou i laickou veřejnost.

V roce 2011, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, státní podnik Lesy ČR připravil mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost. „Výstava Co pamatuje strom a lidé zapomněli představovala ve spektru realizovaných akcí událost nejvýznamnější,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku. „Lesy ČR v roce 2011 celostátně uspořádaly téměř 770 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku a skoro 50 akcí k připomenutí si významu lesů pro planetu Zemi. Celkem se pořádaných událostí zúčastnilo bezmála 80 tisíc lidí, dětí i dospělých, kterým lesní pedagogové Lesů ČR věnovali více než 4 160 hodin. Jednalo se především o programy typu Dny s Lesy ČR, jež se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají rovněž vycházky do lesa s lesnickými odborníky – lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy,“ doplňuje Michal Gaube.

Národní zemědělské muzeum Praha má několik regionálních poboček zaměřených tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností pokrývaly obor zemědělství a příslušné obory v celé jejich šíři. Jedna z nich, zaměřená právě na lesnictví, myslivost a rybářství, se nachází na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Zdejší výstavní expozice jsou návštěvníkům přístupné od dubna do října.

Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z této výměry spravují Lesy ČR necelých 50 % lesů.

Zbyněk Boublík Mgr. Lubomír Maršík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. public relations / marketing
Tel.: +420 724 813 301 Národní zemědělské muzeum Praha
E-mail: Boublik@lesycr.cz tel: 220 308 382
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz.

Partneři výstavy: Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Keren Kayemeth Le Israel, Silvajagd, Expal s.r.o., Husquarna Česko, s.r.o., Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Střední lesnická škola Žlutice, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Střední lesnická škola Hranice, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Česká lesnická akademie Trutnov, Restaurace Stará myslivna Konopiště a Vinicola s.r.o.

Mediální partneři: Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas – Region, Gastro Hotel profi revue, Kam po Česku, Lesnická práce, Myslivost / Stráž myslivosti, Pressweb, Revue 50plus, Silva Bohemica, Silvarium.cz, VideaPro.cz a Zemědělec.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Věděli jste například následující zajímavosti o našich lesích?
 • Lesy ČR spravují lesní porosty v majetku státu Česká republika na výměře 1 milion 320 tisíc hektarů, z toho je cca 45 % v chráněných územích!
 • Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Jde o celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření. Je tedy externě ověřeno, že hospodaření LČR není na úkor lesa. LČR mají tímto systémem certifikováno 100% svých lesů. Na světě je tímto systémem certiifikováno přes 200 milionů hektarů lesa.
 • Ročně LČR vytěží cca 8 mil m³ dřeva.
 • Plocha, kterou naopak ročně LČR zalesní, dosahuje cca 11 tisíc hektarů, ročně tak vysadí kolem 60 milionů sazenic.
 • Plocha lesů v ČR na rozdíl od jiných zemí každoročně roste: v posledních letech o více než 2000 hektarů ročně.
 • Lesy se v celé ČR rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 % území ČR, v roce 1930 přitom činila celková plocha lesů na našem území jen 2 miliony 354 tisíc hektarů.
 • Lesy mají důležitou dřevoprodukční funkci -– DŘEVO JE JEDNOU Z MÁLA TRVALE OBNOVITELNÝCH SUROVIN – slouží nejen například k výrobě papíru, ale také širokého spektra výrobků s přidanou hodnotou, jde o surovinu čistě přírodní, bez jakéhokoli negativního vlivu na zdraví lidí.
 • V našich lesích se odhadem nachází zásoba cca 678 milionů m³ dříví, což je množství, z kterého by se dalo např. postavit 4,5 milionu dřevěných domů.
 • Ročně se v lesích všech vlastníků a správců v ČR vytěží okolo 16 milionů m³ dřeva, přičemž 18 milionů m³ dřeva v lesích každoročně přiroste, zásob dřeva v našich lesích neustále přibývá, v ČR se rozhodně netěží na úkor budoucnosti lesů.
 • V lesích na našem území se neustále zvyšuje podíl listnatých dřevin a jedle: mezi lety 1950 až 2009 tento podíl stoupl o plných 100 %, podíl listnatých dřevin dnes činí 24,5 % celkové plochy lesů. 45 % z LČR ročně zalesňované plochy jsou listnaté dřeviny a jedle.
 • Péče o les je složitý proces vyžadující vzdělané a zkušené lesnické odborníky opírající se o staletími prověřené zkušenosti.
 • Nejstarší chráněná území u nás se nacházejí právě v lesích jako např. Žofínský prales a Hojná Voda (1838), Boubínský prales (1858). U zrodu těchto chráněných území stáli právě lesníci.
 • V posledních letech nabývá na významu u lesů funkce rekreační a zdravotní – stoupá na významu zejména pro městské obyvatelstvo – Lesy ČR proto budují mnoho naučných stezek, rekreačních altánů, vyhlídkových míst, podporují turistiku a celkový zájem lidí o les.
 • Lesníci pečují nejen o les, ale také jeho obyvatele: podpora mravenců, podpora zpěvného ptactva, podpora dravců a sov, přikrmování lesní zvěře v zimním období apod.
 • Jedním z nejdůležitějších právních předpisů je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích: účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
 • Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.
 • Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.